Projektas XIIIP-3979(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ

ĮSTATYMO NR. XIII-2166 7 STRAIPSNIO, IX SKYRIAUS PAVADINIMO, IX SKYRIAUS PIRMOJO SKIRSNIO IR 142 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos saugomiems objektams;“.

 

2 straipsnis. IX skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

IX SKYRIUS

VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS IR VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO SAUGOMŲ OBJEKTŲ APSAUGA“.

 

3 straipsnis. IX skyriaus pirmojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti IX skyriaus pirmąjį skirsnį ir jį išdėstyti taip:

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS APSAUGOS ZONOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

127 straipsnis. Vadovybės apsaugos tarnybos saugomi objektai

Prie Vadovybės apsaugos tarnybos saugomų objektų priskiriami: Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės pastatai, Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko rezidencijų pastatai su jiems priskirtais žemės sklypais ir priklausiniais.

 

128 straipsnis. Specialiosios žemės naudojimo sąlygos Vadovybės apsaugos tarnybos saugomų objektų apsaugos zonose

1. Vadovybės apsaugos tarnybos saugomų objektų apsaugos zonose draudžiama:

1) statyti visuomeninės paskirties pastatus, dėl kurių gali padidėti transporto priemonių ir (ar) žmonių srautai;

2) statyti gamybos, pramonės paskirties pastatus;

3) statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų stovėjimo ir saugojimo aikšteles, degalines, sprogmenų ir (ar) degių medžiagų saugyklas, jų prekybos vietas;

4) statyti statinius, kurių aukštis viršija Vyriausybės nustatytą maksimalų aukštį.

2. Vadovybės apsaugos tarnybos saugomų objektų apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Vyriausybės ar Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka negavus Vadovybės apsaugos tarnybos pritarimo projektui ar numatomai veiklai, draudžiama:

1) statyti ar rekonstruoti statinius, išskyrus statinius, kurių statyba (įrengimas) draudžiama (draudžiamas) pagal šio straipsnio 1 dalį;

2) keisti statinių paskirtį;

3) sudaryti žemės sklypų ir (ar) statinių perleidimo, nuomos ar panaudos sandorius.

3. Vadovybės apsaugos tarnybos nepritaria projektui, numatomai veiklai ar sandoriui, jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai (sandoriai) trukdys atlikti Vadovybės apsaugos tarnybos funkcijas ir kels grėsmę saugomų asmenų ar objektų saugumui ir (ar) sudarys prielaidas šiai grėsmei kilti.“

 

4 straipsnis. 142 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 142 straipsnyje išdėstyto II skyriaus antrojo skirsnio 7 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos saugomiems objektams;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas