Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SKOLINIMOSI TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

2022 m. gegužės     d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsniu ir Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba                 n u s p r e n d ž i a:

1P a t v i r t i n t i Prienų rajono savivaldybės skolinimosi taisykles (pridedama).

2P r i p a ž i n t i netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. 92 „Dėl rajono savivaldybės turto apskaitos politikos ir skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ 1.4 papunktį.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras