Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO VIETINIAIS (MIESTO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR OPERATORIAUS VEIKLOS SUTARČIŲ PATVIRTINIMO, ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO IR SPRENDIMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio      d. Nr. T-     

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio  33 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Busturas“ 2020 m. kovo 30 d. Keleivinio kelių transporto vietiniais (miesto) susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo sutarties Nr. SŽ-411 27 punktu ir atsižvelgdama į Miesto keleivinio kelių transporto komisijos posėdžio 2023 m. kovo 10 d. protokolo Nr. VAK-115 siūlymus, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti, kad būtų pasirašytas papildomas susitarimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Busturas“ 2020 m. kovo 30 d. Keleivinio kelių transporto vietiniais (miesto) susisiekimo maršrutais viešųjų paslaugų teikimo ir nuostolių kompensavimo sutarties Nr. SŽ-411 pakeitimo (toliau – papildomas susitarimas; pridedama).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą papildomą susitarimą ir kitus papildomam susitarimui įgyvendinti būtinus dokumentus.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniams teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras