Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MAISTO ĮSTATYMO NR. VIII-1608 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Maistas, kuris neatitinka maisto srities ir kitų teisės aktų reikalavimų, tačiau yra saugus ir tinkamas vartoti, gali būti neatlygintinai perduotas labdarai ir (ar) paramai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka. Visiems maisto tvarkymo subjektams, kurių prekybos plotai yra didesni nei 400 kv. metrų, tokį maistą draudžiama išmesti, prieš tai nepasiūlius neatlygintinai perduoti labdaros ir (ar) paramos gavėjams. Finansinė parama maisto švaistymo mažinimo sistemos kūrimui Lietuvoje teikiama Aplinkos ministro nustatyta tvarka.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

Tomas Tomilinas

Aistė Gedvilienė

Romualdas Vaitkus

Ligita Girskienė

Linas Jonauskas