Projektas

 

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL Pajėgumų aukcionų nuostatų PATVIRTINIMO

 

2020 m.         d. Nr. O3E-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 30 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus 2020 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Pajėgumų aukcionų nuostatų patvirtinimo“ Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti Pajėgumų aukcionų nuostatus (pridedama).

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                      

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.                       d.

nutarimu Nr. O3E-

 

 

PAJĖGUMŲ AUKCIONŲ NUOSTATAI

 

 

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros energetikos sistemos pajėgumų aukcionų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja elektros energetikos sistemos pajėgumų (toliau – pajėgumai) užtikrinimo mechanizmo aukcionų organizavimo tvarką, techninius reikalavimus esamiems ir planuojamiems pajėgumus užtikrinantiems įrenginiams, taip pat pajėgumų aukciono rezultatų tvirtinimo ir skelbimo tvarką.

2. Nuostatų tikslas – užtikrinti skaidrią, konkurencija ir technologinio neutralumo principu grindžiamą, pajėgumų užtikrinimo mechanizmo aukcionuose dalyvaujančių asmenų ir šių asmenų bei jų valdomų ir (ar) sutelktų pajėgumų aukciono vienetų atranką.

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 701 straipsnio 3 dalimi bei Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.                  d. nutarimu Nr.                  „Dėl elektros energetikos sistemos pajėgumų užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. Pajėgumų aukcionų organizavimo informacinė sistema (Informacinė sistema) – perdavimo sistemos operatoriaus administruojama elektroninė sistema, kurioje atliekamos pajėgumų aukcionų procedūros, skelbiami informaciniai paketai, jų patikslinimai ir kita informacija apie pajėgumų aukcionus, taip pat sudaromos pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutartys su pajėgumų aukcionų laimėtojais;

4.2. Informacinis paketas – perdavimo sistemos operatoriaus pagal Įstatymo, Tvarkos aprašo ir šių Nuostatų reikalavimus parengta informacijos, susijusios su organizuojamu pajėgumų aukcionu, visuma;

4.3. Techniniai reikalavimai – kiekvienam iš pajėgumus užtikrinančių įrenginių taikomi minimalūs techniniai reikalavimai, įvardinti Nuostatų 1 priede;

5. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Įstatyme ir (ar) kituose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pajėgumų užtikrinimo mechanizmą.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI PAJĖGUMŲ AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

 

6. Perdavimo sistemos operatorius vykdo trijų rūšių pajėgumų aukcionus: išankstinį, pagrindinį ir papildomą. Pajėgumų aukcionai vykdomi pasitelkiant Informacinę sistemą, kurios aukcionų modulyje pateikti pajėgumų pasiūlymai rikiuojami ir nugalėtojai atrenkami vadovaujantis Įstatymo, Tvarkos aprašo ir šių Nuostatų reikalavimais.

7. Išankstiniame aukcione turi teisę dalyvauti Įstatymo 702 straipsnio 2 dalyje, o  pagrindiniame ir papildomame pajėgumų aukcionuose – Įstatymo 704 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus atitinkantys asmenys.

8. Pajėgumų aukcionų organizavimas susideda iš šių etapų:

8.1. informacinio paketo skelbimas;

8.2. išankstinis pajėgumų aukcionas;

8.3. kvalifikacinė atranka;

8.4. pagrindinis pajėgumų aukcionas;

8.5. pagrindinio pajėgumų aukciono rezultatų skelbimas;

8.6. papildomas pajėgumų aukcionas (jeigu taikoma);

8.7. papildomo pajėgumų aukciono rezultatų skelbimas (jeigu taikoma);

8.8. pajėgumų užtikinimo prievolės vykdymo sutarties pasirašymas.

9. Perdavimo sistemos operatorius parengia ir Informacinėje sistemoje bei savo interneto svetainėje Pajėgumų aukcionų organizavimo tvarkaraštyje nustatytais terminais skelbia Informacinį paketą, susijusį su išankstiniu, pagrindiniu ar papildomu pajėgumų aukcionu, organizuojamu konkretiems pajėgumų pateikimo laikotarpiams. Informaciniame pakete pateikiama ši informacija:

9.1. pajėgumų aukcionų organizavimo tvarkaraštis;

9.2. valstybės narės, kurių fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys gali dalyvauti atitinkamame pajėgumų aukcione;

9.3. jungiamosiomis linijomis patenkantys pajėgumai;

9.4. išankstiniame aukcione skirstomų pajėgumų dydis, nustatomas pagal Tarybos patvirtintą Jungiamosiomis linijomis patenkančių pajėgumų metodiką ir pagrindiniame pajėgumų aukcione skirstomų pajėgumų dydis, nustatomas pagal Tarybos patvirtintą Skirstomų pajėgumų skaičiavimo metodiką;

9.5. kainos ir pajėgumų kiekio pasiūlymų (toliau – pasiūlymai) pateikimo terminas;

9.6. pasiūlymų didžiausiosios kainos, nustatytos pagal Tarybos patvirtintą Pajėgumų aukciono dalyvių pasiūlymų ir aukciono didžiausių kainų nustatymo metodiką;

9.7. kita svarbi informacija, susijusi su atitinkamo pajėgumų aukciono organizavimu.

10. Perdavimo sistemos operatorius Informacinėje sistemoje gali patikslinti Informaciniame pakete esančią informaciją ne vėliau kaip likus 30 darbo dienų prieš pagrindinio ar papildomo pajėgumų aukciono pradžią.

 

III SKYRIUS

PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS FUNKCIJOS VYKDANT PAJĖGUMŲ AUKCIONUS

 

11. Perdavimo sistemos operatorius:

11.1. nagrinėja asmenų pateiktą informaciją ir (ar) dokumentus, pagrindžiančius asmenų be jų valdomų ir (ar) sutelktų esamų ar planuojamų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

11.2. valdo ir tvarko pajėgumų užtikrinimo mechanizmo registrą;

11.3. pateikia Tarybai informaciją apie įvykusį pajėgumų aukcioną, įskaitant pasiūlymų eilę, ir informaciją apie pajėgumų aukcioną laimėjusius dalyvius;

11.4. atsižvelgiant į Tarybos sprendimą dėl įvykusio pajėgumų aukciono procedūrų atitikties teisės aktų reikalavimams ir įvertinus aukciono metu paskirstytų pajėgumų įtaką atskirai perdavimo paslaugos kainos elektros energijos pajėgumų užtikrinimo mechanizmo dedamajai prie perdavimo paslaugos kainos, perdavimo sistemos operatorius interneto svetainėje paskelbia informaciją apie pajėgumų aukciono laimėtojus arba apie Tarybos sprendimą nutraukti pajėgumų aukcioną;

11.5. surenka ir perduoda visą Tarybos prašomą informaciją, reikiamą Tarybai pajėgumų aukcionų dalyvių ir kitų asmenų skundams ar prašymams nagrinėti, ar tada, kai tokia informacija, Tarybos vertinimu, gali būti reikšminga stebėsenai vykdyti Įstatymo 78 straipsnyje nustatyta tvarka.

12. Perdavimo sistemos operatorius prieš išankstinio pajėgumų aukciono pradžią sudaro Pajėgumų aukcionų vykdymo komisiją (toliau – Komisija), sudarytą iš ne mažiau kaip 3 perdavimo sistemos operatoriaus darbuotojų. Komisija, jeigu jos įgaliojimai nėra nutraukiami atskiru Bendrovės sprendimu arba terminuoti, yra sudaroma neterminuotam laikotarpiui. Komisija yra sudaroma šioms funkcijoms atlikti:

12.1. pripažinti asmenį, ketinantį dalyvauti pajėgumų aukcione ar jo valdomą ir (ar) sutelktą pajėgumus užtikrinantį įrenginį (įrenginius), kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų;

12.2.  priimti sprendimą nutraukti pajėgumų aukciono vykdymą arba siūlyti Tarybai priimti teigiamą išvadą.

13. Komisijos narys nusišalina pats arba turi būti nušalintas nuo dalyvavimo Komisijos veikloje, jeigu:

13.1. su bent vienu pajėgumų aukciono dalyviu ar jo įgaliotu asmeniu jis yra susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių aukciono baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms;

13.2. jis yra su bent vienu pajėgumų aukciono dalyviu ar jo įgaliotu asmeniu susijęs giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai, įvaikiai) ar svainystės ryšiais. Vaikams ir tėvams prilyginami įvaikiai ir įtėviai, taip pat buvę įvaikiai bei įtėviai;

13.3. jį su bent vienu iš pajėgumų aukciono dalyvių ar jo įgaliotu asmeniu sieja santuokos, globos ar rūpybos santykiai. Sutuoktiniui prilyginamas ir asmuo, su kuriuo Komisijos narys ar aukciono sekretorius kartu gyvena neįregistravęs santuokos arba su kuriuo yra susižadėjęs (padavęs pareiškimą santuokai įregistruoti), taip pat buvęs sutuoktinis;

13.4. tarp jo ir pajėgumų aukciono dalyvio yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą draudžiami tarnybiniai santykiai;

13.5. kitais atvejais, jeigu yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo.

14. Komisijos nariai Komisijos veikloje dalyvauja pasirašę Nuostatų 2 priede nustatytos formos nešališkumo deklaraciją.

15. Komisijos nariai privalo saugoti ir tik Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri jiems taps žinoma dalyvaujant Komisijos veikloje.

16. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

 

IV SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAJĖGUMŲ AUKCIONO ĮRENGINIAMS

 

17. Pajėgumus užtikrinantys įrenginiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus Nuostatų 1 Priede. Atitikimas šiems techniniams reikalavimams yra vertinamas kvalifikacinės atrankos metu.

18. Jeigu kvalifikacinės atrankos metu yra nustatoma, jog asmenų, ketinančių dalyvauti pajėgumų aukcione, pajėgumus užtikrinantys įrenginys (esantis pajėgumų aukciono vieneto dalimi) neatitinka Nuostatų 1 Priede nustatytų techninių reikalavimų, toks pajėgumus užtikrinantis įrenginys laikomas neatitinkančiu nustatytų techninių reikalavimų ir negali būti pajėgumų aukciono vieneto dalimi.

 

V SKYRIUS

REGISTRAS

 

19. Pajėgumų užtikrinimo mechanizmo registras (toliau – registras) yra perdavimo sistemos operatoriaus valdomas ir tvarkomas modulis Informacinėje sistemoje. Registre Įstatymo ir šių Nuostatų nustatyta tvarka yra kaupiama ir tvarkoma informacija apie kvalifikacinių atrankų ir pajėgumų aukcionų rezultatus, pajėgumų aukcionų dalyvius ir jų nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomus ir (ar) sutelktus esamus ir (ar) planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius, taip pat pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdytojų sudarytus susitarimus dėl pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimo.

20. Perdavimo sistemos operatorius Tarybai suteikia prieigą prie registro pajėgumų Įstatyme numatytos stebėsenos atlikimui.

 

VI SKYRIUS

PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA IR REIKALAVIMAI

 

21. Prieš atitinkamą išankstinį, pagrindinį ar papildomą pajėgumų aukcioną perdavimo sistemos operatorius privalo nustatyti kainos ir pajėgumų pasiūlymų (toliau – pasiūlymai) pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 darbo dienos.

22. Tuo atveju, jeigu Informacinės sistemos veiklos sutrikimai, dėl kurių nėra įmanoma tinkamai pateikti pasiūlymo, fiksuojami likus ne daugiau kaip 24 valandoms iki atitinkamo pajėgumų aukciono pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perdavimo sistemos operatorius pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą atitinkantį Informacinės sistemos veiklos sutrikimo trukmę.

23. Perdavimo sistemos operatorius turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminus tuo atveju, jeigu pajėgumų aukcione dalyvaujantys asmenys neturėjo objektyvių galimybių laiku pateikti pasiūlymus (pavyzdžiui, dėl Informacinės sistemos techninių trikdžių ar kitų panašių objektyvių, ne nuo perdavimo sistemos operatoriaus ar pajėgumų aukciono dalyvio priklausančių aplinkybių). Perdavimo sistemos operatorius, gavęs pajėgumų aukciono dalyvio prašymą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, gali motyvuotai atsisakyti jį pratęsti, jeigu pasiūlymų pateikimo laikotarpis nebuvo trumpesnis nei nurodyta šių Nuostatų 21 punkte ir jei pasiūlymų teikimo laikotarpiu nepasireiškė kitos objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios pajėgumų aukcione dalyvaujančiam asmeniui tinkamai parengti ir laiku pateikti pasiūlymą.

24. Iki pajėgumų aukciono pasiūlymų pateikimo termino pabaigos asmuo turi teisę keisti (koreguoti) pateiktą pasiūlymą bei jį atsiimti. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui, pajėgumų aukcione dalyvaujančio asmens pateiktas pasiūlymas nebegali būti keičiamas (koreguojamas) ar atsiimamas.

25. Po pajėgumų aukciono pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gauti pasiūlymai nėra vertinami.

26. Pajėgumų aukcione dalyvaujantys asmenys pasiūlymus teikia Informacinėje sistemoje. Kitais būdais pateiktas pateikti pasiūlymas pasiūlymai nėra vertinami.

27. Išankstiniame, pagrindiniame ar papildomame pajėgumų aukcione dalyvaujančio asmens pasiūlymas yra atmetamas, jeigu neatitinka Įstatyme, Tvarkos apraše, ir šiuose Nuostatuose nustatytų reikalavimų pasiūlymams ir jų teikimui, ir (ar)  Įstatymo 707 straipsnio nustatyta tvarka nėra pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas.

28. Valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema ir su kurios perdavimo sistemos operatoriumi yra sudarytas šio Įstatymo 708 straipsnyje nurodytas susitarimas, asmenys teikia kainos ir pajėgumų pasiūlymus (toliau – pasiūlymai) dalyvavimui išankstiniame aukcione.

 

 

VII SKYRIUS

IŠANKSTINIS AUKCIONAS

 

29. Išankstinis aukcionas vykdomas Įstatymo 702 straipsnyje nustatyta tvarka, o jo laimėtojams yra suteikiama teisė dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje.

30. Perdavimo sistemos operatorius išankstiniame pajėgumų aukcione dalyvaujantiems asmenims suteikia galimybę registruotis Informacinėje sistemoje ir teikti informaciją, pagrindžiančią apie jų ar jų valdomų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ne vėliau kaip 15 darbo dienų prieš išankstinį aukcioną.

31. Asmenys, ketinantys dalyvauti išankstiniame pajėgumų aukcione, privalo perdavimo sistemos operatoriui pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki išankstinio pajėgumų aukciono dienos.

32. Išankstiniame pajėgumų aukcione dalyvaujantis asmuo privalo užtikrinti, jog jo teikiamas pasiūlymas būtų pateiktas nustatytu laiku, terminais bei atitiktų Įstatymo 702 straipsnio 5 dalyje ir Tvarkos aprašo 3 skyriuje nustatytus reikalavimus bei būtų pateiktas laikantis šių Nuostatų VI skyriuje numatytos tvarkos.

33. Informacinėje sistemoje yra sudaroma išankstiniame pajėgumų aukcione dalyvaujančių asmenų pateiktų pasiūlymų eilė. Pasiūlymai eilėje išdėstomi pasiūlymuose nurodytos kainos didėjimo tvarka. Pasiūlymai su mažiausia nurodyta kaina, kurių pajėgumų kiekis užpildo jungiamąja linija (jungiamosiomis linijomis) patenkančių pajėgumų dydį, įgyja teisę dalyvauti atitinkamo aukciono, kuriame išankstiniame pajėgumų aukcione dalyvaujantis asmuo pageidauja dalyvauti, kvalifikacinėje atrankoje, o ją praėjus, jų pasiūlymai yra perkeliami į pagrindinį ar papildomą pajėgumų aukcioną.

34. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po išankstiniame aukcione pateiktų pasiūlymų eilės sudarymo (kaip tai nurodyta šių Nuostatų 33 punkte), perdavimo sistemos operatorius informuoja išankstiniame pajėgumų aukcione dalyvaujančius asmenis, įgijusius teisę dalyvauti atitinkamo aukciono kvalifikacinėje atrankoje.

 

VIII SKYRIUS

KVALIFIKACINĖ ATRANKA

35. Kvalifikacinė atranka vykdoma Įstatymo 703 straipsnyje nustatyta tvarka. Kvalifikacinės atrankos reikalavimus atitinkantiems asmenims suteikiama teisė dalyvauti pagrindiniame ir papildomame aukcione.

36. Kvalifikacinės atrankos pradžios data nurodoma tvarkaraštyje.

37. Kvalifikacinė atranka yra vykdoma dviem etapais:

37.1. pirmajame etape yra vertinama asmenų valdomų esamų ir (ar) planuojamų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktis šių Nuostatų 1 priede nustatytiems techniniams reikalavimams;

37.2. antrajame etape, tuo atveju, jeigu asmenų valdomi esami ir (ar) planuojami pajėgumus užtikrinantys įrenginiai atitinka šių Nuostatų 1 priede nustatytus techninius reikalavus, yra vertinama asmenų, valdančių esamus ir (ar) planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius, atitiktis Įstatymo 703 straipsnyje nurodytiems reikalavimams.

38. Visi pagrindiniame ar papildomame pajėgumų aukcione ketinantys dalyvauti asmenys Informacinėje sistemoje teikia informaciją ir (ar) dokumentus, pagrindžiančius jų ir jų valdomų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir suformuoja pajėgumų aukciono vienetus.

39. Asmenys informaciją ir (ar) dokumentus, pagrindžiančius šių asmenų bei jų valdomų ir (ar) sutelktų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams gali teikti  lietuvių arba anglų kalba.

40. Kai dokumentus pateikia juridinio asmens atstovas arba juridinio asmens vardu dokumentus pateikia kitas asmuo, nei įgaliotas veikti pagal Juridinių asmenų registro duomenis, jis turi tuo pačiu pateikti ir atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.

41. Perdavimo sistemos operatorius raštu informuoja Įstatymo 703 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis apie jų pareigą kvalifikacinės atrankos metu teikti informaciją ir (ar) dokumentus apie esamų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį Pajėgumų aukcionų nuostatuose nurodytiems techniniams reikalavimams, jeigu tokie asmenys, likus 5 darbo dienoms iki kvalifikacinės atrankos pabaigos nėra pateikę tokios informacijos ir (ar) dokumentų.

42. Jeigu asmuo kvalifikacinės atrankos metu pateikia ne visus kvalifikacinei atrankai reikiamus dokumentus ar informaciją, esant neatitikimų pateiktuose dokumentuose, pagrindžiančiuose asmenų ir jų valdomų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, perdavimo sistemos operatorius gali paprašyti pateikti trūkstamus ar papildyti esamus dokumentus ar informaciją pagrindžiančią jo ar jo valdomų ir (ar) sutelktų įrenginių atitiktį nustatytiems kvalifikaciniam reikalavimams. Toks asmuo privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją per 5 darbo dienas nuo perdavimo sistemos operatoriaus prašymo pateikti patikslintą informaciją ar dokumentus pateikimo dienos.

43. Jeigu asmuo kvalifikacinės atrankos metu per 5 darbo dienas nuo perdavimo sistemos operatoriaus prašymo pateikti patikslintą informaciją ar dokumentus pateikimo dienos nepateikia prašomų pateikti trūkstamų dokumentų ir (ar) informacijos, pagrindžiančių jo ar jo valdomų ir (ar) sutelktų įrenginių atitiktį nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, laikoma, jog toks asmuo neatitinka kvalifikacinių reikalavimų.

44. Ne ilgiau nei per 30 darbo dienų po šio Nuostatų 38 punkte nurodyto įvykio pabaigos, skirstomųjų tinklų operatoriai ir kitos valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamosiomis linijomis (linija) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema,  perdavimo sistemos operatoriai įvertina asmenų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie jų valdomų tinklų, pateiktos informacijos ir (ar) dokumentų apie esamus ar planuojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius tikslumą ir pateikia vertinimą dėl jų ir jų valdomų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

45. Ne ilgiau nei per 45 darbo dienas po šių Nuostatų 38 punkte nurodyto termino pabaigos, perdavimo sistemos operatorius atlieka pajėgumų aukcione ketinančių dalyvauti asmenų, jų valdomų pajėgumus užtikrinančių įrenginių bei iš jų valdomų pajėgumus užtikrinančių įrenginių suformuotų pajėgumų aukciono vienetų atitikties kvalifikaciniams reikalavimams vertinimą ir informuoja pajėgumų aukcione ketinančius dalyvauti asmenis apie jų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

46. Jeigu asmuo, kuris pajėgumų aukcione dalyvauja su suformuotu pajėgumų aukciono vienetu, neatitinka Įstatymo 703 straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų, jis netenka galimybės dalyvauti pajėgumų aukcione ir yra įrašomas į registrą kaip asmuo, neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų.

 

IX SKYRIUS

PAGRINDINIS IR PAPILDOMAS AUKCIONAI

47. Pagrindiniame ir (ar) papildomame aukcione turi teisę dalyvauti asmenys, kurie atitinka Įstatymo 704 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

48. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti pagrindiniame ir (ar) papildomame pajėgumų aukcione, Informacinėje sistemoje pateikia šiuos dokumentus ir informaciją:

48.1. apie pagrindiniame ir (ar) papildomame pajėgumų aukcione dalyvaujantį asmenį (pavadinimas, identifikacinis numeris, kontaktiniai duomenys);

48.2. atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (kai pasiūlymą pateikia fizinio asmens atstovas arba juridinio asmens vardu prašymą pateikia kitas asmuo, nei įgaliotas veikti pagal Juridinių asmenų registro duomenis);

48.3. pasiūlymus (pasiūlymą), atitinkančius (atitinkantį) Tvarkos aprašo ir Įstatyme nustatytus reikalavimus;

48.4. patvirtinimą, kad jis nėra sudaręs draudžiamo susitarimo, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme;

48.5. apie pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį Pajėgumų aukcionų nuostatuose nurodytiems techniniams reikalavimams.

49. Pagrindinio ir (ar) papildomo pajėgumų aukciono dalyviai privalo užtikrinti, jog jo teikiamas pasiūlymas būtų pateiktas nustatytu laiku, terminais bei atitiktų Įstatymo 704 straipsnio 5 dalyje bei Tvarkos aprašo 3 skyriuje nustatytus reikalavimus.

50. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo perdavimo sistemos operatoriaus pateiktos informacijos apie įvykusį pajėgumų aukcioną ir šių Nuostatų 12.2 papunktyje nurodyto perdavimo sistemos operatoriaus siūlymo Tarybai priimti išvadą dėl pajėgumų aukciono rezultatų tvirtinimo (arba skelbti aukcioną neįvykusiu), Taryba paskelbia išvadą apie įvykusio pajėgumų aukciono procedūrų teisėtumo atitiktį teisės aktų reikalavimams ir aukciono metu paskirstytų pajėgumų įtaką atskirai perdavimo paslaugos kainos elektros energijos pajėgumų užtikrinimo mechanizmo dedamajai prie perdavimo paslaugos kainos. Perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Tarybos išvados gavimo, paskelbia informaciją apie pajėgumų aukciono rezultatus savo interneto svetainėje, nurodant:

50.1. juridinio asmens pavadinimą;

50.2. juridinio asmens kodą;

50.3. pajėgumus aukciono vieneto registracijos vietą ir techninius duomenis;

50.4. pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo trukmę;

50.5. pajėgumų pateikimo laikotarpį.

51. Pajėgumų aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

51.1. kvalifikacinės atrankos metu nėra atrenkami bent trys dalyviai;

51.2. ir (ar) nebuvo gauti bent 3 skirtingų pajėgumų aukcionų dalyvių pasiūlymai, atitinkantys pasiūlymams keliamus reikalavimus.

52. Perdavimo sistemos operatoriui pateikus motyvuotą pasiūlymą nutraukti ar skelbti neįvykusiu pajėgumų aukcioną, Taryba, atsižvelgiant į pateiktą perdavimo sistemos operatoriaus pasiūlymą, ar Tarybai nustačius, kad pajėgumų aukcionas buvo vykdomas pažeidžiant Įstatymo nuostatas, Tvarkos aprašo ir (ar) Nuostatų reikalavimus ir (ar) pajėgumų aukciono dalyvio veiksmai, neatitinkantys teisės aktų reikalavimų, padarė įtaką pajėgumų aukciono rezultatams, Taryba motyvuotu sprendimu gali pajėgumų aukcioną nutraukti, skelbti neįvykusiu ar panaikinti įvykusio pajėgumų aukciono rezultatus.

53. Pakartotinis pajėgumų aukcionas yra organizuojamas tuo atveju, jeigu pajėgumų aukcionas neįvyko dėl šių Nuostatų 51 papunktyje nurodytų pagrindų arba kai perdavimo sistemos operatorius pagal šių Nuostatų 12.2 papunktį priima sprendimą nutraukti pajėgumų aukciono vykdymą.

54. Pakartotinis pajėgumų aukcionas yra organizuojamas vadovaujantis šiose Nuostatuose nustatyta pajėgumų aukcionų organizavimo tvarka.

55. Jeigu pakartotiniame pajėgumų aukcione dalyvauja asmenys, kurie dalyvavo neįvykusiame pagrindiniame ar papildomame pajėgumų aukcione, jiems nėra taikomas reikalavimas dar kartą dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje.

56. Papildomas pajėgumų aukcionas yra organizuojamas tuo atveju, jeigu pagrindinio pajėgumų aukciono metu skirstomi pajėgumai nebuvo paskirstyti ir, perdavimo sistemos operatoriaus vertinimu, reikia paskirstyti papildomus (trūkstamus) pajėgumus siekiant užtikrinti elektros energetikos sistemos adekvatumą.

57. Papildomas pajėgumų aukcionas yra organizuojamas vadovaujantis Nuostatuose nustatyta pagrindinio pajėgumų aukciono organizavimo tvarka.

 

X SKYRIUS

ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ PAJĖGUMŲ AUKCIONUOSE, TEISĖS IR PAREIGOS

58. Asmenys, dalyvaujantys pajėgumų aukcionuose, negali perleisti savo, kaip asmens, dalyvaujančio pajėgumų aukcione, teisių kitiems asmenims.

59. Asmenys, dalyvaujantys pajėgumų aukcionuose privalo elgtis sąžiningai ir nepažeisti sąžiningos konkurencijos principų, teikti teisingą ir neklaidinančią informaciją. Asmenims, dalyvaujantiems pajėgumų aukcionuose, draudžiama atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. Komisijai nustačius galimų sąžiningos konkurencijos pažeidimų, draudžiamų susitarimų ir kitų pažeidimų požymių, perdavimo sistemos operatorius turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą ir kitas kompetentingas institucijas dėl tyrimo pradėjimo. Tuo atveju, jei buvo kreiptasi į atsakingas institucijas šiame punkte nurodytais pagrindais ir atsakingų institucijų atliktų tyrimų metu paaiškėja, kad pajėgumų aukciono dalyvis pajėgumų aukciono metu atliko veiksmus, ribojančius konkurenciją, perdavimo sistemos operatorius turi teisę pakeisti savo sprendimą dėl aukciono rezultatų.

 

XI SKYRIUS

PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMO PRIEVOLĖS VYKDYMO SUTARTIS

60. Su asmenimis, laimėjusiais pagrindinį ar papildomą pajėgumų aukcioną, per 10 darbo dienų po pajėgumų aukciono rezultatų paskelbimo Informacinėje sistemoje yra automatiškai suformuojama ir pasirašoma pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutartis (toliau – pajėgumų sutartis).

61. Jei pajėgumų aukciono laimėtojas nevykdo pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutarties, Įstatymo bei Tvarkos aprašo nustatyta tvarka, perdavimo sistemos operatorius įgyja teisę pasinaudoti prievolių įvykdymo užtikrinimu Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

PAJĖGUMŲ UŽTIKRINIMO PRIEVOLĖS PERLEIDIMAS

62. Lietuvos Respublikos pajėgumų vykdytojai ir kitos valstybės narės pajėgumų vykdytojai turi teisę, pritarus perdavimo sistemos operatoriui, dvišalių susitarimų pagrindu perleisti pajėgumų užtikrinimo prievolę kitam asmeniui šių Nuostatų ir Įstatymo 706 straipsnyje nustatyta tvarka.

63. Lietuvos Respublikos pajėgumų vykdytojai ir kitos valstybės narės pajėgumų vykdytojai, siekdami perleisti pajėgumų užtikrinimo prievolę kitam asmeniui, privalo Informacinėje sistemoje pateikti:

63.1. prašymą pritarti pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimui. Prašyme turi būti nurodomi:

63.1.1. detalūs pajėgumų užtikrinimo prievolę perimsiančio asmens identifikaciniai duomenys, kurių pagrindu būtų galima perdavimo sistemos operatoriui nustatyti, ar pajėgumų užtikrinimo prievolę perimsiantis subjektas yra praėjęs tą pačią atitinkamo pagrindinio ar papildomo pajėgumų aukciono kvalifikacinę atranką atitinkamam pajėgumų pateikimo laikotarpiui bei ar pajėgumų užtikrinimo prievolę perimsiantis subjektas yra pajėgus ją perimti;

63.1.2. pajėgumų vykdytojo, dalinai ar visa apimtimi perleidžiančio pajėgumų užtikrinimo prievolę, identifikacinę informaciją (pavadinimas, registracijos adresas );

63.1.3. asmens, praėjusio kvalifikacinę atranką ir ketinančio dalinai ar visa apimti perimti pajėgumų užtikrinimo prievolę, identifikacinę informaciją (pavadinimas, registracijos adresas);

63.1.4. perleidžiamos pajėgumų užtikrinimo prievolės dydis MW;

63.1.5. trukmė, kuriai yra perleidžiama pajėgumų užtikrinimo prievolė, nurodant pradžią ir pabaigą;

63.1.6. perleidžiamą pajėgumus užtikrinančios prievolę atitinkančių pajėgumų mokėjimų vertę.

64. Pajėgumų užtikrinimo prievolę perimantis asmuo perdavimo sistemos operatoriui turi pateikti taikytiną prievolių įvykdymo užtikrinimą Įstatymo 707 straipsnio ir Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

65. Perdavimo sistemos operatorius privalo per 5 darbo dienas nuo šių Nuostatų 63.1 papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos priimti sprendimą dėl pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimo galimumo ir informuoti prašymą pateikusį asmenį. Tuo atveju, jeigu perdavimo sistemos operatorius nusprendžia nepritarti pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimui, vadovaujantis šių Nuostatų 64 punkte reikalavimu pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas.

66. Perdavimo sistemos operatoriui pritarus pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimui, dvišaliu susitarimu tarp pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidėjo ir pajėgumų užtikrinimo prievolės perėmėjo gali būti perleidžiama pajėgumų užtikrinimo prievolė. Pajėgumų užtikrinimo prievolę perleidžiantis pajėgumų vykdytojas informaciją perdavimo sistemos operatoriui apie pajėgumų vykdytojų sudarytą dvišalį susitarimą dėl pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimo privalo pranešti per 3 darbo dienas nuo tokio dvišalio susitarimo sudarymo dienos.

67. Perdavimo sistemos operatorius informaciją apie sudarytus dvišalius susitarimus dėl pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimo registruoja registre ir atitinkamai atnaujina pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo sutartis.

68. Pajėgumų vykdytojas prašymus dėl pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimo gali teikti nuo pajėgumų sutarties sudarymo dienos iki pajėgumų sutartyje nurodytos pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymo trukmės pabaigos.

69. Dvišaliame susitarime dėl pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimo turi būti susitarta dėl šių Nuostatų 63.1.1.-63.1.6. papunkčiuose nurodytos informacijos.

70. Trumpiausia galima pajėgumų užtikrinimo prievolės perleidimo trukmė – 1 diena.

71. Minimalus galimas perleisti pajėgumų dydis – 1 MW.

72. Pajėgumų vykdytojas, perleisdamas pajėgumų užtikrinimo prievolę kitam asmeniui, atitinkančiam nustatytus reikalavimus, tuo pačiu perleidžia ir už pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymą tenkančius mokėjimus. Pajėgumų užtikrinimo prievolę perleidusiam pajėgumų vykdytojui yra mokami perleista pajėgumų užtikrinimo prievolės dalimi mažesni mokėjimai už pajėgumų užtikrinimo prievolės vykdymą.

73. Jeigu bandomojo pajėgumus užtikrinančio įrenginio testo metu ar kritinio sistemos įvykio laikotarpiu asmuo, ketinantis perimti pajėgumų užtikrinimo prievolę, pateikia mažesnį nei 80% viso pajėgumų aukcionuose laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekį, jis netenka teisės perimti pajėgumų užtikrinimo prievolės iki tol, kol neįrodo gebėjimo pateikti viso pajėgumų aukcione laimėtus pajėgumus atitinkantį kiekio.

 

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74. Pajėgumų aukciono laimėtojui ar laimėtojams nesilaikant savo įsipareigojimų pagal Įstatymą, Tvarkos aprašą, Nuostatus, Įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, taip pat pagal kitus įstatymus ir teisės aktus, laimėtojas ar laimėtojai atsako Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

75. Ginčai, kilę dėl Nuostatų reikalavimų vykdymo, taikymo ir aiškinimo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

76. Tarybos veiksmai ar neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


 

Energetikos sistemos pajėgumų aukcionų nuostatų 1 priedas

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

 

Asmenims, norintiems dalyvauti pajėgumų aukcione arba asmenims, kuriems yra nustatyta pareiga teikti informaciją apie valdomus pajėgumus užtikrinančius įrenginius, yra taikomi žemiau nurodyti  techniniai reikalavimai bei nustatoma pareiga pateikti šių asmenų valdomų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atitiktį techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir informaciją.

 

1. Asmenys pateikia šią informaciją ir dokumentus:

1.1. patvirtinimą, jog pajėgumus užtikrinantis įrenginys atitinka nacionalinius ir Europos Sąjungos teisinės sistemos reikalavimus;

1.2. patvirtinimą, jog naujo pajėgumus užtikrinančio įrenginio atveju yra laikomasi atitinkamos nacionalinės ir Europos Sąjungos teisinės bazės, įskaitant:

1.2.1. 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai (jei reikalavimas taikytinas įrengimo metu);

1.2.2. ir 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, parametrų lentelę ir nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. O3E-323;

1.3. patvirtinimą, jog elektros energijos paklausos įrenginių atveju pajėgumus užtikrinantis įrenginys atitinka nacionalinės ir Europos Sąjungos teisinės sistemos aktus, įskaitant:

1.3.1. 2016 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai (jei reikalavimas taikytinas įrengimo metu);

1.3.2. bendruosius techninius reikalavimus, nustatytus pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 03E-89 (taikoma asmenims, įrengiantiems pajėgumus užtikrinančius įrenginius Lietuvos Respublikoje).

1.4. informaciją, patvirtinančią jog visi pajėgumus užtikrinantys įrenginiai atitinka aplinkos apsaugos parametrus, pajėgumus užtikrinančio įrenginio anglies dioksido išmetimo koeficientą arba jo išmetamųjų teršalų vieneto pokyčio dydį (įskaitant nepriklausomų elektros energijos paklausos telkėjų sutelktus įrenginius):

1.4.1. ne vėliau kaip nuo 2019 m. liepos 4 d. gamybos pajėgumai, kurie pradėjo komercinę gamybą ir išmeta daugiau nei 550 g iškastinio kuro kilmės CO2 vienai kWh elektros energijos, negauna mokėjimų arba įsipareigojimų dėl būsimų mokėjimų pagal pajėgumų mechanizmą;

1.4.2. ne vėliau kaip nuo 2025 m. liepos 1 d. gamybos pajėgumai, kurie pradėjo komercinę gamybą anksčiau nei 2019 m. liepos 4 d., išmetantys daugiau kaip 550 g iškastinio kuro kilmės CO2 vienai kWh ir daugiau kaip 350 kg iškastinio kuro kilmės CO2 vidutiniškai per metus vienam įrengtam kW, negauna mokėjimų arba įsipareigojimų dėl būsimų mokėjimų pagal pajėgumų mechanizmą.

 

2. Pateikiama pajėgumus užtikrinančių įrenginių valdančių asmenų bendroji informacija:

2.1. pajėgumus užtikrinančio įrenginio ir jį valdančio asmens identifikavimo duomenys;

2.2. asmens, valdančio pajėgumus užtikrinantį įrenginį, identifikavimo duomenys ir dokumentai, kurių pagrindu asmuo įgaliojamas atlikti veiksmus pajėgumus užtikrinančio įrenginio savininko vardu;

2.3. pajėgumus užtikrinančio įrenginio adresas.

 

3. Papildoma informacija, kuri turi būti teikiama atsižvelgiant į pajėgumus užtikrinančio įrenginio tipą:

3.1. Esamų pajėgumus užtikrinančių įrenginių atveju pateikiama informacija ir dokumentai:

3.1.1. techniniai parametrai:

3.1.1.1. nominali galia (MW);

3.1.1.2. lankstumas (lankstesniais laikomi pajėgumų įrenginiai, kurie, įvertinus jų paleidimo ir galios keitimo greičio charakteristikas per 8 valandas (laikas nuo paskelbimo iki kritinio sistemos laikotarpio pradžios), gali į tinklą patiekti didesnę elektros energijos galią absoliučiu dydžiu), jei tai yra taikoma technologijai;

3.1.1.3. informacija apie esamus ir planuojamus pajėgumus užtikrinančio įrenginio veikimo laiko apribojimus priklausančius įrenginio saugiai eksploatacijai keliamų reikalavimų ar nuo kitų taisyklių;

3.1.1.4. maksimali (minimali) atleidžiama galia, jei tai yra taikoma technologijai;

3.1.1.5. pajėgumus užtikrinančio įrenginio į tinklą atleidžiama galia, atsižvelgiant į teikimo laikotarpį, jei tai yra taikoma technologijai;

3.1.1.6. trukmė iki pajėgumus užtikrinantis gali pradėti gaminti minimalų pajėgumus atitinkantį kiekį nuo pajėgumus užtikrinančio įrenginio paleidimo pradžios, jei tai yra taikoma technologijai;

3.1.1.7. pajėgumus užtikrinančio įrenginio generacijos pasileidimo greitis, pajėgumus užtikrinančio įrenginio galios kitimo charakteristikos nuo minimalios iki maksimalios pajėgumus užtikrinančio įrenginio galios, jei tai yra taikoma technologijai;

3.1.1.8. elektros energijos gamybos efektyvumo rodiklis ir, jei tai yra kogeneraciniai įrenginiai, elektros energijos ir šilumos gamybos efektyvumo charakteristika;

3.1.1.9. nepertraukiama pajėgumų teikimo trukmė (taikoma hidroakumuliaciniams įrenginiams, kurių veikimo laiką riboja esamas vandens baseino lygis, taip pat energiją akumuliuojantiems įrenginiams);

3.1.1.10. įrengtų apskaitos prietaisų sąrašas;

3.1.2. informacija, patvirtinanti galimybę atleisti į tinklą pajėgumus teikimo laikotarpiu, jei taikoma, įskaitant informaciją apie pakankamo kuro kiekio užtikrinimą, kad būtų galima įvykdyti pajėgumų įsipareigojimą;

3.1.3. leidimo gaminti elektros energiją kopija (susijusi tik su galimu dalyvavimu aukcione) (taikoma asmenims, valdantiems pajėgumus užtikrinančius įrenginius Lietuvos Respublikoje);

3.1.4. prireikus pateikiama informacija ir dokumentai (taikoma asmenims, valdantiems pajėgumus užtikrinančius įrenginius Lietuvos Respublikoje):

3.1.4.1. elektros gamybos įrenginių prijungimas prie elektros perdavimo (ar skirstomųjų) tinklų ketinimų protokolas;

3.1.4.2. leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

3.1.4.3. prijungimo paslaugų sutartis arba jei tokia nesudaryta pateikia prijungimo sąlygas;

3.1.4.4. statybų leidimo dokumentas;

3.1.4.5. perdavimo (ar persiuntimo) paslaugų sutartis.

3.1.5. veikimo planas 5 (penkiems) iš eilės einantiems kalendoriniams metams, skaičiuojant nuo pajėgumų teikimo metų pradžios, įskaitant planuojamą pajėgumus užtikrinančio įrenginio neteikimo per šį laikotarpį trukmę (taikoma asmenims, valdantiems pajėgumus užtikrinančius įrenginius Lietuvos Respublikoje).

 

3.2. Elektros energijos paklausos įrenginių atveju – pateikiama informacija ir dokumentai:

3.2.1. techniniai parametrai:

3.2.1.1. nominali galia (MW);

3.2.1.2. lankstumas (lankstesniais laikomi pajėgumų įrenginiai, kurie, įvertinus jų paleidimo ir galios keitimo greičio charakteristikas per 8 valandas (laikas nuo paskelbimo iki kritinio sistemos laikotarpio pradžios), gali į tinklą patiekti didesnę elektros energijos galią absoliučiu dydžiu);

3.2.1.3. informacija apie esamus ir planuojamus pajėgumus užtikrinančio įrenginio veikimo laiko apribojimus priklausančius nuo kitų taisyklių;

3.2.1.4. minimalus / maksimalus suvartojimas;

3.2.1.5. pajėgumus užtikrinančio įrenginio į tinklą atleidžiama galia, atsižvelgiant į teikimo laikotarpį;

3.2.1.6. nepertraukiama pajėgumų teikimo trukmė.

3.2.1.7. įrengtų apskaitos prietaisų sąrašas;

3.2.2. verslo planas:

3.2.2.1. asmuo, elektros energijos paklausos įrenginių atveju, į paraišką turi įtraukti verslo planą, kuriame išdėstyta:

3.2.2.1.1.                išsami informacija apie pasiūlymą, įskaitant veiksmus, kurių jau imtasi norint įgyti elektros energijos paklausos įrenginių pajėgumus ir (arba) sutartinę jų kontrolę;

3.2.2.1.2.                išsami informacija apie programą ar strategiją, reikalingą norint įsigyti papildomų komponentų, kad būtų užtikrinti pajėgumai, įskaitant:

3.2.2.1.2.1. apkrovos sumažinimo metodą (-us);

3.2.2.1.2.2. informaciją apie įrangą, kontroliuojamą ar montuojamą, arba būsimą kontroliuojamą ar montuojamą;

3.2.2.1.2.3. išsamią informaciją apie tai, kaip reguliavimo apkrova pajėgumai buvo užtikrinti arba bus užtikrinti;

3.2.2.1.2.4. kitą informaciją, kuri gali atrodyti tinkama.

3.2.3. kiekvienas asmuo turi deklaruoti, kad verslo modelis:

3.2.3.1. yra grindžiamas pagrįstomis prielaidomis;

3.2.3.2. tiksliai apibūdina pajėgumų užtikrinimo būdą;

3.2.3.3. nėra klaidinantis.

 

3.3. Elektros energijos paklausos įrenginių, kurių elektros energijos paklausos valdymo galia yra patvirtinta perdavimo sistemos ar skirstomojo tinklo operatoriaus, atveju – pateikiama papildoma informacija ir dokumentai:

3.3.1. elektros energijos paklausos įrenginio, kurio elektros energijos paklausos valdymo galia yra patvirtinta perdavimo sistemos operatoriaus, bandymo sertifikatą;

3.3.2. kiekvienas asmuo į paraišką privalo įtraukti išsamią informaciją apie visus leistinus generuojančius įrenginius ir elektros jungtis, iš kurių arba per kurias elektra teikiama ar gali būti teikiama į vietą, kurioje ir (arba) elektros prietaisus, per kuriuos bus pasiekiamas pajėgumus užtikrinantis įrenginys;

3.3.3. pateikiamos išsamios linijinės diagramos, parodančios elektrinę konfigūraciją ir matavimo vietas, kuriose yra pajėgumus užtikrinančio įrenginio komponentai;

3.3.4. asmuo gali pateikti 3.3.3 punkte nustatytą informaciją po pajėgumų aukciono, kuriam teikiama pasiūlymas. Tokiu atveju asmuo privalo deklaruoti, kad pateiks išsamias linijų diagramas, kuriose bus parodyta elektrinė konfigūracija ir matavimo vietos, kuriose yra elektros energijos paklausos įrenginio, kurio elektros energijos paklausos valdymo galia yra patvirtinta perdavimo sistemos operatoriaus, komponentai:

3.3.4.1. ne vėliau kaip prieš trejus metus iki atitinkamų teikimo metų pradžios, jei yra elektros energijos paklausos įrenginys, kurio elektros energijos paklausos valdymo galia yra patvirtinta perdavimo sistemos operatoriaus, dėl kurio buvo sudaryta pajėgumų sutartis pagrindiniame (T-4) aukcione; arba

3.3.4.2. ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki atitinkamų teikimo metų pradžios, jei tai yra elektros energijos paklausos įrenginys, kurio elektros energijos paklausos valdymo galia yra patvirtinta perdavimo sistemos operatoriaus, dėl kurio buvo pasirašyta pajėgumų sutartis bet kuriame aukcione, išskyrus T-4 aukcioną; arba

3.3.4.3. ne vėliau kaip data, praėjus keturiems mėnesiams iki atitinkamų teikimo metų pradžios, jei laikotarpis nuo pajėgumų aukcionų rezultatų dienos iki teikimo metų pradžios yra mažesnis nei aštuoni mėnesiai.

 

3.4. Elektros energijos paklausos įrenginių, kurių elektros energijos paklausos valdymo galia nėra patvirtinta perdavimo sistemos ar skirstomojo tinklo operatoriaus, savininkas pateikdamas dokumentus turi patvirtinti, kad jis atliks bandymą su tuo pajėgumus užtikrinančiu įrenginiu likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki pajėgumų teikimo metų, kuriems skirtas pajėgumų aukcionas.

3.5. Naujo pajėgumus užtikrinančio įrenginio atveju – pateikiama ši informacija:

3.5.1. techniniai parametrai:

3.5.1.1. nominali galia (MW);

3.5.1.2. lankstumas (lankstesniais laikomi pajėgumų įrenginiai, kurie, įvertinus jų paleidimo ir galios keitimo greičio charakteristikas per 8 valandas (laikas nuo paskelbimo iki kritinio sistemos laikotarpio pradžios), gali į tinklą patiekti didesnę elektros energijos galią absoliučiu dydžiu), jei tai yra taikoma technologijai;

3.5.1.3. informacija apie esamus ir planuojamus pajėgumus užtikrinančio įrenginio veikimo laiko apribojimus priklausančius nuo įrenginio saugiai eksploatacijai keliamų reikalavimų ar kitų taisyklių;

3.5.1.4. maksimali (minimali) atleidžiama galia, jei tai yra taikoma technologijai;

3.5.1.5. pajėgumus užtikrinančio įrenginio į tinklą atleidžiama galia, atsižvelgiant į teikimo laikotarpį jei tai yra taikoma technologijai;

3.5.1.6. trukmė iki pajėgumus užtikrinantis gali pradėti gaminti minimalų pajėgumus atitinkantį kiekį nuo pajėgumus užtikrinančio įrenginio paleidimo pradžios, jei tai yra taikoma technologijai;

3.5.1.7. pajėgumus užtikrinančio įrenginio generacijos pasileidimo greitis, pajėgumus užtikrinančio įrenginio galios kitimo charakteristikos nuo minimalios iki maksimalios pajėgumus užtikrinančio įrenginio galios, jei tai yra taikoma technologijai;

3.5.1.8. nepertraukiama pajėgumų teikimo trukmė (taikoma hidroakumuliaciniams įrenginiams, kurių veikimo laiką riboja esamas vandens baseino lygis, taip pat energiją akumuliuojantiems įrenginiams);

3.5.1.9. elektros energijos gamybos efektyvumo rodiklis ir, jei tai yra kogeneraciniai įrenginiai, elektros energijos ir šilumos gamybos efektyvumo charakteristika;

3.5.2. pateikiamas kiekvieno pajėgumus užtikrinančio įrenginio išsamus projekto vykdymo planas, atsižvelgiant į formatą ir etapų bei pagrindinių etapų sąrašą;

3.5.3. pateikti patvirtinimą apie galimybę atleisti į tinklą pajėgumus nuo teikimo laikotarpio pradžios, jei taikoma, įskaitant informaciją apie pakankamą kuro kiekį pajėgumų įsipareigojimui įvykdyti;

3.5.4. pajėgumų aukcionas, kuriame asmuo ketina dalyvauti ir pateikimo laikotarpio metai, kuriais pajėgumus užtikrinantis įrenginys planuoja teikti pajėgumus atitinkantį kiekį;

3.5.5. planuojamos ar patirtos finansinės išlaidos ir su tokiomis išlaidomis susijusi materialinė apimtis;

3.5.6. pajėgumų užtikrinančio įrenginio, sudarančio pajėgumų aukciono vienetą, finansinės išlaidos;

3.5.7. patvirtinta kopija:

3.5.7.1. informacijos, patvirtinančios galimybę gauti finansavimą;

3.5.7.2. investicijų grafikas.

3.6. Rekonstruojamo pajėgumus užtikrinančio įrenginio atveju pateikiama informacija:

3.6.1. techniniai parametrai:

3.6.1.1. nominali galia (MW);

3.6.1.2. lankstumas (lankstesniais laikomi pajėgumų įrenginiai, kurie, įvertinus jų paleidimo ir galios keitimo greičio charakteristikas per 8 valandas (laikas nuo paskelbimo iki kritinio sistemos laikotarpio pradžios), gali į tinklą patiekti didesnę elektros energijos galią absoliučiu dydžiu), jei tai yra taikoma technologijai;

3.6.1.3. informacija apie esamus ir planuojamus pajėgumus užtikrinančio įrenginio veikimo laiko apribojimus priklausančius įrenginio saugiai eksploatacijai keliamų reikalavimų ar nuo kitų taisyklių;

3.6.1.4. maksimali (minimali) atleidžiama galia, jei tai yra taikoma technologijai;

3.6.1.5. pajėgumus užtikrinančio įrenginio į tinklą atleidžiama galia, atsižvelgiant į teikimo laikotarpį, jei tai yra taikoma technologijai;

3.6.1.6. trukmė iki pajėgumus užtikrinantis gali pradėti gaminti minimalų pajėgumus atitinkantį kiekį nuo pajėgumus užtikrinančio įrenginio paleidimo pradžios, jei tai yra taikoma technologijai;

3.6.1.7. pajėgumus užtikrinančio įrenginio generacijos pasileidimo greitis, pajėgumus užtikrinančio įrenginio galios kitimo charakteristikos nuo minimalios iki maksimalios pajėgumus užtikrinančio įrenginio galios, jei tai yra taikoma technologijai;

3.6.1.8. elektros energijos gamybos efektyvumo rodiklis ir, jei tai yra kogeneraciniai įrenginiai, elektros energijos ir šilumos gamybos efektyvumo charakteristika;

3.6.1.9. nepertraukiama pajėgumų teikimo trukmė (taikoma hidroakumuliaciniams įrenginiams, kurių veikimo laiką riboja esamas vandens baseino lygis, taip pat energiją akumuliuojantiems įrenginiams);

3.6.1.10. pajėgumus užtikrinančio įrenginio į tinklą atleidžiama galia teikimo laikotarpiu, kai rekonstrukcija nutraukiama, jei tai yra taikoma technologijai;

3.6.1.11. įrengtų apskaitos prietaisų sąrašas;

3.6.2. patvirtinimas apie galimybę atleisti į tinklą pajėgumus nuo teikimo laikotarpio pradžios, jei taikoma, įskaitant informaciją apie pakankamą kuro kiekį pajėgumui įvykdyti;

3.6.3. planuojamos ar patirtos finansinės išlaidos ir su tokiomis išlaidomis susijusi materialinė apimtis;

3.6.4. informacija, patvirtinanti galimybę gauti finansavimą rekonstrukcijai;

3.6.5. finansinės išlaidos, skirtos naujų technologinių sistemų statybai arba esamų technologinių sistemų, susijusių su pajėgumus užtikrinančio įrenginio technologiniais poreikiais;

3.6.6. investicijų grafikas;

3.6.7. informacija apie techninių ir ekonominių parametrų pasikeitimą dėl rekonstrukcijos.

 

4. Asmuo valdantis Lietuvos Respublikoje planuojamus arba rekonstruojamus pajėgumus užtikrinančius įrenginius ir norintis dalyvauti pajėgumų aukcione, taip pat pateikia šią informaciją bei dokumentus:

4.1. dokumentus, pagrindžiančius atitiktį techniniams reikalavimams:

4.1.1. pajėgumus užtikrinančio įrenginio tinklo sujungimo sutarties su atitinkamu tinklo operatoriumi kopija atitinkamais pajėgumų teikimo metais; mažiausiai lygią numatomiems pajėgumus užtikrinančio įrenginio ribiniams pajėgumams.

4.2. informaciją apie:

4.2.1. pajėgumų teikimo terminą, kuriam asmuo pageidauja sudaryti pajėgumų prievolės vykdymo sutartį;

4.2.2. ekonominius parametrus, tokius kaip - kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais vyksta pajėgumų aukcionas, duomenys apie pajėgumus užtikrinančio įrenginio pastovias ir kintamas veiklos sąnaudas ir kapitalo išlaidas, įskaitant:

4.2.2.1. pajėgumus užtikrinančio įrenginio kintamas išlaidas, išskyrus kuro ir išmetamųjų teršalų sąnaudas;

4.2.2.2. fiksuotas veiklos išlaidas;

4.2.2.3. ilgalaikio kapitalo išlaidas;

4.2.2.4. investicines išlaidas, susijusias su veikla, susijusia su turtu, sudarančiu šį vienetą.

 

5. Valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema ir su kurios perdavimo sistemos operatoriumi yra sudarytas Įstatymo 708 straipsnyje nurodytas susitarimas, asmenys, ketinantys dalyvauti pajėgumų aukcione taip pat pateikia šią informaciją bei dokumentus:

5.1. valstybės narės asmens valdomo ir (ar) sutelkto pajėgumus užtikrinančio įrenginio buvimo vietos perdavimo sistemos operatoriaus deklaraciją, apimančią šiuos duomenis:

5.1.1. pajėgumus užtikrinančio įrenginio ir jį valdančio asmens identifikavimo duomenis;

5.1.2. asmens identifikavimo duomenis ir dokumentus, kurių pagrindu asmuo įgaliojamas atlikti veiksmus pajėgumų aukciono vieneto savininko vardu;

5.1.3. informaciją apie pajėgumus užtikrinančio įrenginio vietą;

5.1.4. techninius parametrus, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.1.4.1. nominali galia;

5.1.4.2. maksimali atleidžiama galia;

5.1.4.3. įrenginio tipas;

5.1.4.4. technologija;

5.1.4.5. elektros energijos gamybos efektyvumo rodiklis;

5.1.4.6. kuro rūšis.

5.2. atitinkamos kitos valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema ir su kurios perdavimo sistemos operatoriumi yra sudarytas Įstatymo 708 straipsnyje nurodytas susitarimas, asmens perdavimo sistemos operatoriaus įsipareigojimą pateikti Lietuvos perdavimo sistemos operatoriui duomenis, įskaitant apskaitos-atsiskaitymo duomenis, tuo atveju, jei pajėgumus užtikrinančiam įrenginiui bus taikoma prievolė vykdyti pajėgumus - šios prievolės įvykdymo patvirtinimas;

5.3. išankstinio pajėgumų aukciono metu įgytą teisę dalyvauti pagrindiniame ar papildomame pajėgumų aukcione. Ši teisė negali būti perduota kitiems tos pačios ar kitos valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema ir su kurios perdavimo sistemos operatoriumi yra sudarytas Įstatymo 708 straipsnyje nurodytas susitarimas, asmenims;

5.4. pateikiami praėjusių 5 metų duomenys apie pajėgumus užtikrinančio įrenginio charakteristikas pateikiant pajėgumus atitinkantį kiekį, patikimumą bei atleidžiamos į tinklą galios sumažėjimą.

 

6. Valstybės narės, kurios elektros energetikos sistema jungiamąja linija (ar linijomis) yra sujungta su Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistema ir su kurios perdavimo sistemos operatoriumi yra sudarytas Įstatymo 708 straipsnyje nurodytas susitarimas, asmenys, ketinantys dalyvauti pagrindiniame pajėgumų aukcione, iki išankstinio aukciono pradžios Informacinėje sistemoje privalo pateikti informaciją (dokumentus), pagrindžiančius atitiktį šiems reikalavimams:

6.1. technologija ir įrenginio tipas;

6.2. nepertraukiama pajėgumų teikimo trukmė (taikoma hidroakumuliaciniams, akumuliuojantiems ir elektros energijos paklausos įrenginiams);

6.3. siūlomų pajėgumų apimtį, išreikštą MW;

6.4. teikiamo pasiūlymo kaina Eur / MW / metus;

6.5. vienai kWh tenkantis CO2 emisijų kiekis gramais (g/kWh);

6.6. informacija ar pasiūlymas yra dalomas.

 

7. Kitų valstybių narių asmenys, laimėję atitinkamą pajėgumų aukcioną, PMU IS priemonėmis privalės pateikti šio priedo 1.1, 1.3 – 1.3.1, 1.4, 2, 3. – 3.1.2, 3.2 – 3.4 punktuose nurodytą informaciją ir dokumentus.

 

 

 

 

 

_________________


 

Energetikos sistemos pajėgumų aukcionų

nuostatų 2 priedas

 

___________________________________________________

(vardas ir pavardė)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20__ m._____________ d. Nr. ______

 

__________________________

(vietovės pavadinimas)

Būdamas Komisijos nariu, pasižadu:

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis visų Pajėgumų aukciono dalyvių lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti man pavestas pareigas (užduotis).

2. Nedelsdamas raštu pranešti Komisijos pirmininkui ar jo įgaliotajam atstovui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, paaiškėjus bent vienai iš šių aplinkybių:

2.1. kvotų paskirstymo aukciono procedūrose kaip pajėgumų aukciono dalyvis dalyvauja man artimas asmuo arba juridinis asmuo, kuriam vadovauja toks asmuo;

2.2. aš arba man artimas asmuo:

2.2.1. esu (yra) Pajėgumų aukciono procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens valdymo organų narys;

2.2.2. turiu(-i) Pajėgumų aukciono procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens įstatinio kapitalo dalį arba turtinį įnašą jame;

2.2.3. gaunu(-a) iš Pajėgumų aukciono procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens bet kokios rūšies pajamų;

2.3. tarp manęs ir Pajėgumų aukciono dalyvio yra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 20 straipsnį draudžiami tarnybiniai santykiai;

2.4. su bent vienu pajėgumų aukciono dalyviu ar jo įgaliotu asmeniu esu susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių aukciono baigtis gali turėti įtakos jo teisėms arba pareigoms;

2.5. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų.

3. Man išaiškinta, kad:

3.1. man artimi asmenys yra: sutuoktinis[1], mano ir mano sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, svainystės ryšiais susiję asmenys, globos ar rūpybos santykiais susiję asmenys;

3.2. Pajėgumų aukciono vykdytojui gavus pagrįstos informacijos apie tai, kad galiu būti patekęs į intereso konflikto situaciją ir nenusišalinau nuo su atitinkamu Pajėgumų aukcionu susijusių sprendimų priėmimo, Pajėgumų aukciono vykdytojas ar jo įgaliotasis atstovas sustabdo mano dalyvavimą su Pajėgumų aukcionu susijusių sprendimų priėmimo procese ar jo stebėjime ir atlieka mano su Pajėgumų aukcionu susijusios veiklos patikrinimą. Pajėgumų aukciono vykdytojas, nustatęs, kad patekau į interesų konflikto situaciją, pašalina mane iš su atitinkamu Pajėgumų aukcionu susijusių sprendimų priėmimo proceso.

 

 

____________

(pareigos)

____________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

______________

 

 [1] Sutuoktiniui prilyginamas ir asmuo, su kuriuo Komiteto narys ar aukciono sekretorius ar Tarybos darbuotojas kartu gyvena neįregistravęs santuokos arba su kuriuo yra susižadėjęs (padavęs pareiškimą santuokai įregistruoti), taip pat buvęs sutuoktinis. Vaikams ir tėvams prilyginami įvaikiai ir įtėviai, taip pat buvę įvaikiai bei įtėviai.