Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL MAITINIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ Įmonių ATLEIDIMO NUO NUOMOS MOKESČIO

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į 2020 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą Nr. V-1141 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms“, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Atleisti maitinimo paslaugas teikiančias įmones nuo Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ugdymo įstaigų pasitikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų patalpų nuomos mokesčio iki 2019-2020 mokslo metų pabaigos (2020 m. rugpjūčio 31 d.).

2. Pripažinti netekusiu galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. TS-80 „Dėl maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų atleidimo nuo nuomos mokesčio“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras