Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

STATUTAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399 

PAPILDYMO 571 STRAIPSNIU

 

 

2020 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

1.   Straipsnis. Statuto papildymas 571 straipsniu

Papildyti statutą 571 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

„571 straipsnis. Seimo komitetų pranešimai valstybinės svarbos klausimais

1.              Kiekvienos eilinės sesijos metu, išskyrus pirmąją naujai išrinkto Seimo sesiją, artimiausiame posėdyje komitetai teikia Seimui tvirtinti pranešimų temas dėl svarstomų valstybinės svarbos klausimų pagal komiteto veiklos kryptis. 

2.              Seimo nutarimu patvirtinus pranešimo temą, Seimas paveda komitetui parengti pranešimą ir nustato terminą pranešimui parengti.

3.              Pranešimui parengti Komitetas paskiria ne mažiau kaip du atsakingus komiteto narius, po vieną iš Seimo daugumos ir Seimo mažumos.

4.              Pranešimas pristatomas Seimo plenarinio posėdžio metu.

5.              Pranešimo formą tvirtina Seimo valdyba.“

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Andrius Vyšniauskas

Jurgis Razma

Eugenijus Gentvilas

Aušrinė Armonaitė