Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336

12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2018 m.                        d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Asmenys, ketinantys įsigyti verslo liudijimus trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, moka socialinio draudimo įmokas už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį iš anksto arba pasirenka mokėti šias įmokas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pasibaigus visam kalendoriniam veiklos vykdymo mėnesiui. Asmenys, įsigiję verslo liudijimus 3 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui, socialinio draudimo įmokas moka kartą per ketvirtį ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos. Tuo atveju, kai sumokėjusiam socialinio draudimo įmokas asmeniui verslo liudijimas neišduodamas arba už išduotą verslo liudijimą grąžinama susidariusi pajamų mokesčio permoka, socialinio draudimo įmokų suma grąžinama asmeniui arba įskaitoma į būsimąjį laikotarpį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Įstatymas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2018 m. spalio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

 

Seimo nariai:

 

Kęstutis Mažeika

Tomas Tomilinas