Projektas Nr. TSP-249

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. TS-40 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatą, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario           20 d. sprendimu Nr. TS-40 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“,  ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).                  

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas