ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-363 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                             Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 punktu,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-363 „Dėl didžiausio leistino Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų pareigybių skaičiaus nustatymo“ 1.5 papunkčiu nustatytą didžiausią leistiną Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų pareigybių skaičių ir 5 priedą išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras