ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ GIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                             d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti pridedamus:

1.1. Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos nuostatus;

1.2. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos nuostatus;

1.3. Šiaulių Lieporių gimnazijos nuostatus;

1.4. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos nuostatus;

1.5. Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos nuostatus;

1.6. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos nuostatus;

1.7. Šiaulių sporto gimnazijos nuostatus;

1.8. Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos nuostatus;

1.9. Šiaulių universitetinės gimnazijos nuostatus.

2.   Įgalioti Šiaulių gimnazijų direktorius pasirašyti nuostatus, patvirtintus šio sprendimo 1 punktu, ir įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3.    Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimą Nr. T-307 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Šiaulių suaugusiųjų mokyklos ir Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos reorganizavimo patvirtinimo“ pakeitimo“;

3.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-13 „Dėl Šiaulių gimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 1.2–1.8 papunkčius;

3.3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ 3 punktą.

4.    Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale dienos.

 

 

Savivaldybės meras