LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖS IR PASO ĮSTATYMO Nr. XII-1519

5 straipsnio pakeitimo įstatymO projektas

 

2015 m.           d.      Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo 5 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

5. Duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase įrašomi valstybine kalba. Piliečio vardas (vardai) ir pavardė įrašomi valstybine kalba - lietuvių kalbos abėcėlės 32 raidėmis ir pagal tarimą. Drauge su  šiais privalomais užrašais valstybine kalba, piliečio pageidavimu jo vardas (vardai) ir pavardė gali būti užrašyti ir kita kalba lotyniško pagrindo rašmenimis arba perrašius juos lotyniško pagrindo rašmenimis pagal piliečio pasirinktą transliteravimo sistemą (jei piliečio pageidaujamoje kalboje naudojami ne lotyniško pagrindo rašmenys). Šie užrašai kita kalba  pase rašomi kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje, o asmens tapatybės kortelėje – kitoje kortelės pusėje.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

 

1. Šis įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                    Dalia Grybauskaitė

 

 

 

 

 

Teikia: Piliečių iniciatyvinės grupės atstovas               Eugenijus Jovaiša