Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TIEKIAMŲ RINKAI TRĄŠŲ
Į S T A T Y M A S

 

2018 m.           d. Nr.

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šio įstatymo paskirtis – nustatyti, kad Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamos trąšos atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus užtikrinant augalų, maisto ir aplinkos kokybę.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis

1. Šis įstatymas taikomas Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamoms trąšoms ir tręšiamiesiems produktams tik tiek, kiek tai nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai.

2. Europos Bendrijos tiekiamoms rinkai trąšoms šis įstatymas taikomas tiek, kiek tai nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai.

3. Šio įstatymo reikalavimai netaikomi eksportuojamoms, vežamoms tranzitu, mokslo tiriamiesiems tikslams, laboratoriniams tyrimams, lauko bandymams ir parodoms naudojamoms trąšoms ir tręšiamiesiems produktams bei trąšoms ir tręšiamiesiems produktams, skirtiems perdirbti.

 

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Augalų augimo reguliatorius – išskirta iš augalų arba augalų hormonų pagrindu susintetinta medžiaga, veikianti augalų augimą.

2. Augalų augimo stimuliatorius – organinis arba mineralinis junginys arba jų mišinys, spartinantys augalų vystymąsi.

3. Auginimo terpė – speciali medžiaga, kurioje augalai šaknijasi.

4. Bakterinės trąšos – trąšos, turinčios augalams naudingų dirvožemio mikroorganizmų, spartinančių dirvožemio biocheminius procesus, gerinančių augalų mitybą, slopinančių fitopatogeninių mikroorganizmų veiklą.

5. Dirvožemio gerinimo medžiaga į dirvožemį įterpiama medžiaga, kuri palaiko arba gerina jo fizikines, chemines ir (arba) biologines savybes.

6. Europos Bendrijos trąšos (toliau – EB trąšos) – 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius 32 tomas, p. 467) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 223/2012 (OL 2012 L 75, p. 12), I priede pateiktame EB trąšų tipų sąraše pateiktos nurodytas sąlygas atitinkančios trąšos, tiekiamos rinkai paženklintos žymeniu „EB trąšos“.

7. Mineralinės trąšos – trąšos, kurias sudaro pramoniniu būdu gaminami neorganiniai junginiai, turintys augalų mitybai reikalingų elementų. Ši sąvoka apibrėžia ir kalkinimo medžiagas ir trąšas, gautas kaip iškasenos.

8. Organinės-mineralinės trąšos – trąšos iš organinių medžiagų ir chemiškai ar absorbciškai su jomis sujungtų mineralinių medžiagų.

9. Organinės trąšos – iš gyvūninių ar augalinių organinių junginių ar jų mišinių pagamintos trąšos.

10. Trąšos – medžiagos, aprūpinančios augalus maisto medžiagomis. Skiriamos mineralinės, organinės, organinės-mineralinės, bakterinės trąšos, trąšų mišiniai. Į šią sąvoką nepatenka trąšos, paženklintos žymeniu „EB trąšos“.

11. Trąšų naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įregistruotas užsienio juridinio asmens ir kitos organizacijos filialas, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys ūkinę veiklą ir naudojantys trąšas ir (ar) tręšiamuosius produktus.

12. Trąšų tiekėjas rinkai – fizinis ar juridinis asmuo arba Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialas, užsiimantys trąšų ir (ar) tręšiamųjų produktų gamyba, platinimu, importavimu, teikiantys trąšų ir (ar) tręšiamųjų produktų laikymo, pakavimo, tiekimo rinkai paslaugas ar vykdantys įgaliotojo atstovo funkcijas.

13. Trąšų tiekimas rinkai – trąšų ir (ar) tręšiamųjų produktų pardavimas arba atidavimas rinkoje nemokamai, taip pat jų laikymas siekiant parduoti ar atiduoti rinkoje nemokamai. Trąšų ir (ar) tręšiamųjų produktų importas į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją taip pat laikomas trąšų tiekimu rinkai.

14. Trąšų tranzitas – trąšų ir (ar) tręšiamųjų produktų vežimas per Europos Sąjungos muitų teritoriją iš ne Europos Sąjungos valstybės narės į tą pačią ar kitą ne Europos Sąjungos valstybę narę.

15. Tręšiamasis produktas – dirvožemio gerinimo medžiaga, augalų augimo stimuliatorius, augalų augimo reguliatorius, tręšiamasis šalutinis produktas. Prie tręšiamųjų produktų priskiriamos ir auginimo terpės.

16. Tręšiamasis šalutinis produktas – maisto pramonėje, deginimo įmonėse, pramoniniu būdu gaminant biodegalus susidarantis šalutinis produktas, tiekiamas rinkai kaip trąša.

17. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TIEKIAMŲ RINKAI TRĄŠŲ IR TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ REIKALAVIMAI

 

4 straipsnis. Tiekiamų rinkai trąšų ir tręšiamųjų produktų bendrieji reikalavimai

1. Tiekiamos rinkai trąšos ir tręšiamieji produktai turi atitikti šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir nekelti pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, naudojant juos pagal paskirtį ir gamintojo rekomendacijas.

2. Trąšos ir tręšiamieji produktai, klasifikuojami kaip cheminės medžiagos ar preparatai arba savo sudėtyje turintys cheminių medžiagų, turi būti tvarkomi vadovaujantis šiuo įstatymu tiek, kiek to nereglamentuoja Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas.

3. Organinės trąšos ir dirvožemio gerinimo medžiagos, kurių sudėtyje yra 2 ir 3 kategorijų šalutinių gyvūninių produktų, kaip apibrėžta 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas), (OL 2009 L 300, p. 1) 3, 9 ir 10 straipsniuose (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1069/2009), tiekiamos rinkai ir naudojamos pagal šio įstatymo ir Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimus.

4. Trąšos ir dirvožemio gerinimo medžiagos, apibrėžtos 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės, (OL 2008 L 250, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 203/2012 (OL 2012 L 71, p. 42), I priede ir atitinkančios šiame reglamente nurodytas sąlygas, gali būti tiekiamos rinkai ir naudojamos ekologinėje žemdirbystėje.

5. Tiekiamų rinkai trąšų ir tręšiamųjų produktų, jų kokybės, naudojimo ir specialiuosius pakavimo, ženklinimo ir tiekimo rinkai reikalavimus nustato žemės ūkio ministras.

 

5 straipsnis. Trąšų ir tręšiamųjų produktų identifikavimas

1. Trąšos ir tręšiamieji produktai įtraukiami į Lietuvos Respublikoje rinkai tiekiamų trąšų ir tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašą žemės ūkio ministro nustatyta trąšų ir tręšiamųjų produktų identifikavimo ir jų įtraukimo į sąrašą tvarka. Lietuvos Respublikoje tiekiamų rinkai trąšų ir tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašą (toliau – sąrašas) tvirtina žemės ūkio ministras.

2. Trąšos ir tręšiamieji produktai įtraukiami į sąrašą, jeigu atitinka šias sąlygas:

1) jų sudėtyje esančių maistinių medžiagų kokybė ir kiekis atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, patvirtintus žemės ūkio ministro;

2) jų mėginiai imami ir maistinių medžiagų kokybės tyrimas atliekamas taikant Europos Sąjungoje pripažintus tyrimų metodus, nurodytus teisės aktuose;

3) jų agrocheminių tyrimų rezultatai patvirtina teigiamą įtaką augalų mitybai, dirvožemio fizikiniams, cheminiams, biologiniams rodikliams, nekenkimą aplinkai bei žmonių ir gyvūnų sveikatai.

 

6 straipsnis. Trąšų ir tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai reikalavimai

1. Tiekiamos rinkai trąšos ir tręšiamieji produktai:

1) turi būti įregistruoti registre, kaip tai nustatyta šio įstatymo 10 ir 11 straipsniuose;

2) turi atitikti etiketėse, žymenyse ir identifikavimo dokumentuose nurodytus duomenis;

3) turi atitikti pakavimo ir ženklinimo reikalavimus, nurodytus šio įstatymo 7 straipsnyje.

2. Prieš 5 dienas iki didelį azoto kiekį (N > 28 proc.) turinčių amonio nitrato trąšų tiekimo rinkai Žemės ūkio ministerijos įgaliotai institucijai, atliekančiai valstybinę trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūrą, turi būti pateiktas Europos Sąjungos valstybėje narėje akredituotos laboratorijos išduotas atsparumo detonacijai sertifikatas.

3. Skystosios trąšos ir tręšiamieji produktai tiekiami rinkai su papildoma informacija apie jų fizikines, chemines savybes, stabilumą ir reaktingumą, laikymą, transportavimą ir naudojimą.

4. Trąšos ir tręšiamieji produktai tiekiami rinkai su identifikavimo dokumentais: saugos duomenų lapais, kurie privalomi teisės aktų nustatytais atvejais, naudojimo instrukcijomis, dokumentais, kuriuose nurodyta trąšų ir tręšiamųjų produktų kokybinė sudėtis, ir su kitais teisės aktų nustatytais dokumentais.

5. Trąšų tiekėjas rinkai atsakingas už trąšų ir tręšiamųjų produktų teisingų identifikavimo dokumentų, nurodytų šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse, pateikimą kitiems rinkos dalyviams.

 

7 straipsnis. Trąšų ir tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimai

1. Tiekiamų rinkai trąšų ir tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimai turi atitikti specialiuosius žemės ūkio ministro nustatytus trąšų ir tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

2. Trąšų ir tręšiamųjų produktų, klasifikuojamų kaip cheminės medžiagos ar preparatai arba savo sudėtyje turinčių cheminių medžiagų, pakavimo ir ženklinimo reikalavimai turi atitikti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, (OL 2008 L 353, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 286/2011 (OL 2011 L 83, p. 1), nuostatas ir specialiuosius žemės ūkio ministro nustatytus trąšų ir tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimus.

3. Organinės trąšos ir dirvožemio gerinimo medžiagos, kurių sudėtyje yra 2 ir 3 kategorijų šalutinių gyvūninių produktų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, pakuojamos ir ženklinamos laikantis 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą, (OL 2011 L 54, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 21 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 749/2011 (OL 2011 L 198, p. 3), nuostatų (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 142/2011) ir specialiųjų žemės ūkio ministro nustatytų trąšų ir tręšiamųjų produktų pakavimo ir ženklinimo reikalavimų.

4. Pateikiami ženklinimo rekvizitai turi būti teisingi, tikslūs, neklaidinantys trąšų naudotojų.

5. Duomenys (užrašai) etiketėse, žymenyse ir identifikavimo dokumentuose pateikiami lietuvių kalba. Šalia duomenų (užrašų) lietuvių kalba gali būti pateikiami užrašai kitomis kalbomis, savo prasme atitinkantys užrašus lietuvių kalba.

 

8 straipsnis. Trąšų ir tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimai

1. Trąšos ir tręšiamieji produktai naudojami pagal paskirtį ir poreikį laikantis šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų ir nekeliant pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai.

2. Tręšti naudojamos trąšos ir tręšiamieji produktai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka įtraukti į sąrašą ir įregistruoti registre, kaip nustatyta šio įstatymo 5 ir 10 straipsniuose.

3. Trąšų naudotojas pildo trąšų ir tręšiamųjų produktų naudojimo apskaitos dokumentus, kuriuose nurodo tręšiamų žemės ūkio augalų plotus, tręšimo laiką, naudotų trąšų tipus ir kiekius ir teikia duomenis šio įstatymo 12 straipsnio 2 punkte nustatyta tvarka. Apskaitos dokumentai saugomi penkerius metus.

 

9 straipsnis. Laikinosios priemonės

1. Valstybinę trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūrą atliekančios institucijos, nustačiusios, kad trąšos ir tręšiamieji produktai neatitinka nustatytų pakavimo, ženklinimo, tiekimo rinkai reikalavimų, kelia pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, priima sprendimą dėl laikinųjų priemonių taikymo – trąšų tiekimo rinkai ir naudojimo sustabdymo ar uždraudimo Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Valstybinę trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūrą atliekančios institucijos, priimdamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą, turi nurodyti siūlomas laikinąsias priemones ir jas pagrįsti, nurodyti laikotarpį, kuriuo siūloma taikyti laikinąsias priemones.

3. Valstybinę trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūrą atliekančios institucijos, priimdamos sprendimą dėl laikinųjų priemonių taikymo, privalo vadovautis šiais pagrindiniais principais:

1) laikinoji priemonė turi būti nukreipta į konkretų riziką keliantį trąšų ir tręšiamųjų produktų poveikį, turi per pagrįstą laikotarpį sumažinti šią riziką iki priimtino lygio;

2) turi būti galimybė įgyvendinti laikinąją priemonę, ją kontroliuoti ir valdyti jos įgyvendinimą;

3) turi būti įmanoma stebėti siūlomos laikinosios priemonės įgyvendinimo rezultatus;

4) nauda žmonių, gyvūnų sveikatai ir aplinkai turi būti palyginta su laikinosios priemonės taikymo sąnaudomis, kurios tektų trąšų tiekėjams rinkai ir trąšų naudotojams.

4. Trąšų tiekėjas rinkai ir trąšų naudotojas privalo įgyvendinti sprendime nurodytas laikinąsias priemones.

5. Trąšų tiekėjas rinkai uždraustas tiekti rinkai ir naudoti trąšas ir tręšiamuosius produktus privalo savo lėšomis išimti iš rinkos ir užtikrinti, kad nebūtų padaryta žalos žmonių, gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

6. Trąšų ir tręšiamųjų produktų, kurių tiekimas rinkai ir naudojimas sustabdomas arba uždraudžiamas, sustabdymo, uždraudimo ir išėmimo iš rinkos tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

 


 

TREČIASIS SKIRSNIS

TIEKIAMŲ RINKAI TRĄŠŲ IR TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ REGISTRAVIMAS

 

10 straipsnis. Trąšų registro sąlygos

1. Trąšų registrą (toliau – registras) steigia ir jo nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2. Registro objektai – tiekiamos rinkai trąšos, tręšiamieji produktai ir trąšų tiekėjai rinkai.

3. Registro tvarkymo įstaigos yra šios:

1) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija – vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga;

2) Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė augalininkystės tarnyba) – registro tvarkymo įstaiga.

4. Registre neregistruojamos EB trąšos.

 

11 straipsnis. Tiekiamų rinkai trąšų ir tręšiamųjų produktų registravimo reikalavimai

1. Trąšų tiekėjas rinkai pateikia registro tvarkymo įstaigai nustatytos formos prašymą įregistruoti registre tiekiamas rinkai trąšas ir tręšiamuosius produktus, kitus dokumentus, nurodytus žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintame Trąšų ir tręšiamųjų produktų registravimo apraše, ir teisės aktų nustatyta tvarka sumoka valstybės rinkliavą.

2. Trąšos ir tręšiamieji produktai, kurių sudėtyje yra augalų apsaugos produktų, registruojami registre tik po to, kai jų sudėtyje esantys augalų apsaugos produktai įregistruojami į Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašą, kurį tvarko Valstybinė augalininkystės tarnyba.

3. Organinės trąšos ir dirvožemio gerinimo medžiagos, kurių sudėtyje yra 2 ir 3 kategorijų šalutinių gyvūninių produktų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, registruojamos registre, jeigu jos atitinka šio reglamento nustatytus reikalavimus.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TIEKIAMŲ RINKAI TRĄŠŲ IR TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ STATISTINĖS ATSKAITOMYBĖS, VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS IR ADMINISTRAVIMO NUOSTATOS

 

12 straipsnis. Atskaitomybė

Trąšų ir tręšiamųjų produktų statistinės atskaitomybės tvarką ir duomenų pateikimo periodiškumą nustato:

1) Valstybinė augalininkystės tarnyba – dėl praėjusių kalendorinių metų duomenų apie tiekiamas rinkai trąšas ir tręšiamuosius produktus teikimo;

2) Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – dėl duomenų apie žemės ūkyje naudojamas trąšas ir tręšiamuosius produktus teikimo.

 

13 straipsnis. Valstybinė trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūra

1. Valstybinė trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūra apima:

1) trąšų tiekimo rinkai ir naudojimo reikalavimų priežiūrą;

2) trąšų ir tręšiamųjų produktų mėginių ėmimą kokybės ir saugos rodiklių tyrimams Europos Sąjungos valstybėje narėje akredituotoje tyrimų laboratorijoje;

3) tiekiamų rinkai trąšų ir tręšiamųjų produktų registravimo kontrolę;

4) metodinės pagalbos, konsultavimo teikimą trąšų tiekėjams rinkai ir trąšų naudotojams;

5) teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie trąšų tiekėjų rinkai ir trąšų naudotojų veiklą vertinimą;

6) įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka poveikio priemonių taikymą trąšų tiekėjams rinkai ir trąšų naudotojams;

7) kitų priemonių, užtikrinančių tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančių galimų pažeidimų skaičių, įgyvendinimą.

2. Valstybinė trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūra atliekama vadovaujantis šio įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

14 straipsnis. Valstybinę trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūrą atliekančios institucijos ir jų funkcijos

1. Valstybinė augalininkystės tarnyba:

1) registruoja tiekiamas rinkai trąšas, tręšiamuosius produktus ir trąšų tiekėjus rinkai;

2) tikrina tiekiamų rinkai trąšų ir tręšiamųjų produktų identifikavimo, kokybės, tiekimo rinkai ir naudojimo atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

3) kontroliuoja EB trąšų atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir tikrina pateiktus tiekiamų rinkai didelį azoto kiekį (N > 28 proc.) turinčių amonio nitrato trąšų atsparumo detonacijai sertifikatus;

4) nustačiusi, kad trąšos, tręšiamieji produktai ir EB trąšos neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų arba jų kokybė gali kelti pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai, priima sprendimą dėl laikinųjų priemonių – tiekimo rinkai ir naudojimo sustabdymo ar uždraudimo Lietuvos Respublikoje – taikymo ir nedelsdama apie tai informuoja Europos Sąjungos valstybes nares, Europos Komisiją ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją.

2. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kontroliuoja organinių trąšų ir dirvožemio gerinimo medžiagų, pagamintų iš 2 ir 3 kategorijų šalutinių gyvūninių produktų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1069/2009, atitiktį šio reglamento nustatytiems reikalavimams.

 

15 straipsnis. Valstybinę trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūrą atliekančių pareigūnų pareigos ir teisės

1. Valstybinę trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūrą atliekantys pareigūnai privalo:

1) atlikdami jiems pavestas funkcijas vadovautis nešališkumo, nuoseklumo, skaidrumo, viešųjų ir privačių interesų konfliktų vengimo ir kitais teisės aktų nustatytais reikalavimais;

2) užtikrinti gautos informacijos, kuri sudaro komercinę paslaptį, konfidencialumą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

3) atlikti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas pareigas.

2. Valstybinę trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūrą atliekantys pareigūnai turi teisę:

1) netrukdomi patekti į trąšų tiekėjų rinkai ir trąšų naudotojų negyvenamąsias patalpas, susijusias su trąšų tiekimu rinkai ar naudojimu;

2) gauti visus valstybinei trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūrai reikalingus dokumentus;

3) kontroliuoti tiekiamų rinkai trąšų, tręšiamųjų produktų ir EB trąšų pateikiamų dokumentų atitiktį nustatytiems trąšų tiekimo rinkai reikalavimams;

4) imti trąšų, tręšiamųjų produktų ir EB trąšų mėginius kokybės ir saugos rodiklių tyrimams teisės aktų nustatyta tvarka Europos Sąjungos valstybėse narėse akredituotose tyrimų laboratorijose;

5) kontroliuoti nustatytų pažeidimų šalinimą;

6) laikinai sustabdyti ar uždrausti trąšų, tręšiamųjų produktų ir EB trąšų, neatitinkančių nustatytų reikalavimų, tiekimą rinkai ir naudojimą;

7) surašyti protokolus, įstatymų nustatyta tvarka nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas;

8) prireikus pasitelkti į pagalbą teisėsaugos institucijas.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16 straipsnis. Atsakomybė

1. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų filialai, pažeidę šį įstatymą ir kitus trąšų ir tręšiamųjų produktų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Valstybinę trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūrą atliekančių pareigūnų veiksmai, šią priežiūrą atliekančių institucijų ir jų pareigūnų sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3. Valstybinę trąšų ir tręšiamųjų produktų priežiūrą atliekantys pareigūnai, pažeidę šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

17 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 18 straipsnį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

18 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________

 

 

 

Teikia Seimo nariai:                                                                           Kazys Starkevičius

 

 

 

Edmundas Pupinis