Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO PIRKTI ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPĄ

 

2022 m. lapkričio         d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 48 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriaus 2022 m. rugsėjo 9 d. raštą Nr. 31SD-4584-(14.31.137 E.) „Dėl parduodamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Atsisakyti pirkti iš fizinio asmens parduodamą 0,4502 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį Javų g. 43, Šiauliuose (unikalus Nr. 2901-0032-0033, kadastro Nr. 2901/0032:33).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras