Projektas

 

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL DEGALŲ IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ APSKAITOS VIENETŲ SISTEMOS DALYVIŲ FIZINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m.   d. Nr. O3E-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau ‒ Taryba) Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2022 m.      d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių fizinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių fizinių patikrinimų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                   

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

2022 m. sausio  d. nutarimu Nr. O3E-

 

 

DEGALŲ IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ APSKAITOS VIENETŲ SISTEMOS DALYVIŲ FIZINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių fizinių patikrinimų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) veiklą, atliekant degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių (toliau – DAEI dalyviai) ir degalų tiekėjų ir transporto sektoriaus gamtinių dujų tiekėjų, kurie DAEI apskaitos vienetų sistemoje neužsiregistravo (toliau – Neregistruoti tiekėjai), fizinius patikrinimus, siekiant nustatyti, ar DAEI dalyviai tinkamai vykdo Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 16 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse DAEI dalyviams nustatytus įpareigojimus ir reikalavimus.

2. Taryba atlieka DAEI dalyvių ir (ar) Neregistruotų tiekėjų fizinius patikrinimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 241 straipsniu ir šiuo Aprašu.

3. Aprašas taikomas Tarybai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau –Tarnyba), DAEI dalyviams ir ūkio subjektams, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau – sandėlis) ir turintiems Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduotus leidimus laikyti sandėlyje degalus ir (ar) sandėlyje maišyti riebiųjų rūgščių metilo esterį su degalais (toliau – Ūkio subjektas).

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Alternatyviųjų degalų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

DAEI DALYVIŲ FIZINIŲ PATIKRINIMŲ TVARKA

 

5. Taryba neplaninį DAEI dalyvių ir (ar) Neregistruotų tiekėjų patikrinimą vykdo kartu su Tarnyba.

6. Taryba, siekdama nustatyti degaluose esančią biodegalų dalį procentais, kartu su Tarnyba atlieka fizinius DAEI dalyvių ir (ar) Neregistruotų tiekėjų neplaninius patikrinimus šiais atvejais:

6.1. kai įvertinus turimą informaciją Tarybai kyla įtarimų:

6.1.1. kad DAEI dalyvis nedeklaruoja duomenų DAEI apskaitos vienetų sistemoje;

6.1.2. kad DAEI dalyvis deklaruoja DAEI apskaitos vienetų sistemoje galimai klaidingus ar neišsamius duomenis;

6.1.3. kad DAEI dalyvis galimai netinkamai deklaruoja duomenis DAEI apskaitos vienetų sistemoje, todėl DAEI dalyvio deklaruotus DAEI apskaitos vienetų sistemoje duomenis reikia sulyginti su faktine degalų, skirtų parduoti vidaus rinkai, biodegalų dalimi;

6.1.4. kad Neregistruotas tiekėjas tiekia degalus ir nesiregistruoja DAEI apskaitos vienetų sistemoje;

6.2. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą atlikti DAEI dalyvio ar Neregistruoto tiekėjo veiklos patikrinimą ar kitos kompetentingos valstybinės institucijos prašymą;

6.3. gavus anoniminį skundą dėl konkretaus DAEI dalyvio ar Neregistruoto tiekėjo veiksmų ar neveikimo, kai įvertinus turimą informaciją kyla įtarimų, kad ūkio subjekto veikla gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms;

6.4. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti DAEI dalyvio ar Neregistruoto tiekėjo veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai.

7. Neplaninis DAEI dalyvių ir (ar) Neregistruotų tiekėjų patikrinimas atliekamas iš anksto jų neinformavus.

8. Taryba kartu su Tarnyba neplaninį DAEI dalyvių ir (ar) Neregistruotų tiekėjų patikrinimą turi teisę atlikti:

8.1. Ūkio subjekto patalpoje ir (ar) teritorijoje;

8.2. degalų, skirtų parduoti vidaus rinkai, pristatymo (transportavimo) degalų gavėjui metu;

8.3. degalus pristačius degalų gavėjui, kai degalai dar nėra sumaišyti su kitais degalų gavėjo talpyklose esančiais degalais.

9. Aprašo 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nurodytoje vietoje DAEI dalyvio ir (ar) Neregistruoto tiekėjo neplaninio patikrinimo metu atliekami veiksmai:

9.1. dokumentų, susijusių su DAEI dalyvio ir (ar) Neregistruoto tiekėjo transportuojamais degalais, vertinimas;

9.2. Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka paima degalų ėminius iš autocisternos ir pristato į akredituotą tyrimų laboratoriją, siekdama nustatyti degaluose, skirtuose parduoti vidaus rinkai, esančią biodegalų dalį ir kitus privalomuosius kokybės rodiklius;

9.3. surašomas DAEI dalyvio fizinio patikrinimo aktas (1 priedas). DAEI dalyvio fizinio patikrinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas iš jų paliekamas patikrinimą atlikusiam Tarybos darbuotojui, kitas įteikiamas DAEI dalyvio ir (ar) Neregistruoto dalyvio degalus transportuojančiam atstovui.

10. Aprašo 8.1 papunktyje nurodytoje vietoje DAEI dalyvio ir Neregistruoto tiekėjo neplaninio patikrinimo metu atliekami veiksmai:

10.1. dokumentų, susijusių su DAEI dalyvio ir (ar) Neregistruoto tiekėjo iš Ūkio subjekto sandėlio išgabentais degalais ir DAEI dalyvio ir (ar) Neregistruoto tiekėjo į Ūkio subjekto sandėlį atgabentais dyzelinu, 95 benzinu, riebiųjų rūgščių metilo esteriu ir transporto sektoriaus gamtinėmis dujomis, už Tarybos nurodytą laikotarpį vertinimas;

10.2. Tarybos nurodytose talpyklose DAEI dalyvio ir (ar) Neregistruoto tiekėjo laikomų degalų ir riebiųjų rūgščių metilo esterio kiekio faktinis patikrinimas ir degalų bei riebiųjų rūgščių metilo esterio kokybės kontrolė;

10.3. Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka paima degalų ir riebiųjų rūgščių metilo esterio ėminius iš Tarybos nurodytų talpyklų ir pristato į akredituotą tyrimų laboratoriją, siekdama nustatyti degalų ir riebiųjų rūgščių metilo esterio privalomuosius kokybės rodiklius;

10.4. surašomas Ūkio subjekto sandėlyje DAEI dalyvio ir (ar) Neregistruoto tiekėjo sandėliuojamų degalų ir riebiųjų rūgščių metilo esterio fizinio patikrinimo aktas (2 priedas). Ūkio subjekto sandėlyje DAEI dalyvio ir (ar) Neregistruoto tiekėjo sandėliuojamų degalų ir riebiųjų rūgščių metilo esterio fizinio patikrinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais: vienas iš jų paliekamas patikrinimą atlikusiam Tarybos darbuotojui, kitas elektroninėmis priemonėmis įteikiamas (išsiunčiamas) DAEI dalyvio ir (ar) Neregistruoto dalyvio atstovui.

11. Neplaniniai DAEI dalyvio patikrinimai atliekami vadovaujantis Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens priimtu įsakymu dėl neplaninio patikrinimo atlikimo. Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo įsakymą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo priima gavęs Tarybos darbuotojo tarnybinį pranešimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo. Tarybos darbuotojas, vykdamas atlikti neplaninį patikrinimą, privalo turėti Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens įsakymo dėl neplaninio patikrinimo atlikimo elektroninį nuorašą ir Tarybos tarnybinį pažymėjimą.

12. Tarybos darbuotojas, atvykęs į Aprašo 8 punkte nurodytą vietą, privalo prisistatyti DAEI dalyvio, transportavimo įmonės ir (ar) Ūkio subjekto sandėlio vadovui arba jų atstovui, pateikti savo valstybės tarnautojo pažymėjimą ir Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens įsakymo dėl neplaninio patikrinimo atlikimo elektroninį nuorašą.

13. DAEI dalyvio fizinio patikrinimo aktą (1 priedas) pasirašo Tarybos darbuotojas ir patikrinime dalyvavęs Tarnybos įgaliotas atstovas.

14. Taryba fizinio patikrinimo metu gautų dokumentų kopijas ir iš Tarnybos gautus riebiųjų rūgščių metilo esterio ir (ar) degalų tyrimo protokolo kopijas pateikia DAEI apskaitos vienetų sistemos valdytojui.

15. Aprašo 14 punkte nurodyti duomenys ir informacija kaupiami DAEI apskaitos vienetų sistemoje ir naudojami atliekant DAEI dalyvių metinių atestuoto auditoriaus arba audito įmonės audito ataskaitų vertinimo metu.

16. Tarybai atlikus neplaninį patikrinimą Ūkio subjekto sandėlyje ir nustačius, kad Neregistruotas tiekėjas iš Ūkio subjekto sandėlio išgabeno degalus į rinką, surašo Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių įpareigojimų ir reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašo 1 priede nurodytą privalomą vykdyti nurodymą ir jį elektroninėmis priemonėmis įteikia (išsiunčia) Neregistruotam tiekėjui.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Už Aprašo 9 ir 10 punktuose atliktų neplaninių patikrinimų metu Tarnybos paimtų riebiųjų rūgščių metilo esterio ir (ar) degalų ėminių ištyrimą akredituotoje tyrimų laboratorijoje ir tyrimo protokolo parengimą sumoka Tarnyba Tarnybos nustatyta tvarka.

18. Tarybos sprendimai gali būti apskundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

———————————

 

 

 

Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių fizinių patikrinimų tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

DEGALŲ IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ APSKAITOS VIENETŲ SISTEMOS DALYVIO FIZINIO PATIKRINIMO AKTAS

 

20 __ m. ___________ d. Nr. _____

 

__________________________

(sudarymo vieta)

Kam ____________________________________________________________________________

(DAEĮ dalyvio ir (ar) Neregistruoto tiekėjo pavadinimas, Degalų vežėjo įmonės pavadinimas, transporto priemonę vairavusio įmonės atstovo pareigos, vardas, pavardė,)

________________________________________________________________________________

Mes,                                                                                                                                                       ,

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

ir ______________________________________________________________________________

                                  (Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgalioto darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

 

1. Patikrinome degalų vežėjo DAEĮ dalyvio gabenamų degalų dokumentus ir paėmėme degalų ėminį, kurio kokybė bus nustatyta akredituotoje tyrimų laboratorijoje:

1.1. DAEĮ dalyvis:                                                                                                                      

                                                                          (įmonės (įstaigos) pavadinimas, adresas)

1.2. Degalų gavėjas:                                                                                                                   

                                                                          (įmonės (įstaigos) pavadinimas, adresas)

1.3. Degalų markė: dyzelinas, 95 benzinas, biodujos, nebiologiniai degalai (nereikalingą deglų markę išbraukti).

2. Iš autocisternos valstybinis Nr. _________ Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgaliotas darbuotojas paėmė po tris dyzelino, 95 benzino, biodujų arba nebiologinių degalų (nereikalingą deglų markę išbraukti) ėminius.

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgaliotas darbuotojas šio patikrinimo akto 2 punkte nurodytų degalų vieną ėminį pristato į akredituotą tyrimų laboratoriją nustatyti degaluose esančią biodegalų dalį, kitą ėminį patikrinimo metu pateikia degalų vežėjui ir trečias ėminys lieka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje.

 

PRIDEDAMA:

1. Degalų įsigijimo dokumento kopija ____ lapas;

2. Degalų gabenimo dokumento kopija ____ lapas;

3. Degalų kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) kopija ____ lapas.

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotojas

__________________________                    __________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgaliotas darbuotojas

__________________________                    __________________________

            (parašas)                                                                                      (vardas, pavardė)

 

______________

 

 

 

 

Degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių fizinių patikrinimų tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

ŪKIO SUBJEKTO SANDĖLYJE DEGALŲ IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ DALYVIO SANDĖLIUOJAMŲ DEGALŲ IR RIEBIŲJŲ RŪGŠČIŲ METILO ESTERIO FIZINIO PATIKRINIMO AKTAS

 

20 __ m. ___________ d. Nr. _____

 

__________________________

(sudarymo vieta)

Kam ____________________________________________________________________________

(DAEĮ dalyvio ir (ar) Neregistruoto tiekėjo pavadinimas, Ūkio subjekto pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė,)

________________________________________________________________________________

Mes,                                                                                                                                                       ,

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgalioto darbuotojo, pareigos, vardas, pavardė)

ir ______________________________________________________________________________

                                 (Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgalioto darbuotojo, pareigos, vardas, pavardė)

 

1.   Patikrinome DAEĮ dalyvio į Ūkio subjekto sandėlį atgabentų degalų dokumentus už laikotarpį  nuo 20 __ m.                           d., ____ val. ____min. iki 20 __ m. _____________ d. val. ____ min.

 

2*. Patikrinome faktinį degalų kiekį ir paėmėme degalų ėminį, kurio kokybė bus nustatyta akredituotoje tyrimų laboratorijoje:

2.1. Talpyklos Nr.                                                                                                           

                                                                                (degalų rūšis, faktinis kiekis, t)

2.2. Talpyklos Nr.                                                                                                           

                                                                    (riebiųjų rūgščių metilo esterio, faktinis kiekis, t)

 

2.3. Iš talpyklos Nr.                                              Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgaliotas darbuotojas paėmė po tris dyzelino, 95 benzino, biodujų arba nebiologinių degalų, riebiųjų rūgščių metilo esterio (nereikalingą deglų markę išbraukti) ėminius.

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgaliotas darbuotojas šio patikrinimo akto 2.3 papunktyje nurodytų degalų ir riebiųjų rūgščių metilo esterio po vieną ėminį pristato į akredituotą tyrimų laboratoriją nustatyti faktinę degalų ir riebiųjų rūgščių metilo esterio kokybę, antras ėminys patikrinimo metu pateikiamas Ūkio subjekto atstovui ir trečias ėminys lieka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje.

 

PRIDEDAMA:

1. Degalų įsigijimo dokumento kopija ____ lapas;

2. Degalų kokybės pažymėjimo (sertifikato, paso) kopija ____ lapas;

3. Ūkio subjekto patalpose patikrintų dokumentų kopijos _____ lapai.

 

* – nurodomi visų talpyklų numeriai iš kurių faktiškai patikrinimo metu buvo imami ėminiai.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos įgaliotas darbuotojas

__________________________                    __________________________

(parašas)                                                                                 (vardas, pavardė)

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgaliotas darbuotojas

__________________________                    __________________________

            (parašas)                                                                                      (vardas, pavardė)

 

______________