Projektas Nr. TSP-19

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2021 m. vasario   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 190.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 m. vasario 8 d. raštą Nr. 2021 02 08, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti šį sprendimą Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas

Virginijus Umbra