Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. BALANDŽIO 28 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. _________ __ d. Nr. ____

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“  ir jį išdėstyti nauja redakcija (Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašą (pridedama).“ .

2. Pavesti:

2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai – patvirtinti keleivinį transportą kontroliuojančių pareigūnų nemokamo važiavimo keleiviniu transportu tvarką;

2.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministerijai – pateikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dokumentų (pažymėjimų), kuriais suteikiama teisė Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nurodytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius.

3. Rekomenduoti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui pateikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai dokumentų (pažymėjimų), kuriais suteikiama teisė Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nurodytiems asmenims įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida, pavyzdžius.“

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Patvirtinti Vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašą (pridedama).“

3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtinto Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais lengvatų kompensuojamos (atlyginamos) taip:

4.1. vežėjai, teikiantys keleivių, bagažo vežimo geležinkelių transportu paslaugas, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 10 d. pateikia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (toliau – Susisiekimo ministerija) pagal sudarytą su ja sutartį ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus (Aprašo 4 priedas);

4.2. Susisiekimo ministerija per 5 darbo dienas įvertina gautas ataskaitas ir finansų ministro nustatyta tvarka pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai paraiškas (kartu su ataskaitomis apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus), kad gautų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoje programoje numatytų biudžeto lėšų; gautos lėšos per 3 darbo dienas pervedamos ataskaitą apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniais traukiniais bilietus pateikusiam vežėjui.“

4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtinto Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

5. Šio nutarimo 2 ir 4 punktai įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Susisiekimo ministras