ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 4 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                    d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimą Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti  pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“.

2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Patvirtinti pridedamas Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose taisykles.“

3. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

4. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

5. Pakeisti nurodyto sprendimo 1 punktu patvirtintas Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose taisykles:

5.1. pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS“;

5.2. pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo.“;

5.3. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Asmenys prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose gali tik turėdami leidimą, jeigu Savivaldybės vykdomosios institucijos ar teisės aktų nustatytais atvejais jos įgalioto asmens nenustatyta kitaip. Ši nuostata netaikoma prekybai (paslaugoms teikti), vykdomai privačios nuosavybės, nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose (išskyrus atvejus, kai juos panaudos sutarties pagrindu valdo Savivaldybė). Leidimas išduodamas, leidimo galiojimas sustabdomas ar panaikinamas Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose išdavimo, sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės vykdomosios institucijos ar teisės aktų nustatytais atvejais jos įgalioto asmens, nustatyta tvarka.“;

5.4. pakeisti 6 punkto nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

6. Prekiauti (teikti paslaugas) leidžiama konkrečiose viešųjų teritorijų vietose, įtrauktose į Savivaldybės vykdomosios institucijos ar teisės aktų nustatytais atvejais jos įgalioto asmens tvirtinamus sąrašus ir (ar) schemas:“;

5.5. pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.1. prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose teritorijose adresų sąrašus (įskaitant lauko kavinių prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų lauke išplėstose aptarnavimo vietose sąrašą (toliau Prekybos vietų sąrašas);“;

5.6. pakeisti 6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.2. Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose teritorijose jau įrengtų ir eksploatuojamų kioskų ir paviljonų vietų sąrašą;“;

5.7pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas vietose, įtrauktose į Konkurso objektų (dalykų) vietų sąrašą, išduodami organizuojant Konkursą. Konkursą vykdo Savivaldybės vykdomosios institucijos sudaryta Konkurso komisija, vadovaudamasi Konkurso nuostatais, patvirtintais vykdomosios institucijos. Konkurso organizavimo ir vykdymo tvarka bei sąlygos Konkurso metu ir jam įvykus negali būti koreguojamos ir keičiamos. Konkurso laimėtojas, prieš pradėdamas vykdyti veiklą, privalo pasirašyti su Konkurso dalyku susijusią sutartį.“;

5.8. pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Kioskų, paviljonų, lauko kavinių ir kitų nestandartinių prekybos (paslaugų teikimo) paskirties laikinųjų įrenginių reikalavimai, kurie yra privalomi projektuojant laikinuosius prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje, rengiant atitinkamo įrenginio supaprastintą projektą, jį tikrinant ir vykdant pritarimo raštu šių projektų sprendiniams procedūras, nustatomi Savivaldybės vykdomosios institucijos patvirtintame Pritarimo prekybos (paslaugų teikimo) kioskų, paviljonų ir lauko kavinių įrengimo projektams tvarkos apraše.“;

5.9. pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Laikinoji prekybos įranga (prekystaliai, vežimėliai, stalai, pakylos, stoveliai, skėčiai ir pan.) turi būti nedidelė, atitinkanti lauko prekybos funkcinius reikalavimus (estetinius, higieninius ir pan.). Vienai prekybos vietai skiriama ne daugiau kaip 4 kv. m ploto (prekės ir jų atsargos turi būti laikomos prekybos įrangoje). Vienai prekybos vietai nuo Savivaldybės administracijos įrengtų stalų, kurių vietos ar schemos įtrauktos į Prekybos vietų sąrašą, skiriama ne daugiau kaip 1 bėginis metras.“;

5.10. pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Renginių, organizuojamų savivaldybės teritorijos viešosiose vietose, metu konkrečią prekybos ir paslaugų teikimo vietą ir jos plotą nustato, prekybos vietų išdėstymo schemas (planus) rengia ir Savivaldybės, valstybės institucijų teisės aktų nustatyta tvarka derina renginio organizatorius. Renginio organizatorius privalo išlaikyti įrangos formų estetinės raiškos vieningumą.“;

5.11. pakeisti 211 punktą ir jį išdėstyti taip:

211. Viešosiose vietose organizuojamuose renginiuose prekybos (paslaugų teikimo) laikas nurodomas renginių organizavimo tvarkos aprašo, tvirtinamo Savivaldybės tarybos sprendimu, nustatyta tvarka išduodamame leidime, atsižvelgiant į renginio specifiką.“;

5.12. pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Savivaldybės teritorijos viešosiose vietose įrengtų kioskų, paviljonų, lauko kavinių ir kitos laikinosios prekybos įrangos, kurie yra apleisti (neprižiūrimi), savavališkai pastatyti ar pasibaigęs leidimo iš jų prekiauti (teikti paslaugas) galiojimo laikas (kai prekyba (paslaugų teikimas) juose nevykdoma (ir nesikreipiama dėl naujo leidimo išdavimo), ar nenukelti per Taisyklėse nustatytą terminą, nukėlimą, patraukimą, išvežimą, tvarkymą (utilizavimą) organizuoja Savivaldybės administracija Savivaldybės vykdomosios institucijos ar teisės aktų nustatytais atvejais jos įgalioto asmens nustatyta tvarka, o patirtos išlaidos nustatyta tvarka išieškomos iš atitinkamos laikinosios įrangos savininko arba paskutinio išduoto leidimo turėtojo, jeigu jis, Savivaldybės administracijos duomenimis, yra tokio įrenginio savininkas.“  

6. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 7 punktą, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

7. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

Savivaldybės meras