Projektas (3)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-857 2, 16, 161, 17, 18,

22, 28, 29 IR 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.        d. Nr.    

Vilnius          

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Mažmeninės prekybos vieta – parduotuvė, automobilinė parduotuvė ir kitos vietos, kuriose verčiamasi mažmenine prekyba ir kurios yra įrengtos laikantis maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.“

2. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 24 dalį.

 

2    straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais leidžiama verstis tik turint licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Licencijas ir jų dublikatus išduoda, papildo, rekvizitus patikslina atitinkamos savivaldybės vykdomoji institucija. Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, ir alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortuose ir kitose savivaldybių tarybų nustatytose poilsio bei turizmo teritorijose išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams savivaldybių tarybų nustatyto kurortinio, poilsio bei turizmo sezono laikotarpiui. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose, natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, mugėse ir masiniuose renginiuose, į kuriuos patekimas yra mokamas ir ribojamas, mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, zonose, į kurias patekimas yra ribojamas ir kuriose mugės ar renginio organizatorius užtikrina, kad į šias zonas nepatektų asmenys, jaunesni kaip 20 metų, taip pat verstis mažmenine prekyba visais alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui. Kitos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams neterminuotam laikui.“

2.   Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais leidžiama verstis tik turint licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Licencijas ir jų dublikatus išduoda, papildo, rekvizitus patikslina atitinkamos savivaldybės vykdomoji institucija. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose, natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, mugėse ir masiniuose renginiuose, į kuriuos patekimas yra mokamas ir ribojamas, mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, zonose, į kurias patekimas yra ribojamas ir kuriose mugės ar renginio organizatorius užtikrina, kad į šias zonas nepatektų asmenys, jaunesni kaip 20 metų, taip pat verstis mažmenine prekyba visais alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui. Kitos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams neterminuotam laikui.“

 

3 straipsnis. 161  straipsnio pakeitimas

Pakeisti 161  straipsnį ir jį išdėstyti taip:

161 straipsnis. Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta

Šiame Įstatyme prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikomos parduotuvių, restoranų, kavinių, barų, bufetų, kitos mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietų patalpos, automobilinės parduotuvės, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami vartotojui, taip pat viešbučių kambarių minibarai. Kai koncertų, cirko, sporto, diskotekų ir kitų renginių (vykstančių patalpose), teatro spektaklių, kino ir videofilmų demonstravimo vietose alkoholiniai gėrimai parduodami ne prekybai skirtose atskirose patalpose, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikoma prekybai skirta patalpų dalis, kurioje leidžiama parduoti ir vartoti alkoholinius gėrimus. Aptarnaujant pirkėjus lauko sąlygomis, prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikoma alkoholinių gėrimų pardavimo vieta ir alkoholiniams gėrimams vartoti įrengtos vietos (stalai, pavėsinės, kiti įrenginiai).“

 

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Fiziniams asmenims draudžiama Lietuvos Respublikoje įsigyti alkoholinius gėrimus, teisės aktų nustatyta tvarka nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis. Fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti viešose vietose, išskyrus prekybos alkoholiniais gėrimais vietas, alkoholinius produktus viešai matomoje pakuotėje. Fiziniams asmenims draudžiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos. Fiziniams asmenims, turintiems verslo liudijimą, suteikiantį teisę verstis išvežiojamąja prekyba maisto produktais, ir vykdantiems verslo liudijime numatytą veiklą, draudžiama jų darbo metu specialiai šiai prekybai pritaikytose automobilinėse parduotuvėse laikyti ir gabenti alkoholio produktus, taip pat taksi vairuotojams jų darbo metu draudžiama taksi automobiliuose laikyti ir gabenti alkoholio produktus. Draudžiama fiziniams asmenims išnešti iš viešojo maitinimo vietų jose įsigytus alkoholinius gėrimus pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15 valandos iki pirmadienio 10 valandos. Fiziniams asmenims taikomą alkoholio produktų laikymo ir gabenimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

5 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 18 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, – mugėse ir masiniuose renginiuose, į kuriuos patekimas yra mokamas ir ribojamas, mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, zonose, į kurias patekimas yra ribojamas ir kuriose mugės ar renginio organizatorius užtikrina, kad į šias zonas nepatektų asmenys, jaunesni kaip 20 metų.

2. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje prekiauti leidžiama:

1) alkoholiniais gėrimais – stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, parodose ir mugėse, vykstančiose stacionariuose pastatuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose;

2) gamyklų supilstytais į tarą natūralios fermentacijos sidru, alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, –automobilinėse parduotuvėse (iš kurių yra aptarnaujami kaimo gyventojai savivaldybės tarybos nustatyta tvarka);

3) natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, – parodose;

4) natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, – mugėse ir masiniuose renginiuose, į kuriuos patekimas yra mokamas ir ribojamas, mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, zonose, į kurias patekimas yra ribojamas ir kuriose mugės ar renginio organizatorius užtikrina, kad į šias zonas nepatektų asmenys, jaunesni kaip 20 metų.“

3. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) mugėse ir masiniuose renginiuose, į kuriuos patekimas yra mokamas ir ribojamas,  mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, zonose, į kurias patekimas yra ribojamas ir kuriose mugės ar renginio organizatorius užtikrina, kad į šias zonas nepatektų asmenys, jaunesni kaip 20 metų  (išskyrus natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento), parodose (išskyrus natūralios fermentacijos alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų);“ 

4.   Pakeisti 18 straipsnio 3 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) sporto varžybų metu. Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, jeigu nepriimtas savivaldybės tarybos sprendimas, numatytas šio straipsnio 8 dalyje;“.

5.   Pakeisti 18 straipsnio 3 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15 valandos iki pirmadienio 10 valandos mažmeninės prekybos vietose (išskyrus savivaldybių tarybų ribojamus atvejus). Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiosiose prekybos vietose;“.

6. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalies 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) pirmadieniais–šeštadieniais iki 10 valandos ir nuo 20 valandos, o sekmadieniais – iki 10 valandos ir nuo 15 valandos iki pirmadienio 10 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ir tik vartoti vietoje;“.

7.   Pakeisti 18 straipsnio 3 dalies 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14) švenčių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų masinių renginių, dėl kurių yra priimtas savivaldybės tarybos sprendimas, numatytas šio straipsnio 8 dalyje, metu;“

8.   Papildyti 18 straipsnio 3 dalį 15 punktu:

15) mugių ir  masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, metu šių renginių vietose, išskyrus mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, zonas, į kurias patekimas yra ribojamas ir kuriose mugės ar renginio organizatorius užtikrina, kad į šias zonas nepatektų asmenys, jaunesni kaip 20 metų.“

9. Pakeisti 18 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) pilstomus alkoholinius gėrimus. Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, stacionariuose pastatuose vykstančiose parodose ir mugėse, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, alkoholiniams gėrimams (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų), parduodamiems nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose savivaldybės tarybos nustatyto kurortinio, poilsio ir turizmo sezono laikotarpiu, taip pat pilstomiems alui, alaus mišiniams su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrui, parduodamiems firminėse alkoholinių gėrimų gamybos įmonių parduotuvėse, pilstomiems alui, alaus mišiniams su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrui (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento), parduodamiems parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, į kuriuos patekimas yra mokamas ir ribojamas, mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, zonose, į kurias patekimas yra ribojamas ir kuriose mugės ar renginio organizatorius užtikrina, kad į šias zonas nepatektų asmenys, jaunesni kaip 20 metų;“.

10. Pakeisti 18 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) pilstomus alkoholinius gėrimus. Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, stacionariuose pastatuose vykstančiose parodose ir mugėse, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, taip pat pilstomiems alui, alaus mišiniams su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrui, parduodamiems firminėse alkoholinių gėrimų gamybos įmonių parduotuvėse, pilstomiems alui, alaus mišiniams su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidrui (kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento), parduodamiems parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, į kuriuos patekimas yra mokamas ir ribojamas,  mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, zonose, į kurias patekimas yra ribojamas ir kuriose mugės ar renginio organizatorius užtikrina, kad į šias zonas nepatektų asmenys, jaunesni kaip 20 metų;“.

11. Pakeisti 18 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 20 metų;“.

12. Pakeisti 18 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Alkoholinių gėrimų pardavėjai turi teisę iš visų alkoholinius gėrimus perkančių asmenų reikalauti pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o kai yra abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 25 metų, privalo iš perkančio alkoholinius gėrimus asmens reikalauti pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia jo tapatybę liudijančio dokumento, alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam alkoholinius gėrimus.“

13. Pakeisti 18 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Savivaldybių tarybos turi teisę riboti ar uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais švenčių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų masinių renginių metu.“

14. Pakeisti 18 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Savivaldybių tarybos, siekdamos užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą ir įvertinusios prekybos alkoholiniais gėrimais vietą, gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, asociacijų ar kitų institucijų raštu pareikštą nuomonę, policijos komisariatų pasiūlymus, turi teisę riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, nustatyti vietas ir (ar) teritorijas, kuriose draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.“

 

6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) sporto varžybų metu salėse, kuriose jie vyksta;“.

2.   Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) švenčių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų masinių renginių, dėl kurių yra priimtas savivaldybės tarybos sprendimas, numatytas šio įstatymo 18 straipsnio 8 dalyje, metu šių renginių vietose;“.

3.   Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, į kuriuos patekimas yra mokamas ir ribojamas, mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, zonose, į kurias patekimas yra ribojamas ir kuriose mugės ar renginio organizatorius užtikrina, kad į šias zonas nepatektų asmenys, jaunesni kaip 20 metų, išskyrus alkoholinius gėrimus, įsigytus parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose, į kuriuos patekimas yra mokamas ir ribojamas arba mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, zonose, į kurias patekimas yra ribojamas ir kuriose mugės ar renginio organizatorius užtikrina, kad į šias zonas nepatektų asmenys, jaunesni kaip 20 metų, ir kuriuose savivaldybių tarybų nustatyta tvarka įmonėms, Europos juridiniams asmenims ar jų filialams yra išduotos licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais;“.

4.  Papildyti 22 straipsnio 1 dalį 8 punktu:

8) mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, metu šių renginių vietose, išskyrus mugių ir masinių renginių, į kuriuos patekimas yra nemokamas ir nėra ribojamas, zonas, į kurias patekimas yra ribojamas ir kuriose mugės ar renginio organizatorius užtikrina, kad į šias zonas nepatektų asmenys, jaunesni kaip 20 metų.“

5. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 20 metų vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti. Draudimas turėti alkoholinių gėrimų netaikomas asmenims nuo 18 metų, jeigu alkoholinių gėrimų turėjimas yra tokių asmenų darbo veiklos (pobūdžio) dalis darbo vietoje ir darbo metu.“

6. Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčios įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, vykdantys viešojo maitinimo veiklą, privalo užtikrinti, kad prekybos alkoholiniais gėrimais vietose asmenys iki 20 metų nevartotų alkoholinių gėrimų.“

 

7    straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams draudžiama alkoholinių gėrimų pardavimo skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 20 metų.“

 

8  straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

29 straipsnis. Alkoholio reklamos draudimas

1. Lietuvos Respublikoje alkoholio reklama draudžiama.

2. Reklama nelaikoma informacija apie alkoholinius gėrimus informaciniuose pranešimuose, kurie skirti tik alkoholio verslo specialistams, taip pat alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų registruoti pavadinimai (jeigu alkoholinių gėrimų gamintojo pavadinimas yra sudedamoji šių įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų registruoto pavadinimo dalis) ir prekių ženklai, kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių įmonių, Europos juridinių asmenų ar jų filialų buveinės ar padalinio pastato ir valdomo transporto. Reklama nelaikomi alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių, Europos juridinių asmenų ir jų filialų registruoti pavadinimai ar prekių ženklai, kai šie pavadinimai ar prekių ženklai nereguliariai ir netikėtai matomi Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių transliuotojų ir retransliuotojų transliuojamose ar retransliuojamose programose ir kai šių pavadinimų ir prekių ženklų atvaizdai yra šalutiniai, palyginti su transliuojamos ar retransliuojamos programos vaizdais, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktuose ant alkoholinio gėrimo ir (ar) jo pirminės (prekinės) ar antrinės (grupinės) pakuotės nustatyti ženklinimo rekvizitai ir kita ženklinimo informacija; alkoholinių gėrimų eksponavimas (pateikimas parduoti), alkoholinio gėrimo grupė, pogrupis, kategorija, alkoholinio gėrimo kilmės šalis, geografinė nuoroda, regionas, alkoholinių gėrimų gamintojų ar alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių pavadinimai ir registruoti prekių ženklai, alkoholinio gėrimo kaina, kai ši informacija pateikiama mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietose, kuriose alkoholiniai gėrimai parduodami vartotojui, ar alkoholinius gėrimus gaminančių ar jais prekiaujančių įmonių interneto svetainėse.

3. Kaip laikomasi šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, kontroliuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

4. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikęs tyrimą ir nustatęs, kad elektroniniais ryšiais skleidžiama Lietuvos Respublikos rinkai skirta alkoholio reklama, turi teisę duoti privalomus nurodymus informacijos prieglobos paslaugų teikėjui skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, kuri naudojama skleidžiant alkoholio reklamą, arba panaikinti galimybę alkoholio reklamą pasiekti.

5. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas atlikti šio straipsnio 4 dalyje nurodytus veiksmus, privalo pateikti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Prašyme išduoti leidimą atlikti veiksmus turi būti nurodytas įtariamą pažeidimą padariusio asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas, o jeigu tokio asmens vardo, pavardės arba pavadinimo neįmanoma nustatyti ar šių duomenų nustatymas reikalauja neproporcingai daug sąnaudų, turi būti nurodytas asmens (asmenų), kurių naudai arba interesais skleidžiama alkoholio reklama, pavadinimas, įtariamų pažeidimų pobūdis ir numatomi veiksmai. Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėja prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus ir priima motyvuotą nutartį prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus patenkinti arba atmesti. Prašymas išduoti leidimą atlikti veiksmus turi būti išnagrinėtas ir nutartis priimta ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo išduoti leidimą atlikti veiksmus pateikimo momento. Jeigu Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus, jis turi teisę per 7 dienas nuo tokios nutarties priėmimo apskųsti šią nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas turi išnagrinėti skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties atmesti prašymą išduoti leidimą atlikti veiksmus ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento skundo priėmimo dienos. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovas turi teisę dalyvauti nagrinėjant skundą, kai skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimta nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Teismai, nagrinėdami prašymus ir skundus dėl leidimo atlikti veiksmus išdavimo, privalo užtikrinti pateiktos informacijos ir planuojamų veiksmų slaptumą.“

 

9 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Už šio Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2, 3, 4, 5 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.“

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1 straipsnį, 2 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnį, 5 straipsnio 2 ir 10 dalis ir šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnis, 2 straipsnio 2 dalis, 3 straipsnis ir 5 straipsnio 2 ir 10 dalys įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

3. Šio įstatymo 8 straipsnis taikomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2, 3, 4, 5 punktų pažeidimams, padarytiems įsigaliojus šiam įstatymui.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Projektą Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu teikia

Komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė