Projektas

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

SPECIALIOSIOS SODININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio 28 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 28 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies     2 ir 3 punktais, 4 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Kauno rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Nesteckis, tel. (8 37)  305 555

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

SPECIALIOJI SODININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kauno rajono savivaldybės specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa (toliau – Programa) skirta teikti finansinę paramą Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje esančioms sodininkų bendrijoms (toliau – Bendrijos), siekiančioms tinkamai tvarkyti ir prižiūrėti mėgėjiškus sodus ir jų kraštovaizdį, saugoti gamtą bei tvarkyti, prižiūrėti, atnaujinti ir statyti bendrojo naudojimo objektus.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymu bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

3. Programos tikslas – padėti plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas, iš dalies kompensuojant Bendrijos bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų bendrojo naudojimo žemėje esančių statinių ar įrenginių) priežiūros, atnaujinimo ir statybos darbų, teisinės registracijos bei techninės dokumentacijos rengimo išlaidas.

4. Programos uždaviniai:

4.1. skatinti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas;

4.2. skatinti Bendrijas tinkamai prižiūrėti ir atnaujinti bendrojo naudojimo objektus (kelius, gatves, elektros tinklus, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitus);

4.3. suteikti Bendrijoms žinių teritorijų planavimo, žemės naudojimo, kraštovaizdžio tvarkymo, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, atnaujinimo ir statybos, projektavimo darbų bei teisinės registracijos ir techninės dokumentacijos rengimo klausimais.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR NAUDOJIMAS

 

5. Lėšų šaltiniai:

5.1. Programos įgyvendinimui lėšos numatomos Savivaldybės biudžete;

5.2. kitos lėšos.

6. Programos finansinė parama gali būti skiriama:

6.1. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) kadastriniams matavimams, inventorizacijai ir teisinei registracijai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti;

6.2. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūrai ir atnaujinimui ir / ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti;

6.3. Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūros, atnaujinimo ir / ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybos darbų ir paslaugų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

7. Nagrinėjant Bendrijų pateiktus prašymus finansinei paramai gauti, pirmenybė daliniam išlaidų kompensavimui teikiama pagal šiuos darbų ar paslaugų prioritetus, tokia eilės tvarka:

7.1. kadastrinių matavimų, inventorizacijos, teisinės registracijos atlikimui, techninės dokumentacijos rengimui;

7.2. bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių, gatvių priežiūrai;

7.3. kitų, bendrojo naudojimo žemėje esančių, bendrojo naudojimo objektų (elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo ir bei kitų) priežiūrai;

7.4. bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) atnaujinimui;

7.5. bendrojo naudojimo žemėje naujų bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) statybai.

8. Skiriamos kompensacijos dydis vienai Bendrijai per finansinius metus negali viršyti 3 tūkst. Eur ir ne daugiau kaip:

8.1. 70 % sumos, reikalingos kadastriniams matavimams, inventorizacijai, teisinei registracijai, techninių dokumentų parengimui (likusią dalį apmoka pati Bendrija);

8.2. 60 % sumos, reikalingos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) priežiūrai (likusią dalį apmoka pati Bendrija);

8.3. 60 % sumos, reikalingos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) atnaujinimui ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybai (likusią dalį apmoka pati Bendrija).

9. Bendrijos, turinčios skolų valstybei, Savivaldybei ar Savivaldybės valdomoms įmonėms, prašymai skirti finansinę paramą nenagrinėjami.

10. Parama pagal šią programą tai pačiai Bendrijai gali būti skiriama vieną kartą per 3 metus.

11. Programos 4.3 papunktyje nurodytais klausimais pagal savo kompetenciją ir Savivaldybės administracijos nustatytu laiku Bendrijas konsultuoja Savivaldybės administracijos Aplinkos, Kelių ir transporto, Urbanistikos bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriai.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ VERTINIMO KOMISIJA

 

12. Savivaldybės biudžete numačius finansavimą, sudaroma prašymų vertinimo komisija (toliau – Komisija) iš 7 (septynių) asmenų: 2 Savivaldybės tarybos narių ir 5 Savivaldybės administracijos darbuotojų. Savivaldybės tarybos nariai į Komisiją deleguojami bei iš jų Komisijos pirmininkas skiriamas Savivaldybės mero potvarkiu. Savivaldybės administracijos darbuotojai ir Komisijos sekretorius (kuris nėra Komisijos narys) į Komisiją deleguojami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Komisijos nariai ir sekretorius privalo saugoti informaciją apie asmens duomenis, kuri bus pateikta ar taps žinoma nagrinėjant prašymus dėl paramos suteikimo, jos neatskleisti, neprarasti bei neperduoti asmenims, neįgaliotiems ją sužinoti ir prieš pradedami darbą Komisijoje pasirašo pasižadėjimą dėl asmens duomenų apsaugos.

13. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Esant nepaprastajai padėčiai, ekstremaliajai situacijai ar karantinui, Komisijos posėdis gali vykti nuotoliniu būdu teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Komisijos sprendimai priimami dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia pirmininko balsas.

15. Komisijos pirmininkas:

15.1. šaukia Komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja;

15.2. pasirašo Komisijos posėdžių protokolus, siūlymus Administracijos direktoriui, kartu su Komisija rengia ir Savivaldybės tarybai pateikia tvirtinti Programos lėšų panaudojimo ataskaitą;

15.3. Programos 34 punkte nustatyta tvarka kreipiasi dėl paramos skyrimo svarstymui reikiamų duomenų ir dokumentų gavimo, pasirašo kitus dokumentus ir raštus.

16. Komisijos sekretorius:

16.1. patikrina gautų prašymų ir su jais pateiktų dokumentų tinkamumą bei atitikimą Programai ir, kartu su apibendrinta informacija, pateikia Komisijai;

16.2. protokoluoja Komisijos posėdžių darbą ir kartu su pirmininku pasirašo protokolus;

16.3. rengia kitus Komisijos dokumentus ir raštus.

17. Komisija išnagrinėja Bendrijų pateiktus prašymus ir dokumentus finansinei paramai gauti ir dėl kiekvieno prašymo priima rekomendacinio pobūdžio motyvuotą sprendimą skirti finansinę paramą, nurodant skirtinos paramos dydį, kuris gali būti mažesnis nei prašo Bendrija, arba siūlo paramos neskirti.

18. Komisija visus Bendrijų pateiktus prašymus finansinei paramai gauti nagrinėja ir įvertina eilės tvarka pagal jų užregistravimo Savivaldybėje datą ir laiką.

19. Komisija į posėdžius gali kviesti prašymą pateikusios Bendrijos atstovą.

20. Bendrijos prašymų, programos teikiamai finansinei paramai gauti pagal pateiktus dokumentus, vertinimas:

 

Vertinimas                               balais

Vertinimo

rodiklio

pavadinimas                 

0

1

2

3

4

Skiriama balų

Bendrijos sodų sklypuose gyvenamąją vietą deklaravusių savininkų dalis nuo visų bendrijos sklypų

0-9  %

10-25 %

26-50 %

51-75 %

76-100 %

 

Atitiktis 7 punkte išvardytiems prioritetams

7.5

7.4

7.3

7.2

7.1

 

Iš viso skiriama balų:

x

x

x

x

x

 

 

21. Komisija sprendimą siūlyti tenkinti Bendrijos prašymą skirti paramą priima, jei bendras įvertinimas yra ne mažiau kaip 3 balai ir prašymas atitinka Programos 7 punkto darbų ar paslaugų atlikimo prioritetus.

22. Bendrijos, kurių prašymai įvertinami teigiamai, surašomos į sąrašą pagal surinktų balų skaičių mažėjančia tvarka, vadovaujantis 7 punkte nurodytu prioritetų eiliškumu (t. y. pirmiau surašomos Bendrijos pagal 7.1 prioritetą, paskui – pagal 7.2 prioritetą ir t. t.). Tuo atveju, jei Bendrijos pagal tą patį prioritetą įvertinamos vienodu balų skaičiumi, pirmiau įrašoma ta Bendrija, kurios sklypuose gyvenamąją vietą deklaravusių savininkų dalis yra didesnė. Jei ir pagal šį vertinimo rodiklį negalima nustatyti Bendrijos įrašymo į sąrašą eiliškumo, pirmiau įrašoma ta Bendrija, kuri prašymą pateikė anksčiau.

23. Komisija, išnagrinėjusi Bendrijos prašymą dėl dalinės finansinės paramos suteikimo bei su juo pateiktus dokumentus ir priėmusi atitinkamą sprendimą, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia siūlymą skirti Bendrijos prašomą lėšų sumą, neskirti lėšų arba skirti mažesnę lėšų sumą negu prašo Bendrija. Komisijos sprendimai turi būti motyvuoti.

24. Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, atsižvelgdamas į Programos lėšų kiekį bei Komisijos siūlymą, įsakymu priima sprendimą dėl Bendrijos išlaidų dalinio kompensavimo. Informacija apie paramos skyrimą per 10 darbo dienų skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt ir pranešama Bendrijai jos prašyme nurodytais kontaktais.

25. Pasibaigus Savivaldybės finansinei paramai numatytų Programos lėšų limitui, kiti į eilę pagal įvertinimą balais įrašyti Bendrijų prašymai, dėl kurių Komisijoje priimti teigiami įvertinimai, nurodant siūlomą skirti paramos dydį, pateikiami Savivaldybės administracijos direktoriui. Paskelbus kitą kvietimą, Administracijos direktorius sprendimus dėl išlaidų dalinio kompensavimo šioms Bendrijoms priima pirmiausia, iš naujo jų nevertinant.

26. Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priimtą sprendimą dėl Bendrijos išlaidų dalinio kompensavimo skirtos paramos lėšos išmokamos per 10 darbo dienų po to, kai Bendrija pateikia prašymą  (3 priedas) išmokėti skirtą paramos sumą bei dokumentus, patvirtinančius, kad darbai ir / ar paslaugos yra atlikti bei Bendrija pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus atsiskaitė su paslaugų teikėju ar rangovu už savo išlaidų dalį.

27. Pasibaigus einamųjų metų Programos lėšoms, Bendrijos per 10 darbo dienų apie tai informuojamos jų anketose nurodytais kontaktais.

28. Visi Komisijos posėdžių protokolai ir kiti šioje Programoje nurodyti dokumentai saugomi Savivaldybės administracijos skyriuje, kuriame dirba Komisijos sekretorius.

 

V SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

29. Sprendimus dėl kvietimų teikti prašymus finansinei paramai gauti priima Savivaldybės administracijos direktorius.

30. Bendrijoms dalinai kompensuojamos išlaidos už darbus ar paslaugas nurodytos Programos 6 punkte. Paskirta paramos suma išmokama atlikus darbus ir / ar paslaugas, dėl kurių dalinio išlaidų kompensavimo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo priimtas sprendimas skirti paramą ir Bendrijai pateikus prašymą išmokėti skirtą paramos sumą kartu su darbų ir / ar paslaugų atlikimą bei Bendrijos dalies išlaidų apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais (atliktų darbų ir / ar paslaugų sutartis, šių darbų ir / ar paslaugų atlikimo aktus, sąskaitas faktūras, apmokėjimą patvirtinančius banko išrašus). Nekompensuojamos išlaidos, kurioms jau buvo skirtas finansavimas pagal šią ar kitas Savivaldybės programas, bei išlaidos už darbus ar paslaugas, atliktus iki šios Programos patvirtinimo.

31. Kvietimai teikti prašymus finansinei paramai gauti skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt ir vietos spaudoje ne vėliau, kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki prašymų pateikimo paskutinės dienos.

32. Kvietime teikti prašymus finansinei paramai gauti turi būti nurodyta ir pateikta:

32.1. prašymų pateikimo vieta ir pateikimo būdas, prašymų pateikimo paskutinė diena ir valanda bei numatoma paskirstyti finansinės paramos bendra suma;

32.2. prašymo (1 priedas)  ir anketos  (2 priedas) forma;

32.3. Bendrijų rėmimo Programa arba nuoroda į interneto puslapį (jeigu skelbiama spaudoje).

33. Paskelbus kvietimą, Bendrijos, pageidaujančios gauti finansinę paramą, kreipiasi į Savivaldybės administraciją, pateikdamos prašymą ir prašyme nurodytus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas ir (ar) duomenis, kurių reikia svarstant finansinės paramos skyrimą:

33.1. užpildytą nustatytos formos anketą;

33.2. Bendrijos narių susirinkimo sprendimo dėl paramos kopiją;

33.3. Bendrijos išlaidas patvirtinančių dokumentų – komercinių pasiūlymų, preliminarių susitarimų, sąmatų, pažymų ir / ar kitų dokumentų, kurie patvirtintų Bendrijos teisę gauti dalinį išlaidų kompensavimą pagal Programą, patvirtintas kopijas. Teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu;

33.4. Bendrijos sodų sklypų ir jų savininkų sąrašą, nurodant vardą, pavardę ir duomenis, kur asmuo deklaravęs gyvenamosios vietos adresą;

33.5. įgaliojimą, jei prašymą pateikia Bendrijos pirmininko įgaliotas asmuo.

34. Bendrijos sutikimu Savivaldybės administracija gauna ir naudoja šiuos, finansinės paramos skyrimo svarstymui reikiamus duomenis ir dokumentus, esančius valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ir (ar) savivaldybės administracijos pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gaunamus iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų:

34.1. Bendrijos Juridinių asmenų registro išrašą;

34.2. patvirtintus Bendrijos įstatus;

34.3. pažymas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Savivaldybės valdomų įmonių, kad Bendrija neskolinga valstybei ar Savivaldybei, Savivaldybės valdomoms įmonėms;

34.4. Bendrijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių;

34.5. Bendrijos teritorijoje esančių sklypų Nekilnojamojo turto registro išrašą.

35. Pasibaigus kvietime nurodytam terminui teikti prašymus, Komisijos sekretorius per 20 darbo dienų patikrina gautų dokumentų tinkamumą. Apie nustatytus trūkumus Prašyme nurodytais kontaktais informuoja Bendrijas, kurios per 10 darbo dienų ar kitą nustatytą protingą terminą privalo juos pašalinti ir pateikti tai įrodančius dokumentus.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

36. Programos lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

37. Pasibaigus finansiniams metams, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės tarybos posėdžio, kuriame numatyta tvirtinti Savivaldybės biudžetą, Komisija parengia ir Savivaldybės tarybai pateikia tvirtinti Programos lėšų panaudojimo ataskaitą.

38. Už prašyme dėl dalinės finansinės paramos suteikimo pateiktų duomenų teisingumą atsako Bendrija.

39. Paaiškėjus, kad Bendrija pateikdama prašymą nurodė tikrovės neatitinkančius, klaidingus ar apgaulingus duomenis, Savivaldybės administracija inicijuoja teisines priemones paramai susigrąžinti.

40. Su paramos skyrimu susiję, bet šioje programoje nereglamentuoti klausimai, sprendžiami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

41. Lėšų naudojimo kontrolę atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Programą tvirtina, keičia, papildo ar pripažįsta negaliojančia Savivaldybės taryba.

____________________________________

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės

specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos     1 priedas

 

 

 

(sodininkų bendrijos pavadinimas)

 

 

(juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefono numeris, kontaktai susisiekimui ir informacijai)

 

 

Kauno rajono savivaldybės

Specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos Komisijai

 

 

PRAŠYMAS

DĖL DALINĖS FINANSINĖS PARAMOS SUTEIKIMO

PAGAL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIĄJĄ SODININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMĄ

 

20 ____ m. _______________________ d.

Kaunas

 

Prašome skirti finansinę paramą pagal Kauno rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą, iš dalies kompensuojant išlaidas.

Bendrijos bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) kadastrinių matavimų, inventorizacijos, techninės dokumentacijos rengimo darbų ar paslaugų ir / ar priežiūros, atnaujinimo ar statybos darbų ar paslaugų tikslingumo ir naudos aprašymas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašymo finansinei paramai suteikti pagrindimas:

 

Objekto pavadinimas

Darbų (paslaugų) pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Suma Eur

Pastabos, paaiškinimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

Prašome daliniam išlaidų, atliekant šiame prašyme nurodytus darbus ir / ar paslaugas, kompensavimui skirti _________________ Eur paramą.

 

Su Kauno rajono savivaldybės specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos sąlygomis ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais esu susipažinęs (-usi).

