Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1428 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

20...... m. ......................... d. Nr. ...........

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 2 dalies punktą ir jį išdėstyti taip:

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė);“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas