ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 6 D. SPRENDIMO NR. T-161 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2023 m.               d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 10 punktu,  įgyvendindama Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-301 „Dėl Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 2.9 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimą Nr. T-161 „Dėl Šiaulių miesto strateginės plėtros tarybos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras