Projektas Nr. TSP-228

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATSTOVO Į PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ DELEGAVIMO

 

2021 m. rugpjūčio    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, 27 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Deleguoti Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotoją Augenijų Cesevičių į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę.

2. Pavesti Kupiški rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjui Arūnui Valintėliui dalyvauti Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdžiuose, kai juose negalės dalyvauti į šią darbo grupę paskirtas Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Augenijus Cesevičius.

3. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės    14 d. sprendimą Nr. TS-113 „Dėl atstovo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo grupę delegavimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės  meras

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Arūnas Valintėlis