Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ PRAMEDŽIAVOS KAIMŲ BENDRUOMENEI

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 7 punktu, 3 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-13 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 ir 24 punktais, atsižvelgdama į 2020 m. balandžio 8 d. Pramedžiavos kaimų bendruomenės prašymą, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį Pramedžiavos kaimų bendruomenei (kodas 301906581) Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Raseinių rajono kultūros centro patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą, patalpas, esančias adresu: Klevų g. 1, Pramedžiavos k., Raseinių r. sav., unikalus Nr. 7298-2008-9014, inventorinis Nr. 8296, pastatas pažymėtas plane – 1C2b, bendras plotas – 120,24 kv. m, patalpų indeksai 2-5 ir 13-25, įsigijimo vertė – 3482,15 Eur, likutinė vertė 2020-05-31 – 1882,19 Eur, dešimčiai metų bendruomenės įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorių su Pramedžiavos kaimų bendruomenės pirmininku pasirašyti rajono Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį bei perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras