ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ IŠLAIDOMS, SUSIJUSIOMS SU ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PERSONALO OPTIMIZAVIMU IR ATNAUJINIMU, APMOKĖTI, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m.                           d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-271 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“,                   3 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Šiaulių miesto savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr. T-193 „Dėl lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras