Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2021 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS REZERVO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugsėjo     d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 17 dalimi, 27, 29 straipsniais, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-266 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 16 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti pridedamus:

1. Šiaulių miesto savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.

2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo 2021 metų įvykdymo ataskaitą.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras