Projektas Nr. TSP-6

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M.  SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-254 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE

2020–2021 MOKSLO METAIS“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu ir atsižvelgdama Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2021 m sausio 20 d. raštą Nr. 6 „Dėl pareigybių skaičiaus padidinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti didžiausią leistiną darbuotojų pareigybių skaičių Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. TS-254 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

Reda Totorienė