Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ IR GRUPIŲ SKAIČIAUS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE 2020–2021 MOKSLO METAIS PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 19 d. Nr. T1-211

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio                 7 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies         3 punktu, Prienų rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu   Nr. T3-174 „Dėl Prienų rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į tėvų prašymus, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais:

1. I modelis – Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje (1 grupė).

2. II modelis:

2.1. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje (1 grupė);

2.2. Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje (1 grupė);

2.3. Prienų r. Išlaužo pagrindinėje mokykloje (1 grupė);

2.4. Prienų r. Jiezno gimnazijoje (1 grupė);

2.5. Prienų r. Skriaudžių pagrindinėje mokykloje (1 grupė);

2.6. Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje (1 grupė).

3. III modelis:

3.1. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje (3 grupės);

3.2. Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje (1 grupė).

4. V modelis – Prienų r. Šilavoto pagrindinėje mokykloje (1 grupė).

5. VI modelis:

5.1. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Ašmintos daugiafunkciame centre (1 grupė);

5.2. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos Naujosios Ūtos daugiafunkciame centre (1 grupė);

5.3. Prienų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ (1 grupė);

5.4. Prienų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ (1 grupė);

5.5. Prienų r. Pakuonio pagrindinėje mokykloje (1 grupė);

5.6. Prienų r. Stakliškių gimnazijos Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriuje (1 grupė);

5.7. Prienų r. Stakliškių gimnazijos Stakliškių ikimokyklinio ugdymo skyriuje (1 grupė).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

Savivaldybės meras