Projektas XIIP-4144(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMO NR. XII-336 2, 3, 4, 6, 9 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-2130 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnį ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. balandžio 1 d.

2. Šio įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

Respublikos Prezidentas