Projektas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

Dėl PREKYBOS LANKSTUMO PASLAUGOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m.             d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 38 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2022 m.      d. pažymą Nr. O5E-     „Dėl Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas


 

 

PATVIRTINTA

AB „Energijos skirstymo operatorius“ vadovo

2022 m.                 d. sprendimu Nr.

 

PREKYBOS LANKSTUMO PASLAUGOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 401 straipsnio nuostatomis.

2. Aprašas skirtas reglamentuoti energijos skirstymo operatoriaus (toliau – Operatorius) iš elektros energijos rinkos dalyvių perkamų elektros energetikos sistemos lankstumo paslaugų įsigijimo ir naudojimosi skirstomuosiuose tinkluose tvarką, bei lankstumo paslaugų specifikacijas ir (ar) standartizuotus lankstumo paslaugų produktus.

3. Lankstumo paslaugos apima su elektros energijos pasiūlos ir paklausos valdymu, vartotojo paklausos pokyčio valdymu, paklausos telkimu, energijos kaupimu ir perkrovos valdymu susijusias paslaugas, taip pat skirstomųjų tinklų operatoriaus veikloje reikalingas kitas paslaugas, kurios būtinos nepertraukiamam ir efektyviam elektros energijos skirstymo paslaugų teikimui užtikrinti, įskaitant efektyviai vykdomą tinklų plėtrą. Tuo tikslu, įsigyjant lankstumo paslaugas, atsižvelgiama į Operatoriaus 10 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų plane numatytą reikiamų vidutinės trukmės ir (ar) ilgalaikėmis lankstumo paslaugų poreikį.

4. Operatorius įsigyja lankstumo paslaugą siekdamas sumažinti tinklo apkrautumą arba valdyti tinklo įtampą, taip užtikrindamas tiekiamos elektros energijos patikimumą ir tiekiamos elektros energijos kokybę pagal LST EN 50160 standartą. Lankstumo paslauga gali būti įsigyjama, siekiant išspręsti tinkle kylančią konkrečią problemą (tinklo perkrovas, įtampos problemas ir kt.), kurios atsiranda dėl išorinių veiksnių arba vykdant planinius ir neplaninius elektros tinklo remonto, gedimų šalinimo darbus.

5. Aprašas parengtas siekiant užtikrinti, kad lankstumo paslaugoms įsigyti būtų taikoma skaidri, dalyvavimu ir rinkos veikimu grindžiama procedūra, užtikrinanti veiksmingą ir nediskriminacinį visų susijusių rinkos dalyvių, įskaitant rinkos dalyvių, vykdančių elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių išteklių, elektros energijos pasiūlos ir paklausos valdymą, paklausos telkimą ir energijos kaupimą, dalyvavimą.

6. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose, įskaitant:

6.1. Elektros energetikos lankstumas (toliau – lankstumas) – galimybė elektros energetikos sistemoje koreguoti elektros energijos gamybos ir (ar) vartojimo apimtį reaguojant į numatomus ar nenumatomus išorės veiksnius, tarp jų elektros energijos paklausos ir (ar) pasiūlos pokyčius bei kainų pokyčius elektros energijos rinkoje, siekiant nepertraukiamo ir efektyvaus paslaugų elektros energetikos sistemoje teikimo. 

6.2. Elektros energetikos sistemos lankstumo paslaugos (toliau – lankstumo paslaugos) – elektros energijos rinkos dalyvių teikiamos paslaugos, kurias skirstomųjų tinklų operatorius įsigyja reaguodamas į lankstumo poreikį savo valdomuose elektros tinkluose ir siekdamas užtikrinti nepertraukiamą ir efektyvų elektros energijos skirstymo paslaugų teikimą.

6.3. Elektros energijos rinkos dalyvis (toliau – rinkos dalyvis) – sąvoka atitinka 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos 2 straipsnio 25 punkte apibrėžtą sąvoką „rinkos dalyvis“.

6.4. Išmanioji elektros energijos apskaitos sistema (toliau – išmanioji apskaita) – į elektros tinklą perduotos elektros energijos kiekį ir (ar) iš šio tinklo suvartotos elektros energijos kiekį matuojanti išmanioji energijos apskaitos sistema. Išmanusis elektros energijos apskaitos prietaisas yra sudedamoji išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos dalis.

6.5. Išmanusis elektros energijos apskaitos prietaisas (toliau – išmanusis apskaitos prietaisas) – elektros energijos apskaitos prietaisas, kurio veikimas grindžiamas elektroninėmis technologijomis ir kuris elektroniniu ryšiu gali sąveikauti su vartotojo sistemomis beveik tikruoju laiku.

6.6 Elektros energijos paklausos telkimas (toliau – paklausos telkimas) – asmens veikla, apimanti jo paties ir (ar) grupės kitų vartotojų elektros energijos paklausos pokyčių ir (ar) elektros energijos pasiūlos (gamybos) derinimą, siekiant nesuvartotos arba pagamintos elektros energijos kiekį ir (ar) nesuvartotą arba patiektą galią parduoti, pirkti arba pateikti aukcionui viename ar daugiau elektros energijos rinkos segmentų.

6.7 Vartotojo elektros energijos paklausos pokytis (toliau – vartotojo paklausos pokytis) – vartotojo įprasto elektros energijos vartojimo režimo pasikeitimas, kai vartotojas suvartoja mažiau ar daugiau negu įprasta elektros energijos ir (ar) galios, reaguodamas į rinkos veiksnius, įskaitant pagal laiką kintančias elektros energijos kainas ar tinklų operatoriaus mokamas sumas, arba priimdamas individualiai ar per paklausos telkėją elektros energijos rinkoje pateiktą pasiūlymą už tam tikrą atlygį sumažinti arba padidinti savo elektros energijos vartojimą. Vartotojo elektros energijos paklausos pokytis išreiškiamas elektros energijos kiekiu ir (ar) galia.

6.8 Operatoriaus duomenų mainų platforma – Operatoriaus valdoma duomenų platforma skirta Nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams ir trečiosioms šalims peržiūrėti klientų pasidalintus istorinius suvartojimo duomenis ir informuoti apie sudarytas sutartis su klientais.

6.9 Rekonstrukcijos kaina – Operatoriaus, pagal turimus įkainius, preliminariai įvertinta projekto sąmata tinklo dalies rekonstrukcijai.

6.10 Techniniai pajėgumų išankstinis patikrinimas – Operatoriaus organizuojamas rinkos dalyvių, kurie nori teikti lankstumo paslaugas techninių pajėgumų tikrinimas, kuriuo metu testuojama ar lankstumo paslaugų teikėjų objektai atitinka visus techninius reikalavimus. Vertinimas atliekamas veikimo bandomuoju režimu būdu.

 

II SKYRIUS

LANKSTUMO PASLAUGŲ POREIKIO ĮSIVERTINIMAS

 

7. Operatorius atnaujindamas skirstomųjų tinklų operatoriaus 10 metų skirstomųjų tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų planą atlieka lankstumo paslaugų poreikio kiekio prognozę, t. y. vertina lankstumo paslaugų poreikį ir įsigijimo mastą nerečiau nei kartą per dvejus metus.

8. Lankstumo paslaugų poreikis gali būti apskaičiuojamas tinklo daliai. Šio Aprašo kontekste tinklo dalis suvokiama kaip elektros skirstomojo tinklo dalis, kuriai skaičiuojamas lankstumo paslaugos kiekis, pvz.: elektros skirstomojo tinklo linija arba linijos segmentas, transformatorinė, skirstomasis punktas (SP), transformatorių pastotė (TP) ir pan.

9. Lankstumo paslaugų poreikio kiekio apskaičiavimui naudojami išmaniosios apskaitos duomenys (tinklo apkrovų duomenys, tinklo įtampos duomenys ir kt.).

10. Lankstumo paslaugų poreikis nėra skaičiuojamas ir prognozuojamas tose tinklo dalyse, kur dėl tinklo parametrų matavimo įrangos (išmanioji apskaita, analizatoriai ir pan.) nebuvimo tai techniškai nėra įmanoma.

11. Lankstumo paslaugų poreikio kiekio skaičiavimus vykdo Operatorius naudodamasis vidiniais sistemos modeliais, vertinant įvairius veiksnius (orų prognozės, tinklo apkrautumo didėjimas ar mažėjimas dėl vartotojų didėjimo ar mažėjimo, jų naudojamos galios didėjimo ar mažėjimo, jų turimų prietaisų bei kiti veiksniai).

12. Nustačius lankstumo paslaugų poreikio kiekį ir mastą atliekamas lankstumo paslaugų ekonomiškumo įsivertinimas ir maksimalių išlaidų nustatymas III skyriuje nustatyta tvarka.


 

 

III SKYRIUS

 

LANKSTUMO PASLAUGŲ EKONOMIŠKUMO ĮSIVERTINIMAS IR MAKSIMALIŲ IŠLAIDŲ NUSTATYMAS

 

13. Operatorius lankstumo paslaugų ekonomiškumo įsivertinimą ir maksimalių išlaidų lankstumo paslaugų įsigijimui nustatymą vykdo kiekvienai tinklo daliai atskirai.

14. Operatorius vertindamas lankstumo paslaugų ekonomiškumą nustato atitinkamos tinklo dalies, kurioje nustatytas lankstumo paslaugos poreikis, rekonstrukcijos kainą ir ją prilygina maksimalioms išlaidoms kurias gali mokėti už lankstumo paslaugas atėmus administracines išlaidas. Maksimalios išlaidos, kurias Operatorius gali skirti lankstumo paslaugai, apskaičiuojamos pagal toliau esančią formulę:

 

(1)

 

čia:

Išlaidosmax – maksimalios išlaidos skirtos lankstumo paslaugų įsigijimui atitinkamai tinklo daliai, EUR;

– x nusako laikotarpį metais, kuriam laikui būtų atidėta rekonstrukcija įsigyjant lankstumo paslaugas, 40 nurodo rekonstrukcijos nusidėvėjimo laikotarpį, metai;

RekonstrukcijosKaina – Operatoriaus įsivertinti preliminarūs rekonstrukcijos kaštai, EUR;

AdministracinėsIšlaidos – Operatoriaus patiriamos išlaidos organizuojant lankstumo paslaugų pirkimą, į kurias įeina viešojo pirkimo organizavimas, reikalingų vidinių sistemų išlaikymas, EUR.

15.  Operatorius, įsivertinęs lankstumo paslaugų maksimalią galimą kainą priima sprendimą ar įsigyti lankstumo paslaugas, ar taikyti kitą tinklo efektyvumo užtikrinimo priemonę, pvz., tinklo rekonstrukciją. Jeigu Operatorius turi galimybę už nedidesnę nei maksimalią nustatytą kainą rinkoje įsigyti lankstumo paslaugų, tuomet rekonstrukcija nėra daroma iki kito tinklo efektyvumo vertinimo. Jeigu rinkos siūloma kaina yra didesnė, tuomet Operatorius vykdo rekonstrukciją ar kitą jo pasirinktą priemonę.

16. Atlikus vertinimą ir nustačius, kad Operatorius įsigyja lankstumą paslaugą, Operatoriaus patiriamos sąnaudos vertinamos atsižvelgiant į Elektros energetikos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos, patvirtinto Tarybos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“, nuostatas t. y. planuojamos sąnaudos įskaičiuojamas į ateinančių metų elektros energetikos skirstymo kainų viršutines ribas.

17. Jeigu vertinimo metu nustatyta, taikyti kitą tinklo efektyvumo užtikrinimo priemonę, pvz., tinklo rekonstrukciją, Operatoriaus atliktos investicijos derinamos Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintos naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu O3-100 „Dėl gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

 

IV SKYRIUS

LANKSTUMO PASLAUGOS

 

18. Operatorius, siekdamas gauti lankstumo paslaugą savo valdomame tinkle, įsigyja rinkos dalyvių įsipareigojimą atlikti atitinkamus veiksmus susijusius su savo elektros energijos vartojimu ir (ar) gamyba. Šis veiksmas apskaitomas energijos ir (ar) galios kiekiu, kuris matuojamas kW, kWh, kVAr, ir (ar) kVArh.

19. Operatorius atlikęs lankstumo paslaugų vertinimą II skyriuje nustatyta tvarka, nustatęs šių paslaugų mąstą ir tipą, įvertiną konkrečių lankstumo paslaugų poreikį ir skelbia šių produktų specifikaciją Operatoriaus tinklalapyje. Lankstumo paslaugos gali būti vidutinės trukmės (perkamos nuo dienos iki kelių mėnesių į priekį) ir (ar) ilgalaikės trukmės (perkamos nuo kelių mėnesių ar metų į priekį).

20. Lankstumo paslaugų aprašymas ir techninės specifikacijos yra nurodomos šio Aprašo priede.

 

V SKYRIUS

LANKSTUMO PASLAUGŲ TEIKĖJAI

 

21. Lankstumo paslaugų teikėjais gali būti visi rinkos dalyviai, kurie turi technines galimybes susimažinti ir (ar) pasididinti savo aktyvios ir reaktyvios energijos vartojimą ir (ar) gamybą. Rinkos dalyviai lankstumo paslaugas gali teikti šiais būdais:

a. elektros energijos pasiūlos ir paklausos valdymas;

b. vartotojo paklausos pokyčio valdymas;

c. paklausos telkimas;

d. energijos kaupimas ir perkrovos valdymas;

e. taip pat kitais būdais, jei tokiu būdu suteikiamos Operatoriaus veikloje reikalingos paslaugos, kurios būtinos nepertraukiamam ir efektyviam elektros energijos skirstymo paslaugų teikimui užtikrinti, įskaitant efektyviai vykdomą tinklų plėtrą.

22. Operatorius sudaro vienodas sąlygas rinkos dalyviams teikti lankstumo paslaugas ir suteikia galimybę visiems dalyvauti lankstumo rinkoje, neatsižvelgiant į paslaugų teikėjo naudojamą technologiją (t. y. Operatorius išlieka technologiškai neutralus).

23. Išmanusis apskaitos prietaisas ir išmanioji apskaita yra būtina lankstumo paslaugų teikimo sąlyga, todėl lankstumo paslaugų teikėjų energetikos objektuose, kurių pajėgumus jis sutelkia, privalo būti įrengta išmanioji apskaita.

24. Rinkos dalyviai, kurie siekia dalyvauti lankstumo paslaugų rinkoje, turi atitikti techninių pajėgumų  reikalavimus. Techninių pajėgumų reikalavimai yra taikomi individualių rinkos dalyvių arba jų grupių, veikiančioms per tarpininkus, objektams ir šių pajėgumų patikrinimas turi būti atliktas prieš lankstumo paslaugų pirkimo paskelbimą.

 

VI SKYRIUS

TECHNINIŲ PAJĖGUMŲ IŠANKSTINIS TIKRINIMAS

 

25. Lankstumo paslaugų teikėjai turi pateikti duomenis Operatoriui apie Lankstumo paslaugą teikiančių įrenginių aktyviąją galią (P, kW) ir (ar) reaktyviąją galią (Q, kVAr), bei įrenginiai turi būti prijungti prie skirstymo tinklo.

26. Techninių pajėgumų reikalavimai sutampa su lankstumo paslaugų technine specifikacija, pateikta Aprašo priede.

27. Jei Operatorius yra nustatęs kelių skirtingų lankstumo paslaugų poreikį, lankstumo paslaugų teikėjas nebūtinai turi atlikti techninių pajėgumų išankstinį tikrinimą kiekvienai paslaugai atskirai, jeigu lankstumo paslaugų teikėjas atitinka techninių pajėgumų reikalavimus paslaugai, kuri turi aukštesnius techninius reikalavimus.

28. Techninių pajėgumų išankstinio tikrinimo metu, Operatorius tikrina ar lankstumo paslaugų teikėjo objektas atitinka visas lankstumo paslaugos specifikacijoje nurodytas sąlygas. Techninių pajėgumų vertinamas atliekamas veikimo bandomuoju režimu būdu, t. y. tikrinimo metu, lankstumo paslaugų teikėjas turi atlikti bandomąsias paslaugų aktyvacijas ir pademonstruoti gebėjimą susimažinti ir (ar) pasididinti savo vartojimą ir (ar) gamybą, išlaikant visus techninės specifikacijos reikalavimus.

29. Techninių galimybių patvirtinimui pagal su Operatoriumi suderintą programą turi būti sėkmingai atliktas duomenų mainų testavimas, kuris turi būti sėkmingai atliktas iki natūrinio bandymo pradžios.

30. Techninių pajėgumų išankstinio tikrinimo įvykdymo protokolas turi būti suderintas ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) savaites iki Lankstumo paslaugų pirkimo pradžios.

31. Lankstumo paslaugų teikėjas padengia visus patiriamus kaštus dėl techninės specifikacijos reikalavimų įgyvendinimo, įskaitant ir natūrinio bandymo kaštus.

32. Techninės specifikacijos reikalavimų įgyvendinimo protokolas galioja 5 (penkerius) metus, jeigu nėra vykdomi įrenginių (generatorių, turbinų, katilų ir jų reguliavimo sistemų) atnaujinimo ar keitimo darbai. Pasibaigus bandymo protokolo galiojimui Lankstumo paslaugų teikėjas neturi teisės teikti Lankstumo paslaugas.

33. Operatoriui nustačius reikalavimų neatitikimą pagal techninėje specifikacijoje nustatytas sąlygas, Techninės specifikacijos reikalavimų įgyvendinimo protokolo galiojimas sustabdomas nuo ateinančio pirkimo laikotarpio iki pakartotinio natūrinio bandymo atlikimo ir su Operatoriumi suderinto Techninės specifikacijos reikalavimų įgyvendinimo protokolo pateikimo.

34. Objektų sąrašą, kurie yra atlikę techninių pajėgumų išankstinį patikrinimą sudaro ir saugo Operatorius.

 

VII SKYRIUS

LANKSTUMO PASLAUGŲ ĮSIGIJIMAS

 

35. Operatorius, įsivertinęs lankstumo paslaugų poreikį (žr. II skyrių) įsigyja šias paslaugas viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka , išskyrus tuos atvejus, kai remiantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, lankstumo paslaugų įsigijimui nėra taikomi viešųjų pirkimų reikalavimai. Esant lankstumo paslaugų poreikiui, Operatorius skelbia pirkimą iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d., kai siekiama įsigyti lankstumo paslaugas sekantiems metams.

36. Operatorius techninėje specifikacijoje  pateikia šią informaciją:

a. lankstumo poreikio vietoves;

b. prognozes dėl planuojamo aktyvacijų skaičiaus;

c. laikotarpį, kuriam perkama lankstumo paslauga;

d. produkto techninės specifikacijos;

e. laimėtojų atrinkimo kriterijai (ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą).

37. Lankstumo paslaugų teikėjai teikia pasiūlymus kiekvienai tinklo vietai atskirai.

38. Lankstumo paslaugų teikėjai siūlydami savo pasiūlymus pateikia dvi kainas: pastoviąją kainos dedamąją už galios rezervavimą paslaugai suteikti ir kintamą kainos dedamąją už suteiktas paslaugas.

39. Operatorius iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pasirašo sutartis dėl lankstumo paslaugos teikimo su visais pirkimą laimėjusiais rinkos dalyviais ar rinkos dalyviu. Sutartyje dėl lankstumo paslaugos teikimo Operatorius ir pirkimą laimėjęs rinkos dalyvis susitaria dėl konkretaus lankstumo paslaugų ir (ar) lankstumų paslaugų produkto teikimo, jų techninių reikalavimų, kainos, trukmės ir kitų sąlygų, būtinų tinkamam lankstumo paslaugų teikimui.

40. Lankstumo paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma skelbiama Operatoriaus internetinėje svetainėje.

41. Operatorius aktyvuoja lankstumo paslaugą pagal paslaugos techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytus reikalavimus ir apmoka už faktinį produkto aktyvavimo laiką pagal sutartyje nustatytą kainą. Faktinis produkto aktyvavimo laikas ir kiekis yra apskaičiuojamas pagal Lankstumo paslaugos suteikto kiekio apskaitos metodiką, nurodytą Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

LANKSTUMO PASLAUGOS SUTEIKTO KIEKIO APSKAITOS METODIKA

 

42. Lankstumo paslaugos suteikto kiekio apskaitos metodika (toliau – Apskaitos metodika) yra skirta nustatyti lankstumo paslaugos teikėjo suteiktos paslaugos kiekį. Šis kiekis apskaičiuojamas, įsivertinant lankstumo paslaugos teikėjo pradinę elektros energijos paklausą bei elektros energijos paklausos pokytį, siekiant įsitikinti ar lankstumo paslaugos teikėjas atliko veiksmus, kurie buvo reikalingi norint suteikti lankstumo paslaugas Operatoriui.

43. Duomenys Apskaitos metodikai yra gaunami iš Operatoriaus įrengtos išmaniosios apskaitos.

44. Lankstumo paslaugos suteikto kiekio apskaitos metodika yra skaičiuojama 15 minučių intervalu (kur negalima gauti 15 min duomenų naudojami valandiniai duomenys) naudojant išmaniosios apskaitos duomenis.

45. Rinkos dalyvio Operatoriui suteiktas lankstumo paslaugos produkto kiekis pt valandai t apskaičiuojamas kaip faktinio elektros energijos kiekio ct ir pradinės elektros energijos paklausos kiekio bt skirtumas: 

 

(2)

 

čia:

ct – faktinis elektros energijos kiekis: išmaniosios apskaitos užfiksuotas elektros energijos kiekis;

bt – pradinis paklausos kiekis: pagal Apskaitos metodiką apskaičiuotas menamas suvartojimo grafikas.

46. Pradinis elektros energijos paklausos kiekis bt valandai t vartotojo objektui nustatomas kaip dienų didžiausių reikšmių vidurkio dt valandai t ir pataisos koeficiento at valandai t suma ir išreiškiamas formule: `

 

(3)

 

čia:

bt – pradinis elektros energijos paklausos kiekis

dt – n dienų didžiausių reikšmių vidurkis

at – pataisos koeficientas valandai t

 

47. n dienų didžiausių reikšmių vidurkis dt valandai t apskaičiuojamas vertinant: 

a.     paskutinių 10 darbo dienų laikotarpį, kai nebuvo aktyvuota lankstumo paslauga arba; 

b.    paskutinių 5 ne darbo ir šventinių dienų laikotarpį, kai nebuvo aktyvuota lankstumo paslauga.  

c.     n dienų didžiausių reikšmių vidurkis dt valandai t išreiškiamas formule:

 

 

 

(4)

 

čia:

ci,t didžiausias buvęs faktinis suvartojimas valandą t paskutinių 10 darbo dienų laikotarpyje arba 5 ne darbo ir šventinių dienų, kai nebuvo aktyvuota lankstumo paslauga.

d.    Objektui neturint pakankamai istorinių duomenų, kad būtų galima apskaičiuoti pradinį kiekį, kiekvienam periodui, kuomet buvo aktyvuota lankstumo paslauga, pradinis kiekis nustatomas pagal anksčiausio praėjusio periodo faktinius apskaitos parodymus.

e.     Neturint reikiamų duomenų yra naudojamos atitinkamo periodo reikšmes už ankstesnį laikotarpį.

48.  Pataisos koeficientas at apskaičiuojamas kaip vidurkis skirtumų tarp faktinio suvartoto kiekio ir nustatyto pradinio energijos kiekio dvi valandas prieš lankstumo paslaugos suteikimą (valandą t). 

a.  pataisos koeficiente vertinamas dviejų paskutinių valandų faktinis suvartojimo kiekis, kai nebuvo aktyvuota lankstumo paslauga.

b.  Pataisos koeficientas valandai t nustatomas pagal formulę: 

 

 

(5)

 

čia:

ct-n – faktinis suvartojimas laiko intervale n valandą, kai nebuvo aktyvuota lankstumo paslauga, prieš aktyvavimo valandą t. 

bt-n – pradinis kiekis laiko intervale n valandą, kai nebuvo aktyvuota lankstumo paslauga, prieš aktyvavimo valandą t. 

49. Apskaičiavus suteiktą paslaugos kiekį, Operatorius atsiskaito su lankstumo paslaugų teikėju pagal sutarties dėl lankstumo paslaugų teikimo sąlygas.

 

IX SKYRIUS.

INFORMACIJOS MAINAI TARP OPERATORIAUS IR RINKOS DALYVIŲ

 

50. Operatorius, įsigydamas lankstumo paslaugas ir jomis naudodamasis, keičiasi visa būtina informacija ir koordinuoja veiksmus su perdavimo sistemos operatoriumi (PSO), siekdamas užtikrinti optimalų išteklių naudojimą, taip pat saugų, patikimą ir efektyvų elektros energetikos sistemos darbą ir sudaryti palankesnes sąlygas elektros energijos rinkai plėtoti.

51. Operatorius teikia informaciją PSO apie planuojamus aktyvuoti lankstumo paslaugos pajėgumus  ne vėliau kaip 24 valandas prieš aktyvaciją, jei suminė aktyvacijos galia lygi ar didesnė nei 1 MW su PSO suderinta tvarka ir sąlygomis.

52. Lankstumo paslaugų teikėjai pateikia Operatoriui informaciją apie objektus (objektų numeriai, adresai ir kt.), tiek techninių pajėgumų išankstinio tikrinimo metu, tiek lankstumo paslaugų pirkimo metu.

53. Lankstumo paslaugų teikėjai gauna informacija apie savo turimų objektų vartojimą iš Operatoriaus duomenų mainų platformos.

54. Operatorius, skaičiuodamas suteiktų lankstumo paslaugų kiekį, naudoja informaciją iš duomenų mainų platformos.

55. Operatorius skelbia informaciją apie būsimus pirkimus, lankstumo paslaugų vietoves savo internetinėje svetainėje ir periodiškai ją atnaujina.

56. Lankstumo paslaugų teikėjų ir jų klientų duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais aktualiais teisės aktais.

 

X SKYRIUS.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Aprašo nuostatos įsigalioja kai Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), teisės aktuose nustatyta tvarka, patvirtina Operatoriaus Aprašą. Tarybos patvirtintas Aprašas skelbiamas Operatoriaus interneto svetainėje.

58. Operatorius periodiškai, ne rečiau kaip kartą į dvejus metus, įvertina Aprašo nuostatų aktualumą ir poreikį keisti Aprašo nuostatas. Tokiu atveju, Operatorius, rengdamas Aprašo pakeitimus, vykdo viešąsias konsultacijas su rinkos dalyviais, derina Aprašo keitimus su PSO ir Taryba.

59. Operatoriaus patirtos sąnaudos dėl lankstumo paslaugų įsigijimo, įskaitant būtinų informacinių ir ryšių technologijų ir infrastruktūros sąnaudas, Tarybos nustatyta tvarka įvertinamos nustatant ar koreguojant skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas.

60. Operatoriaus teisė įsigyti lankstumo paslaugas Apraše nurodytu būdu ir jas naudoti gali būti ribojama Tarybos sprendimu, kuris priimamas Tarybos iniciatyva arba Operatoriaus pagrįstu prašymu patvirtinti Aprašą ir (ar) riboti jo teisę įsigyti ir naudoti lankstumo paslaugas, jeigu tokių paslaugų pirkimas nėra ekonomiškai veiksmingas arba dėl tokio pirkimo atsirastų didelių rinkos iškraipymų arba didesnė perkrova.

 

_____________________________________

 

 


Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašo

priedas

 

ILGO LAIKOTARPIO AKTYVIOS GALIOS LANKSTUMO PASLAUGOS APRAŠYMAS IR  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

1. Ilgo laikotarpio aktyvios galios lankstumo paslauga – perkama nuo kelių mėnesių ar metų į priekį.

2. Paslauga matuojama galia (kW) ir energija (kW/h).

3. Šis produktas skirtas padėti Operatoriaus tinklui valdyti perkrovų problemas rinkos dalyviams susimažinus / pasididinus savo vartojimo arba gamybos apimtis.

4. Paslauga perkama tose tinklo vietose, kur Operatorius iš anksto numatytų galimas tinklo perkrovų problemas, kurios kyla dėl padidėjusio klientų vartojimo ar per didelės atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos.

5. Paslauga gali būti įsigyjama ir planuojat įvairius tinklo priežiūros darbus, siekiant visiškai neatjungti konkrečios tinklo vietos.

6. Operatorius įsigyja produktą laikotarpiui, ne ilgesniam kaip iki trijų metų.

7. Šios paslaugos specifikacija pateikta 1 lentelėje.

 

Lentelė 1. Ilgo laikotarpio aktyvios galios lankstumo paslaugos specifikacija

Atributas

Vertė

Galia / energija 

Galia + energija

Aktyvioji / reaktyvioji energija 

Aktyvi energija 

Reikalinga lokacija (taip/ne) 

Taip 

Pasiekiamumo lygis 

100% 

Pasiruošimo periodas 

24 val. 

Pilnos galios pasiekimo laikotarpis

15 – 60 min 

Minimalus privalomas laikotarpis produkto tiekimui 

60 min – 12 val. (konkretus laikotarpis nusakomas kiekvieno pirkimo metu atskirai)

Tiekimo laikotarpis 

Apibrėžta pirkime 

Išjungimo laikotarpis 

15 – 60 min 

Atsigavimo laikotarpis

24 val. 

Maksimalus aktyvacijų skaičius (per dieną, savaitę) 

1 kartą per dieną, 2 kartus per savaitę 

Aktyvacijos metodas (automatinis / rankinis) 

Galimi abu variantai 

Dalijamumas (turi nurodyti / neturi nurodyti) 

Turi nurodyti 

Rezoliucija

1kW 

 

 

Maksimali kaina 

Apibrėžta pirkime 

Rezervacijos kaina (taip/ne) 

Taip 

Aktyvacijos kaina (taip/ne) 

Taip 

Simetrinė / asimetrinė paslauga 

Galimi abu variantai 

Leidžiamas telkimas (taip/ne) 

Taip 

Kryptis 

Galios pasididinimas ir susimažinimas 

Kainos žingsnis 

0,01 EUR/vienetas (kW arba MW) 

 

 

8. Atributų paaiškinimai pateikiami 2 lentelėje.

 

Lentelė 2. lankstumo paslaugų specifikacijos atributų detalizavimas

Galia / energija 

Atributas nurodo ar perkama galia ar energija. 

Aktyvioji / reaktyvioji energija 

Atributas nurodo ar perkama aktyvi ar reaktyvi galia/energija. 

Reikalinga lokacija (taip/ne) 

Atributas nurodo ar perkant šį paslaugą  yra svarbi konkreti paslaugos suteikimo lokacija.

Pasiekiamumo lygis 

Atributas nurodo koks turi būti produkto pasiekiamumo lygis (t. y. kokia procentine dalimi jis turi būti pasiruošęs suteikti paslaugą, bet kurio laiko momentu). 

Pasiruošimo periodas 

Atributas nurodo laiko tarpą tarp Operatoriaus užklausos aktyvuoti paslaugą ir paslaugos aktyvavimo pradžios. 

Pilnos galios pasiekimo laikotarpis

Atributas nurodo laiko tarpą nuo  šaltinio aktyvacijos pradžios iki momento kai yra pasiekiama pilna galia, kurios prašo Operatorius. 

Minimalus privalomas laikotarpis produkto tiekimui 

Minimalus laiko tarpas, kurį lankstumo paslauga turi būti aktyvuota pilnu pajėgumu. 

Tiekimo laikotarpis 

Laikotarpis per kurį lankstumo teikėjas įsipareigoja tiekti reikiamą galią Operatoriui. 

Išjungimo laikotarpis 

Laiko tarpas nuo paslaugos išjungimo pradžios iki pilno išjungimo. 

Atsigavimo laikotarpis

Laikotarpis tarp išjungimo laikotarpio ir sekančios aktyvacijos. 

Maksimalus aktyvacijų skaičius (per dieną, savaitę) 

Maksimalus aktyvacijų skaičius per nurodytą laikotarpį. 

Aktyvacijos metodas (automatinis / rankinis) 

Atributas nurodo ar paslauga turi būti aktyvuota automatiškai ar rankiniu būdu. 

Dalijamumas (turi nurodyti / neturi nurodyti) 

Lankstumo tiekėjas turi nurodyti ar jo paslaugos pasiūlymas gali būti padalintas. T.y. ar jis gali paslaugą aktyvuoti dalinai ar tik pilnu pajėgumu. 

Rezoliucija

Paslaugos galios/energijos mažiausias žingsnis. 

Minimali kaina 

Minimali kaina. 

Maksimali kaina 

Maksimali kaina. 

Rezervacijos kaina (taip/ne) 

Atributas nurodo ar paslauga turi kainos dedamąją už lankstumo paslaugos prieinamumą (rezervacija). 

Aktyvacijos kaina (taip/ne) 

Atributas nurodo ar paslauga turi kainos dedamąją už realiai pristatytą paslaugą.

Simetrinė / asimetrinė paslauga 

Atributas nurodo ar paslauga gali būti aktyvuota simetriškai ir / ar asimetriškai. Simetrinė paslauga gali būti aktyvuota tokia pačia galia tiek prašant susimažinti ar pasididinti savo vartojimą / gamybą. Asimetrinė paslauga nurodo, kad galios susimažinimas ir padidinimas nebus vienodi.

Leidžiamas telkimas (taip/ne) 

Atributas nurodo ar paslaugos galia / energija gali būti pasiekiama telkiant skirtingus objektus. 

Kryptis 

Galimos dvi kryptys: + (up), kai pakeliama gamyba ar sumažinimas vartojimas ir –(down), kai sumažinama gamyba arba padidinimas vartojimas. 

Kainos žingsnis 

Nurodo kainos žingsnį už galią/energiją. 

 

 

________________