RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl VIDUKLĖS MIESTELIO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMO PATVIRTINIMO

 

Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 1, 3 ir 6 dalimis, 39 straipsnio 3 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 235 punktu ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 8 d. teikimą Nr.(5.51)R5-46 „Dėl teikimo patvirtinti Viduklės miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimą“, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti/Atsisakyti tvirtinti pakoreguotą Viduklės miestelio teritorijos bendrąjį planą (TPD Nr. K-VT-72-18-5 http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas).

2. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 28  d. sprendimą Nr.TS-256 „Dėl Viduklės miestelio teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras