Projektas Nr. TSP-188

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE

 

2019 m.       Nr. TS-

Kupiškis

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 6 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos  valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Švietimo ir mokslo ministerijos 2019 m. liepos 2 d. raštą Nr. (31.2)-ESGA-4-13 „Dėl projekto „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-V704-01-0002“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                     1. Sutikti perimti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centro patikėjimo teise valdomą mokyklinį M2 klasės autobusą „Iveco Daily 50C15“, kurio vieneto įsigijimo (likutinė) vertė su PVM – 38861,57 euro.

                     2. Perduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, jį perėmus Savivaldybės nuosavybėn, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

                     3. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių Marių Mališauską Savivaldybės vardu pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto priėmimo ir perdavimo aktą.

                     Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

                                                                                  

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto

skyriaus vyriausioji specialistė

 

Valda Tilienė

 

 

Dokumentas suderintas DVS