Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO

NR. I-549 8 straipsnio  PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020  m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1    straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 8 straipsnio 3 dalį.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia   

Seimo narė                                                                                          Monika Navickienė