Projektas    

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

įsakymas

dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS Pasvalio apyl. sen. (girniūnų ir kiemelių kaimų) SAULĖS ELEKTRINIŲ INFRASTRUKTŪROS SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2022 m. sausio      d. Nr. DV-

Pasvalys

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 30 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 34 straipsnio 2 dalimi, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1-187/D1-599 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 10.2, 11 ir 16.2 punktais, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T1-220 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Pasvalio apyl. sen. (Girniūnų ir Kiemelių kaimų) saulės elektrinių infrastruktūros specialiojo plano rengimo“:

1Nustatau, kad:

1.1.   pradedamas rengti Pasvalio rajono savivaldybės Pasvalio apyl. sen. (Girniūnų ir Kiemelių kaimų) saulės elektrinių infrastruktūros specialusis planas;

1.2.    planavimo tikslai: numatyti atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos objektų statybą ir kitą susijusią inžinerinę infrastruktūrą; sudaryti sąlygas racionaliam atsinaujinančių išteklių (saulės) naudojimui ir atkūrimui; nustatyti atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos infrastuktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires; numatyti atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos infrastuktūros plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, diegiančioms alternatyvų atsinaujinančių išteklių (saulės) energijos technologijas; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;

1.3.   specialiojo plano rengimą finansuoja planavimo iniciatorius uždaroji akcinė bendrovė „PSVL SUN“;

1.4.   šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre, Pasvalio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.pasvalys.lt, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų, kurių teritorijose planuojama statyti saulės elektrines, skelbimų lentose, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

2Tvirtinu Pasvalio rajono savivaldybės Pasvalio apyl. sen. (Girniūnų ir Kiemelių kaimų) saulės elektrinių infrastruktūros specialiojo plano rengimo ir planavimo darbų programą (pridedama).

3. Pavedu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiajai specialistei (Savivaldybės vyriausiajai architektei) Zinai Masilionytei įsakymo vykdymo kontrolę.

Įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                                               

 

 

 

Parengė

Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo specialistas

Kęstutis Klivečka, tel. 8 686 71417, el. p. k.klivecka@pasvalys.lt          

Suderinta DVS Nr. RIS-14/D-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio   d. įsakymu Nr. DV-

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS Pasvalio apyl. sen. (girniūnų ir kiemelių kaimų) SAULĖS ELEKTRINIŲ INFRASTRUKTŪROS SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 

1. Ši programa parengta vadovaujantis Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1-187/D1-599 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 10.2, 20 ir 21 punktais.

2. Specialiojo plano rengimo pagrindas ‒ Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T1-220 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Pasvalio apyl. sen. (Girniūnų ir Kiemelių kaimų) saulės elektrinių infrastruktūros specialiojo plano rengimo“.

3. Planavimo organizatorius ‒ Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys, tel. 8 451 54 101.

4. Planavimo iniciatorius – UAB „PSVL SUN“, adresas korespondencijai: Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius, tel. +370 5 268 5989.

5. Plano rengėjas – specialiojo plano rengėją planavimo iniciatorius pasirenka savo nuožiūra.

6. Planuojama teritorija – žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-3872-9581, esantis Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Kiemelių k., bei žemės sklypai, unikalūs Nr. 6717-0002-0003 ir Nr.6717-0002-0004, esantys Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen. Girniūnų k.

7. Koreguojamos teritorijos plotas – apie 32,20 ha.

8. Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės.

9. Planavimo tikslai: numatyti atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos objektų statybą ir kitą susijusią inžinerinę infrastruktūrą; sudaryti sąlygas racionaliam atsinaujinančių išteklių (saulės) naudojimui ir atkūrimui; nustatyti atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos infrastuktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires; numatyti atsinaujinančių išteklių (saulės) energetikos infrastuktūros plėtrai reikalingas teritorijas; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, diegiančioms alternatyvų atsinaujinančių išteklių (saulės) energijos technologijas; sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui.

10. Planavimo uždaviniai: numatyti Pasvalio rajono savivaldybės Pasvalio apyl. sen. Girniūnų ir Kiemelių kaimų teritorijose atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros, įskaitant ir su tuo susijusių inžinerinių komunikacijų, vystymą; numatyti inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti (jei toks poreikis būtų).

11. Tyrimai ir galimybių studijos neatliekami.

12. Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso (parengiamojo, rengimo ir baigiamojo etapų) procedūros privalomai vykdomos per TPDRIS.

13. Koncepcijos rengimas – specialiojo plano koncepcija nerengiama.

14. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka, jei bus priimtas sprendimas šį vertinimą atlikti.

15. Viešumo užtikrinimas: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

16. Derinimo procedūra: specialiojo plano derinimą atlieka Teritorijų planavimo komisija TPDRIS sistemoje.

17. Kiti reikalavimai:

17.1. Planą, sudaro plano sprendinių grafinė (brėžiniai) ir tekstinė (aiškinamasis raštas) dalys ir planavimo procedūrų dokumentai. Sutartyje su plano rengėju gali būti numatytas kitas rengiamo plano egzempliorių skaičius. Plano sprendiniai įrašomi į kompiuterinę laikmeną.

17.2. Pagrindiniame brėžinyje, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenį, pažymima grafiškai arba nurodoma tekstu:

17.2.1. planuojama teritorija, administracinių vienetų ribos;

17.2.2. pagal numatytas prioritetines kryptis nustatytos inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos, valstybinės ir privačios žemės plotai;

17.2.3. žemės sklypai (ar jų dalys), kuriuos numatoma panaudoti visuomenės poreikiams, privačios ir (ar) valstybinės žemės padalijimas suformuojant atskirus sklypus, paimamus visuomenės poreikiams;

17.2.4. esama ir planuojama inžinerinė infrastruktūra, jos vystymo ar išdėstymo reikalavimai, pažymint inžinerinių komunikacijų koridorius, susisiekimo komunikacijas, kitų inžinerinių statinių išdėstymą;

17.2.5. inžinerinės infrastruktūros statinių ir teritorijų apsaugos zonos, servitutų zonos, inžineriniai tinklai ir jų technologiniai priklausiniai;

17.2.6. esamų žemės sklypų ribos, jų kadastriniai numeriai ar žemės reformos žemėtvarkos projekto projektiniai numeriai;

17.2.7. valstybiniai miškai, saugomos teritorijos ir jų apsaugos zonos, gamtos ir kultūros paveldo objektai, jų teritorijos ir apsaugos zonos ir kita.

17.3. Brėžinių grafiniai ir spalviniai žymėjimai turi atitikti Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijoje, Lietuvos standarte LST 1569 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ nurodytus žymėjimus. Sprendiniai ir kita informacija pažymima brėžiniuose jų reikšmes nurodant sutartinių ženklų aprašomosiose lentelėse.

17.4. Jeigu viename brėžinyje neįmanoma pažymėti visų sprendinių, siekiant raiškiausio jų atvaizdavimo būdo, gali būti rengiami kiti brėžiniai. Plano brėžiniai rengiami LKS-94 koordinačių sistemoje, ant naujausio GDR10LT ir skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio.

17.5. Plano tekstinėje dalyje (aiškinamajame rašte) apibūdinami planavimo tikslai, plano uždaviniai, pateikiami planuojamos teritorijos esamos būklės įvertinimo rezultatai, aprašomi ir pagrindžiami plano sprendiniai, naudota plano rengimo metodika ir kiti su plano rengimu susiję paaiškinimai.

17.6. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriui pateikti 3 specialiojo plano bylas ir 1 vnt. skaitmeninėje laikmenoje. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1123 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais). Įrašytas aiškinamasis raštas ir pagrindinis brėžinys, pasirašyti elektroniniais parašais ADOC formatu. Įrašytas vektorinis pagrindinis sprendinių brėžinys DWG formatu arba archyvuotas ZIP archyve SHAPE formatu LKS-94 koordinačių sistemoje, parengtas anksčiau minėtos TPDR erdvinių duomenų specifikacijos nuostatomis. Įrašytas rastrinis pagrindinis sprendinių brėžinys ir kiti papildomi brėžiniai TIF, JPG, PNG formatais (300 DPI rezoliucija). Įrašyta planuojamos teritorijos riba (plotinis objektas) DWG formatu arba archyvuota ZIP archyve SHAPE formatu LKS-94 koordinačių sistemoje.

17.7. Planavimo iniciatorius per 5 darbo dienas po detaliojo plano koregavimo patvirtinimo nustatyta tvarka turi pateikti jį registruoti Teritorijų planavimo registrui.

______________________