PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Projektas                          

 

 

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ASOCIACIJOS PRIENŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

2020 m. sausio 22 d. Nr. T1-8

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, 13 straipsnio 1 dalimi, Prienų miesto vietos veiklos grupės įstatais, įregistruotais 2015 m. birželio 17 d. Juridinių asmenų registre, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti į Prienų miesto vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą Prienų rajono savivaldybės tarybos narį ............................................................... .

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. T3-146 „Dėl atstovo delegavimo į asociacijos Prienų miesto vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras