LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMo NR. VIII-2043 

2 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 171 straipsniu  įstatymas

 

2022 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 2 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Dviračių ir elektrinių paspirtukų juosta – dviračių ir elektrinių paspirtukų eismui skirta važiuojamosios kelio dalies juosta, atskirta horizontaliojo ženklinimo linija ir pažymėta dviračio ir elektrinio paspirtuko simboliu.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Dviračių ir elektrinių paspirtukų takas – dviračių ir elektrinių paspirtukų eismui skirtas kelias arba kelio dalis, pažymėti tam skirtais kelio ženklais. Dviračių ir elektrinių paspirtukų takas privalo būti atskirtas nuo kelio ar jo dalių kelio inžinerinėmis priemonėmis.“

3. Papildyti 2 straipsnį 191 dalimi:

191. Elektrinis paspirtukas – elektra varoma dviratė motorinė transporto priemonė skirta važiuoti vienam asmeniui, kurios galia neviršija 0,5 kW ir projektinis greitis ne didesnis nei 20 km/h.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 171 straipsniu

Papildyti Įstatymą 171 straipsniu:

171 straipsnis. Reikalavimai elektrinių paspirtukų vairuotojams

1. Važiuoti važiuojamąja kelio dalimi, dviračių ir elektrinių paspirtukų juostomis, dviračių ir elektrinių paspirtukų takais elektriniu paspirtuku leidžiama ne jaunesniems kaip 16 metų asmenims, o išklausiusiems Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą – ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims.

2. Važiuoti leidžiama tik su tvarkingą stabdį, baltos spalvos priekyje ir raudonos spalvos gale žibintus turinčiu elektriniu paspirtuku. Važiuoti elektriniu paspirtuku leidžiama tik su įjungtais priekiniu ir galiniu žibintais. Elektriniu paspirtuku važiuojantis asmuo privalo dėvėti galvą dengiantį šalmą, o tamsiuoju paros metu – ir liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

3. Elektriniu paspirtuku leidžiama važiuoti važiuojamąja kelio dalimi ne toliau nei 1 metrą nuo kelkraščio, dviračių ir elektrinių paspirtukų juostomis, dviračių ir elektrinių paspirtukų takais.

4. Elektrinių paspirtukų vairuotojams draudžiama:

1) važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais;

2) važiuoti šaligatviais ir pėsčiųjų takais;

3) važiuoti per perėjas;

4) vežti keleivius;

5) kirsti kelią tam nepritaikytose vietose;

6) važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo;

7) vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems eismo dalyviams;

8) būti velkamiems kitų transporto priemonių;

9) vilkti kitas transporto priemones;

10) važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones.

5.  Kiti reikalavimai elektrinių paspirtukų vairuotojams nustatyti KET.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                         

 

1.   Julius Sabatauskas

2.   Rasa Budbergytė

3.   Orinta Leiputė

4.   Algirdas Sysas

5.   Algirdas Stončaitis

6.   Agnė Širinskienė

7.   Romualdas vaitkus

8.   Andrius Kupčinskas

9.   Linas Jonauskas

10. Kęstutis Vilkauskas

11. Matas Maldeikis

12. Vytautas Gapšys