Projektas Nr. TSP-242

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. TS-138 „DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ TEIKIMO NEPINIGINE FORMA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-618 „Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu  Nr. TS-138 „Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pripažinti netekusiu galios 6.3 papunktį.

6.3. išmoka vaikui;

1.2. Pripažinti netekusiu galios 10 punktą.

10. Išmoka vaikui nepinigine forma teikiama asmenims, patiriantiems socialinę riziką, atsižvelgiant į socialinio darbuotojo, dirbančio su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, vienu ar keliais iš šių būdų:

10.1. maisto produktais, drabužiais, avalyne, higienos reikmenimis ir kitais vaikams būtinais daiktais;

10.2. socialine kortele;

10.3. vardine vertybine kortele;

10.4. apmokant vaikų maitinimo išlaidas švietimo įstaigose ir/ar dienos centruose;

10.5. apmokant suaugusių asmenų gydymo nuo priklausomybės ligų ir kitų ligų išlaidas;

10.6. apmokant vaikų gydymo išlaidas, medicininės reabilitacijos ir kitas medicinines paslaugas;

10.7. apmokant už socialinio būsto nuomą;

10.8. socialinėmis paslaugomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu;

10.9. apmokant neformaliojo vaikų švietimo paslaugų išlaidas;

10.10. apmokant už kitas prekes ir paslaugas.

2. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vedėja

Laima Bartulienė