Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugPJŪČIO 17 d. nutarimo Nr. 957 „Dėl Prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis, ginklų priedėliais tarpininkų registravimo ir sutikimų tarpininkauti užsienio valstybių ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių gamintojams, importuotojams, eksportuotojams, prekiautojams ar pirkėjams išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimą Nr. 957 „Dėl Prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis, ginklų priedėliais tarpininkų registravimo ir sutikimų tarpininkauti užsienio valstybių ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių gamintojams, importuotojams, eksportuotojams, prekiautojams ar pirkėjams išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

DĖL GINKLŲ PREKYBOS TARPININKŲ ĮREGISTRAVIMO IR SUTIKIMŲ DĖL GINKLŲ PARTIJOS PERDAVIMO IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Ginklų prekybos tarpininkų įregistravimo ir sutikimų dėl ginklų partijos perdavimo išdavimo taisykles (pridedama).“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                                    

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                                                

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. rugpjūčio 17 d.                                 d. nutarimu Nr. 957

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m.                   d. nutarimo Nr.

redakcija)

 

 

GINKLŲ PREKYBOS TARPININKŲ ĮREGISTRAVIMO IR SUTIKIMŲ DĖL GINKLŲ PARTIJOS PERDAVIMO IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ginklų prekybos tarpininkų įregistravimo ir sutikimų dėl ginklų partijos perdavimo išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja ginklų prekybos tarpininkų (toliau – tarpininkai) įregistravimą, informacijos apie tarpininkų įregistravimą, atsisakymą įregistruoti, įregistravimo panaikinimą teikimą Licencijų informacinei sistemai, dokumentų, kurių reikia registruotis tarpininku, pateikimą, nagrinėjimą, tarpininkų įregistravimo pažymėjimų (toliau – pažymėjimai) išdavimą, įspėjimą apie galimą įregistravimo panaikinimą, įregistravimo panaikinimą, sutikimų dėl ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių partijos (toliau – ginklų partija) perdavimo išdavimą ir panaikinimą.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme.

3. Pareiškėjai Taisyklėse nurodytą informaciją, dokumentus ir (ar) sprendimus gali pateikti ir gauti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, per Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba tiesiogiai kreipdamiesi į Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – registruojanti institucija). Šiame punkte išvardyti Taisyklėse nurodytos informacijos ir (ar) dokumentų teikimo būdai taikytini ir registruojančiai institucijai.

 

II SKYRIUS

pažymėjimo REKVIZITAI IR InformacijOS apie tarpininkų įregistravimą, Įregistravimo panaikinimą teikimas

 

4. Pažymėjime nurodoma:

4.1. registruojančios institucijos pavadinimas;

4.2. pažymėjimo numeris;

4.3. tarpininkas (Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, vykdomos veiklos vietos adresas arba Europos fizinio asmens vardas, pavardė, vykdomos veiklos ir gyvenamosios vietos adresas);

4.4. išdavimo data;

4.5. tarpininko įregistravimo data;

4.6. registruojančios institucijos pareigūno pareigos, parašas, vardas ir pavardė; pareigūno parašas yra tvirtinamas registruojančios institucijos antspaudu.

5. Pažymėjimas išduodamas elektronine forma per Policijos licencijuojamos veiklos informacinę sistemą. Pareiškėjo prašymu pažymėjimas gali būti išduodamas ir popierine forma.

6. Pažymėjimo formą nustato registruojanti institucija.

7. Informaciją apie tarpininko įregistravimą, įregistravimo panaikinimą registruojanti institucija privalo teikti Licencijų informacinei sistemai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“. Informacija apie tarpininko įregistravimą, įregistravimo panaikinimą taip pat skelbiama licencijas išduodančios institucijos interneto svetainėje ir nurodoma:

7.1. Europos fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data) ar Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas;

7.2. pažymėjimo numeris;

7.3. pažymėjimo išdavimo data;

7.4. tarpininko įregistravimo, įregistravimo panaikinimo data.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTAI, KURIŲ REIKIA registruotis tarpininku

 

8. Europos juridinis asmuo, norintis registruotis tarpininku, registruojančiai institucijai pateikia prašymą, kuriame nurodomas:

8.1. Europos juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, numatomos vykdyti veiklos vietos adresas, telefono ar fakso numeriai (jeigu turi), buveinės adresas;

8.2. Europos juridinio asmens administracijos vadovo ir kontroliuojančiojo (-iųjų) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, galiojimo data ir dokumentą išdavusi įstaiga;

8.3. įgalioto paimti pažymėjimą asmens vardas ir pavardė;

8.4. prašymo padavimo data.

9. Europos fizinis asmuo, norintis registruotis tarpininku, registruojančiai institucijai pateikia:

9.1. prašymą, kuriame nurodomas Europos fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, galiojimo data ir dokumentą išdavusi įstaiga, vykdomos veiklos ir gyvenamosios vietos adresas ir prašymo data;

9.2. medicininio patikrinimo išvadą, patvirtinančią, kad Europos fizinis asmuo neserga ligomis ir neturi fizinių trūkumų, kurie trukdytų tinkamai elgtis su ginklu (atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą Ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą), nėra sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ar elgesio sutrikimo.

10. Jeigu Taisyklių 7 ir 8 punktuose nurodyti dokumentai išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą (reikalavimas patvirtinti vertimą netaikomas).

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS IR TERMINAI

 

11. Gavusi Taisyklių 7 ir 8 punktuose nurodytus dokumentus, registruojanti institucija, laikydamasi Įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatytų terminų ir sąlygų, išsiunčia pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui patvirtinimą, kad dokumentai gauti. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą (neatitinkantį Taisyklių 7.1 ar 7.2 papunkčiuose nustatytų reikalavimų) arba ne visus Taisyklių 7 ir 8 punktuose nurodytus dokumentus, registruojanti institucija per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui apie būtinybę per 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti informaciją bei apie tai, kad terminas sprendimui priimti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos gavimo dienos. Jeigu pareiškėjas dokumentus pateikia per Kontaktinį centrą, pranešimas jam teikiamas per Kontaktinį centrą ar kitu pareiškėjo nurodytu būdu.

12. Registruojanti institucija, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka patikrinusi, ar pareiškėjams netaikomi Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 25 straipsnio 6 dalies 2-5 punktuose nustatyti apribojimai, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Taisyklių 7 ir 8 punktuose nurodytų visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo priima sprendimą įregistruoti tarpininką ir išduoda pažymėjimą arba motyvuotą sprendimą atsisakyti įregistruoti tarpininką. Apie šiuos sprendimus pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo informuojami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

13. Tarpininkas neregistruojamas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 25 straipsnio 6 dalyje nustatytais pagrindais.

 

V SKYRIUS

ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ TARPININKO ĮREGISTRAVIMO PANAIKINIMĄ IR ĮREGISTRAVIMO PANAIKINIMAS

 

14. Pažymėjimo turėtojas, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka įspėtas apie galimą įregistravimo panaikinimą, turi pašalinti veiklos pažeidimus (toliau pažeidimai) per registruojančios institucijos nustatytą laiką (ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos nuo įspėjimo apie galimą pažymėjimo galiojimo panaikinimą gavimo).

15. Tarpininko įregistravimas panaikinamas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 25 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais.

16. Panaikinusi tarpininko įregistravimą, registruojanti institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti tarpininko įregistravimą priėmimo praneša tarpininkui apie įregistravimo panaikinimą ir nurodo panaikinimo priežastis ir datą, o apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, kurio veiklos teritorijoje yra tarpininko veiklos vieta arba gyvenamoji vieta, – Taisyklių 4.1–4.5 papunkčiuose nurodytus duomenis, įregistravimo panaikinimo priežastis ir datą. Panaikinus tarpininko įregistravimą, pažymėjimas turi būti grąžintas registruojančiai institucijai per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie įregistravimo panaikinimą gavimo.

 

VI SKYRIUS

SUTIKIMŲ DĖL GINKLŲ PARTIJOS PERDAVIMO IŠDAVIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

17. Tarpininkas, pageidaujantis gauti sutikimą dėl ginklų partijos perdavimo, registruojančiai institucijai pateikia:

17.1. prašymą, kuriame nurodoma:

17.1.1. prekiautojo šalis, pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai;

17.1.2. pirkėjo šalis, pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai;

17.1.3. vežėjo šalis, pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai;

17.1.4. ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių gabenimo maršrutas ir transporto priemonės rūšis;

17.1.5. ginklų, šaudmenų, jų dalių kategorijos, rūšys, modeliai, tipai (kalibrai), ginklų priedėlių kiekis, vertė, Kombinuotosios prekių nomenklatūros kodai.

17.2. valstybės, į kurią eksportuojami (išvežami) ginklai, šaudmenys, jų dalys (išskyrus ginklų priedėlius), kompetentingos institucijos išduoto išankstinio sutikimo arba leidimo įvežti (importuoti) ginklus, šaudmenis, jų dalis kopiją;

17.3. rašytinę atstovavimo užsienio valstybės ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių prekiautojo ar pirkėjo interesams sutartį.

18. Sutikimas dėl ginklų, kad būtų perduota ginklų partija, surašomas 2 egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas tarpininkui, antrasis – registruojančiai institucijai. Sutikimų galiojimo trukmė – 12 mėnesių.

19. Sutikimas dėl ginklų, kad būtų perduota ginklų partija, neišduodamas, o išduotas panaikinamas Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 25 straipsnio 14 dalyje nustatytais pagrindais.

 

VII SKYRIUS

ĮregistraVIMO duomenų PATIKSLINIMAS IR pažymėjimų DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

20. Įregistravimo duomenys patikslinami (išrašomas naujas pažymėjimas su patikslintais rekvizitais), jeigu pakeičiama juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinė (adresas), vykdomos veiklos vietos adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, vykdomos veiklos ar gyvenamosios vietos adresas.

21. Tarpininkas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 19 punkte nurodytų duomenų pakeitimo registruojančią instituciją informuoti apie pakeitimus ir pateikti motyvuotą prašymą patikslinti išduotą tarpininko pažymėjimą. Prašyme nereikalaujama pateikti informacijos, kuri nepasikeitė ir ūkio subjektas jau yra ją pateikęs registruojančiai institucijai.

22. Registruojanti institucija privalo įregistravimo duomenis patikslinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 19 punkte nurodyto prašymo gavimo.

23. Popierinės formos pažymėjimą praradusiam tarpininkui jo motyvuotu prašymu gali būti išduodamas pažymėjimo dublikatas. Registruojanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tinkamai įforminto prašymo gavimo išduoda pažymėjimo dublikatą su žyma „Dublikatas“. Jeigu pateiktas nemotyvuotas prašymas (pateikti netikslūs ar ne visi duomenys), registruojanti institucija per 3 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pažymėjimo turėtojui, kad būtina per 15 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo pažymėjimo turėtojui patikslinti ar pateikti trūkstamus duomenis, taip pat kad terminas išduoti pažymėjimo dublikatą skaičiuojamas nuo tada, kai gaunami visi pažymėjimo dublikatui išduoti reikalingi duomenys ir dokumentai.

24. Registruojanti institucija apie pažymėjimo dublikato išdavimą ar įregistravimo duomenų patikslinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pažymėjimo dublikato pateikimo tarpininkui raštu praneša teritorinei policijos įstaigai, kurios teritorijoje yra tarpininko veiklos vieta arba gyvenamoji vieta.

 

VIII SKYRIUS

RINKLIAVOS

 

25. Už pažymėjimų, jų dublikatų išdavimą ir įregistravimo duomenų patikslinimą (išrašomą naują pažymėjimą su patikslintais rekvizitais), sutikimų dėl ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių perdavimo išdavimą imama valstybės rinkliava.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Tarpininkų veiklą kontroliuoja registruojanti institucija, kitos policijos įstaigos, institucijos pagal kompetenciją.

 

_________________