Projektas Nr. TSP-143

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M.  GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-293 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUODAMO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR

PAPILDYMO

 

2019 m. gegužės       Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2019 m. balandžio 25 d. raštą Nr. 8-81 „Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos turto patikėjimo teise valdomo pastato perdavimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijai“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                                      n u s p r e n d ž i a:

1. Išbraukti iš Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms  patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo  sąrašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės  įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“,   9.2. papunktį.

2. Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms  patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo  sąrašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės  įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“,   5.1 papunktį pagal šio sprendimo priedą.

3. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių ir įstaigų vadovus pasirašyti pakeitimus, susijusius su šio sprendimo priedu.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                                 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

Mažvydas Šalkauskas                                                                     Projektas suderintas DVS