 

PRIDEDAMA:

1. Pareiškėjo anketa                                                                      

_____ lapas (-ų).

2. Bendrijos narių susirinkimo sprendimo dėl paramos kopija 

_____ lapas (-ų).

3. Išlaidas patvirtinančių dokumentų patvirtintos kopijos (išvardyti):

3.1. _________________________________________________________

3.2. _________________________________________________________

3.3. _________________________________________________________

 

_____ lapas (-ų).

_____ lapas (-ų).

_____ lapas (-ų).

4. Bendrijos sodų sklypų savininkų sąrašas

_____ lapas (-ų).

5. Įgaliojimas, jei prašymą pateikia Bendrijos pirmininko įgaliotas asmuo

_____ lapas (-ų).

6. Kiti dokumentai (išvardyti):

6.1. aktuali Bendrijos įstatų redakcija

6.2. _________________________________________________________

6.3. _________________________________________________________

 

_____ lapas (-ų).

_____ lapas (-ų).

_____ lapas (-ų).

 

Sutinkame, kad dokumentus ir (ar) duomenis, esančius valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ir (ar) savivaldybės administracijos pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis juos gaunamus iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų, gautumėte ir naudotumėte svarstant finansinės paramos skyrimą Bendrijai.

 

 

Bendrijos pirmininkas                         _______________                  ____________________                                                                                                                                                                                                              (Parašas)                                                  (Vardas ir pavardė)

A. V.

 

____________________________________

Kauno rajono savivaldybės

specialiosios sodininkų bendrijų

rėmimo programos

2 priedas

PAREIŠKĖJO ANKETA

FINANSINEI PARAMAI PAGAL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIĄJĄ SODININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMĄ GAUTI

 

20 ____ m. _______________________ d.

 

(Prašome anketą užpildyti kompiuteriu arba ranka spausdintinėmis raidėmis)

 

Bendrijos pavadinimas

 

 

 

 

Bendrijos buveinės adresas

 

 

 

 

 

 

Bendrijos kodas

 

 

 

Bendrijos atsiskaitomosios sąskaitos numeris, banko pavadinimas, kodas

 

 

 

 

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė

 

 

 

 

Telefono numeris (-iai)

 

 

 

 

Elektroninio pašto adresas (-ai)

 

 

 

 

Bendras Bendrijos sklypų skaičius

 

 

 

Bendrijos sklypų, kuriuose savininkai yra deklaravę gyvenamąją vietą, skaičius

 

 

 

Informaciją dėl finansinės

paštu

 

paramos prašome pateikti 

elektroniniu paštu

 

(pažymėti X)

Pavirtinu, kad visi šioje anketoje pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

 

Bendrijos pirmininkas                                     _________________          _______________________

(Parašas)                                              (Vardas ir pavardė)

A. V.

 

____________________________________

Kauno rajono savivaldybės

specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos

3 priedas

 

 

 

(sodininkų bendrijos pavadinimas)

 

 

(juridinio asmens kodas, juridinio asmens buveinės adresas, telefono numeris, kontaktai susisiekti ir informacijai)

 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijai

 

 

PRAŠYMAS

DĖL PASKIRTOS DALINĖS FINANSINĖS PARAMOS

PAGAL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIĄJĄ SODININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMĄ IŠMOKĖJIMO

 

20 ____ m. _______________________ d.

Kaunas

 

Prašome išmokėti Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20__ m. _____________________ d. įsakymu Nr. ĮS-____ paskirtą finansinę paramą pagal Kauno rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą.

Patvirtiname, kad darbai ir / ar paslaugos, dėl kurių dalinio išlaidų kompensavimo aukščiau nurodytu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo priimtas sprendimas skirti paramą, yra tinkamai, kokybiškai ir visiškai atlikti. Taip pat patvirtiname, kad Bendrija pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus atsiskaitė su paslaugų teikėju ar rangovu už savo išlaidų dalį.

 

 

PRIDEDAMA:

1. Patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų patvirtintos kopijos (išvardyti):

1.1. Atliktų darbų ir / ar paslaugų sutartys

1.2. Darbų ir / ar paslaugų atlikimo aktai

1.3. Sąskaitos faktūros

1.4. Bendrijos dalies apmokėjimą patvirtinantys dokumentai

 

_____ lapas (-ų).

_____ lapas (-ų).

_____ lapas (-ų).

_____ lapas (-ų).

1.5. _________________________________________________________

_____ lapas (-ų).

1.6. _________________________________________________________

_____ lapas (-ų).

 

 

 

Bendrijos pirmininkas                         _______________                  ____________________                                                                                                                                                                                                              (Parašas)                                                  (Vardas ir pavardė)

A. V.

 

 

____________________________________

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJAS ANTANAS NESTECKIS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPECIALIOSIOS SODININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2021 m. sausio 15 d.

Kaunas

 

1.  Sprendimo projekto tikslai, uždaviniai.

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės gali remti bendrijas visiškai ar iš dalies apmokėdamos išlaidas mėgėjų sodo bendrojo naudojimo objektams (elektros tinklų, kelių, gatvių tiesimo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo ir kitų) statyti, prižiūrėti ir atnaujinti. Tam reikalingos lėšos numatomos tvirtinant savivaldybių biudžetus. Vadovaujantis aukščiau nurodyto straipsnio 3 dalimi, savivaldybė bendrijas gali remti šiais būdais: 1) bendrijas ir jų narius atleisdama nuo žemės ir kitų mokesčių, 2) rengdama, įgyvendindama ir finansuodama specialiąsias bendrijų rėmimo programas, 3) teikdama nemokamas konsultacijas bendrijų reorganizavimo, veiklos pasibaigimo ir pertvarkymo, mėgėjų sodininkystės veiklos, paramos gavimo, teritorijų planavimo, žemės naudojimo ir kraštovaizdžio tvarkymo klausimais.

Sprendimo projekto tikslas – padėti plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas, iš dalies kompensuojant Kauno rajono savivaldybės teritorijoje esančioms sodininkų bendrijoms bendrojo naudojimo objektų priežiūros, atnaujinimo ir statybos darbų, teisinės registracijos bei techninės dokumentacijos rengimo išlaidas.

Sprendimo projekto uždaviniai – skatinti bendrijas tinkamai prižiūrėti ir atnaujinti bendrojo naudojimo objektus (kelius, gatves, elektros tinklus, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitus), suteikti bendrijoms žinių teritorijų planavimo, žemės naudojimo, kraštovaizdžio tvarkymo, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, atnaujinimo ir statybos, projektavimo darbų bei teisinės registracijos ir techninės dokumentacijos rengimo klausimais.

2.  Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.

Pritarus teikiamam sprendimo projektui, bus patvirtinta specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa, kuria naudojantis Kauno rajono savivaldybėje esančios sodininkų bendrijos galės pretenduoti į finansinę paramą bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) kadastriniams matavimams, inventorizacijai, teisinei registracijai reikalingos techninės dokumentacijos, taip pat bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui ir / ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti, taip pat bendrojo naudojimo objektų priežiūros, atnaujinimo ir / ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybos darbų ir paslaugų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

3Laukiami rezultatai.

Patvirtinus specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą, sodininkų bendrijos aktyviau imsis bendrojo naudojimo objektų priežiūros, atnaujinimo, pagerinimo darbų, naujų objektų sukūrimo, taip pat bus sprendžiami klausimai dėl bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos, teisinės registracijos ir techninės dokumentacijos parengimo.

4Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Sprendimo įgyvendinimui lėšos numatomos Savivaldybės biudžete.

5Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų registre. Viešinimas.

Skelbti Teisės aktų registre ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

6Antikorupcinis vertinimas.

Nevertinama.

7Kiti sprendimui reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Iki šiol Kauno rajono savivaldybėje nebuvo specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos.

8Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Savivaldybės mero potvarkiu sudarytos darbo grupės nariai: pirmininkas Antanas Nesteckis, Savivaldybės mero pavaduotojas, Violeta Boreikienė, Savivaldybės tarybos Ūkio ir darnios plėtros komiteto pirmininkė, Jonas Gurskas, Savivaldybės tarybos Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, Romas Majauskas, Savivaldybės tarybos narys, Česlovas Paulauskas, Savivaldybės tarybos narys, Jūratė Truncienė, Savivaldybės tarybos narė, Tomas Didžiulis, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas, Dalia Kupratienė, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja, Giedrius Orliukas, Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus darbuotojas, Tautvydas Tamošiūnas, Savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas ir Meilė Varnelienė, Savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja. Už sprendimo įvykdymą atsakingas Savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius ir Specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos komisijos pirmininkas nuo jo paskyrimo momento.

 

 

Sprendimo projektą parengusios darbo grupės pirmininkas –

Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas                                                          Antanas Nesteckis