RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. ts-143 „Dėl RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ SĄRAŠO patvirtinimo“ paKEITIMo

 

2020 m.      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-348 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. TS-39 „Dėl 2020 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia,

pakeisti Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano programų sąrašą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. TS-143 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano programų sąrašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras