ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL PRITARIMO šIAULIŲ miesto koncertinės įstaigos „saulė“

2022 METų VEIKLOS ATASKAITai

 

2023 m.                           d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu (2020 m. spalio 1 d. įstatymo Nr. XIII-3312 redakcija), įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 86 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti / Nepritarti Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ 2022 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras