LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTERIJA

 

 

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 845,
el. p. [email protected], http://eimin.lrv.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188621919

 

Pagal adresatų sąrašą

 

2022-05-

Nr. (4.5-82E)-

 

 

 

 

 

dėl įsakymO projektO derinimo

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė ir teikia derinti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo „Dėl Modernizavimo fondo „Švaresnės gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ krypties paramos schemų finansavimo kriterijų ir sąlygų aprašų patvirtinimo“ projektą (toliau – Įsakymo projektas).

Įsakymo projektas parengtas įgyvendinant Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo“, (toliau – Tvarkos aprašas) 12 punktą ir Modernizavimo fondo nacionalines finansavimo kryptis 2021–2022 metams, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. D1-477/1-187 „Dėl Modernizavimo fondo nacionalinių finansavimo krypčių 2021–2022 metams patvirtinimo“.

Įsakymo tikslas – Europos Sąjungos Modernizavimo fondo lėšomis, siekiama skatinti energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimą ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, tokiu būdu sukuriant paskatas Lietuvos pramonės įmonėms (EVRK red. 2, C sekcija) mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, taip pat būtų užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas. Pagal Įsakymo projektu numatomų patvirtinti Energijos vartojimo efektyvumą didinančių gamybos technologijų diegimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ ir „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas pramonės įmonėse, dalyvaujančiose ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje“ paramos schemų (toliau kartu – Paramos schemos) finansavimo kriterijų ir sąlygų aprašus galimi pareiškėjai yra tik judriniai asmenys, kadangi Paramos schemos orientuotos į ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančias pramonės įmones.

Įsakymo projektu numatytos įgyvendinti Paramos schemos suderintos su Europos investicijų banku (EIB) ir 2022 m. kovo 23 d. gauti EIB sprendimai Nr. MF 2022-1 LT 0-001 ir Nr. MF 2022-1 LT 0-006 dėl Paramos schemų patvirtinimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija neturi Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytos institucijos – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Institucija) savininko teisių, todėl Įsakymo projektu numatomų patvirtinti Paramos schemų finansavimo kriterijų ir sąlygų aprašuose negali tvirtinti nepavaldžios įstaigos procedūrinių nuostatų. Atsižvelgiant į tai, siūlome Aplinkos ministerijai priimti įsakymą dėl jai pavaldžios institucijos procedūrų, įgyvendinant Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Paramos schemas.

Įsakymo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.

Po Įsakymo patvirtinimo kitų teisės aktų priimti nereikės.

Įsakymo projekte nėra apibrėžiamų sąvokų.

Įsakymo projekte nėra siūloma nustatyti naujų, naikinti ir (ar) keisti galiojančių įpareigojimų ūkio subjektams, todėl administracinės naštos ūkio subjektams pokytis nėra vertinamas ir Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaita nėra rengiama.

Įsakymo projektui atliktas antikorupcinis vertinimas, kurio metu nenustatyta rizikingų Įsakymo projekto nuostatų.

Įsakymo projektas su institucijomis ir visuomene derinamas skelbiant jį Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS). Kitų konsultavimosi būdų su visuomene nenumatoma.

Pastabas ir pasiūlymus Įsakymo projektui prašome pateikti per 10 darbo dienų nuo Projekto paskelbimo TAIS.

Įsakymo projektą parengė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Inovacijų ir pramonės departamento Pramonė 4.0 politikos skyriaus vedėja Ilona Golovačiova (tel. 8 659 41 575,
el. p. [email protected]) ir vyriausiasis specialistas Karolis Ruzgys (tel. 8 656 92 002,
el. p. [email protected]).

PRIDEDAMA:

1.  Įsakymo projektas, 9 lapai.

2.  Teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma, 6 lapai.

3.  Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų viceministrė                                                                       Eglė Markevičiūtė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karolis Ruzgys, tel. 8 659 92 002, el. p. [email protected]


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS

2022 M.                   D.   RAŠTO NR.

ADRESATŲ SĄRAŠAS

 

 

1.   Lietuvos pramonininkų konfederacija

2.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

3.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra

4.   Lietuvos Respublikos energetikos ministerija

5.   Lietuvos Respublikos finansų ministerija

6.   Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

7.   Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

8.   UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra

9.   VšĮ „Inovacijų agentūra“

10. VšĮ „Investuok Lietuvoje“