Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2018 M. RUGPJŪČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-731 „DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 470–790 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi:

1.  P a k e i č i u  Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1V-731 „Dėl Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz radijo dažnių juostoje plano patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 11 punktą.

1.2. Papildau 221 punktu:

221. Vidaus reikalų ministerijos arba jos įgaliotos institucijos prašymu, leidimų turėtojai privalo teikti nacionalinio tarptinklinio ryšio (angl. roaming) paslaugas Valstybinio kritinio ryšio tinklo teikėjui“.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

1.4. Pakeičiu 24 punktą ir išdėstau jį taip:

24. Leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus), nurodytus Plano 5.1 (išskyrus atvejį, kai radijo dažniai (kanalai) paskirti naudoti PPDR sistemoms) ar 5.2 papunktyje, turėtojas privalo naudodamas jam skirtus radijo dažnius (kanalus) iš Plano 5.1 ar 5.2 papunkčiuose nurodytų radijo dažnių juostų užtikrinti šiuos minimalius antžeminių sistemų plėtros reikalavimus:

24.1. ne vėliau kaip 2025 m. sausio 1 d. įrengti antžemines sistemas ir sudaryti galimybę TEN-T (angl. Trans European Transport Network) tinklo tarptautiniuose transporto koridoriuose („Via Baltica“, „Rail Baltica“) ir valstybinės reikšmės magistraliniuose keliuose, nurodytuose Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 757 „Dėl Valstybinės reikšmės automobilių kelių sąrašo patvirtinimo“, gauti ne mažesnės kaip 40 Mb/s gaunamojo (angl. downlink) ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas (kai leidimu suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius 2x10 MHz pločio suporuotą radijo dažnių juostą) arba ne mažesnės kaip 20 Mb/s gaunamojo ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas (kai leidimu suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius 2x5 MHz pločio suporuotą radijo dažnių juostą);

24.2. ne vėliau kaip per penkerius metus nuo leidimo išdavimo dienos įrengti antžemines sistemas ir sudaryti galimybę ne mažiau kaip 80 procentų leidime nurodytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo teritorijos esančių namų ūkių gauti ne mažesnės kaip 40 Mb/s gaunamojo ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas (kai leidimu suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius 2x10 MHz pločio suporuotą radijo dažnių juostą) arba ne mažesnės kaip 20 Mb/s gaunamojo ryšio spartos elektroninių ryšių paslaugas (kai leidimu suteikta teisė naudoti radijo dažnius (kanalus), sudarančius 2x5 MHz pločio suporuotą radijo dažnių juostą), užtikrinant šiame papunktyje nurodytą gaunamojo ryšio spartą pastatų išorėje ne žemesniame kaip 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus;

24.3. ne vėliau kaip per penkerius metus nuo leidimo išdavimo dienos antžeminėmis sistemomis pradėti teikti elektroninių ryšių paslaugas (RSRP (angl. Reference Signal Received Power, RSRP) = -105 dBm) ne mažiau kaip 93 procentuose Lietuvos Respublikos teritorijos.“

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą.

2. N u r o d a u  šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

Direktorius