Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-878 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.01:2017 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. NEBAIGTO STATINIO REGISTRAVIMAS IR PERLEIDIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                       d. Nr.  

Vilnius 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“:

1Pakeičiu 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

11. Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį (išskyrus leidimą statyti naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį pajūrio juostoje [8.9] ir statyti naują ar rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe, taip pat įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir leidimą tęsti sustabdytą statybą), pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą pastatų (daugiabučių namų, viešųjų pastatų ar kitų) atnaujinimo (modernizavimo) programą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, savivaldybės administracijai tiesiogiai ar Reglamento 12 punkte nustatyta tvarka nuotoliniu būdu pateikiamas prašymas. Teikiamų dokumentų pavadinimai turi atitiktį jų turinį. Kreipiantis tiesiogiai pateikiami į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) įrašyti arba elektroninių ryšių priemonėmis šie dokumentai:“.

2Papildau 11.6 papunkčiu:

11.6. dokumentų pavadinimai turi atitiktį jų turinį, dokumentai turi būti įkelti į jiems numatytas sritis IS „Infostatyba“.“

3Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Paskelbus statinio projektą privalančius patikrinti subjektus, per IS „Infostatyba“ kiekvienam subjektui automatiškai el. paštu siunčiamas pranešimas apie prievolę patikrinti statinio projektą. Gavęs šį pranešimą, subjektas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas paskelbia IS „Infostatyba“, kas konkrečiai tikrins šį statinio projektą. Statinio projektas tikrinamas per Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytus terminus. Praėjus pusei statinio projektui tikrinti skirto termino, IS „Infostatyba“ išsiunčia automatinį priminimą patikrinti statinio projektą tai atlikti paskirtam specialistui ir jo vadovui (padalinio vadovui). Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Jei per Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 dalyje nurodytus terminus statybą leidžiantis dokumentas dar neišduotas, subjektas (nepažeisdamas Statybos įstatymo [8.3] 27 straipsnio 12 ir 13 dalyje nustatytų terminų) gali pakeisti savo sprendimą pritarti ar nepritarti statinio projektui ir tai, nurodydamas priežastis, turi pažymėti IS „Infostatyba“.“

4Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Komisijos sudaromos iš subjektų, kurių įgalioti atstovai pagal Reglamento 9 priede nurodytą kompetenciją turi dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose.“

5Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Norėdamas gauti aktą, statytojas (-ai) ar jo (-ų) įgaliotas asmuo padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti aktą (toliau – prašymas). Prašymo rekvizitai ir akto rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Prašymas pateikiamas:

60.1. nuotoliniu būdu, per IS „Infostatyba“ (www. planuojustatau.lt), užpildant atitinkamus prašyme nurodytus privalomus laukus (kai prašymą teikia keli statytojai, duomenis suveda vienas iš jų, o užpildytą prašymą pateikia visi teikiantys asmenys arba jų įgaliotas asmuo pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu pagal IS „Infostatyba“ funkcionalumą) ir įkeliant su prašymu privalomus pateikti dokumentus, nurodytus Reglamento 61 punkte. Formuojant dokumentus turi būti laikomasi Reglamento 11 punkte nurodytų reikalavimų;

60.2. tiesiogiai padaliniui pateikiant dokumentus, turi būti laikomasi Reglamento 11 punkte nurodytų reikalavimų.“

6Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Su prašymu bendruoju atveju pateikiami šie dokumentai ir duomenys:

61.1. statinio projektas: techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas. Jei techninio projekto arba techninio darbo projekto, pagal kuriuos buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami ir statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“, techninis projektas arba techninis darbo projektas nepateikiami;

61.2. paskutinė statinio projekto ar jo dokumentų laida, jei statinio projektas buvo keičiamas;

61.3. statytojo (-ų), statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (ypatingųjų statinių statybos atveju) pasirašyta pažyma, patvirtinanti, kad statybos darbai atlikti nenukrypstant nuo statinio projekto ir jo dokumentų, pagal kuriuos buvo atlikti darbai, sprendinių, o statinio (jo dalies) normatyvinė kokybė, statybos metu panaudotų statybos produktų ir įrenginių kokybė atitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Jei pažyma pasirašyta ne visų nurodytų subjektų, joje nurodomas teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis prašymas gali būti nepasirašytas šio (-ių) asmens (-ų). Pažymos rekvizitai tvirtinami Inspekcijos viršininko įsakymu;

61.4. statybą leidžiantis dokumentas (jei jis nebuvo išduotas naudojantis IS „Infostatyba“);

61.5. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengta ir po Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo išankstinės patikros suderinta kadastro duomenų byla (-os), kuri (-ios) IS „Infostatyba“ gaunama (-os) per Nekilnojamojo turto registro sąsają (atskirai tokios bylos pateikti nereikia). Jeigu informacijos apie kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą nėra, prašymas IS „Infostatyba“ automatiškai atmetamas. Kadastro duomenų bylos (per minėtą sąsają) pateikti neprivaloma atnaujinant (modernizuojant) pastatus, pastačius laikinus statinius ir kai statybos užbaigimas susijęs su įslaptinta informacija;

61.6. turinčio statytojo teisę asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas, atitinkantis Civilinio kodekso [8.1] 2.139–2.140 straipsnių nuostatas, arba atstovavimą pagal įstatymą patvirtinantis dokumentas (jei prašymą pateikia atstovas);

61.7. paveldėjimo teisės liudijimas (jei prašymą pateikia paveldėtojas);

61.8. Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;

61.9. statinio statybos rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas (-ai);

61.10. rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovės išduoto laidavimo draudimo rašto (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), mokėjimo atidėjimą patvirtinančio dokumento arba kredito įstaigos garantijos kopija, užtikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą (jei toks užtikrinimas privalomas pagal Statybos įstatymą [8.3]). Reikalavimai draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštui, mokėjimo atidėjimą patvirtinančiam dokumentui arba kredito įstaigos garantijai:

61.10.1. draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas, mokėjimo atidėjimą patvirtinantis dokumentas arba kredito įstaigos garantija turi būti išduoti ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui;

61.10.2. laidavimo draudimo suma, mokėjimo atidėjimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

61.11. jei pildytas elektroninis statybos darbų žurnalas, prisijungimo duomenys ir teisės, suteikiančios statybos užbaigimo komisijai prieigą prie nustatyta tvarka užpildyto elektroninio statybos darbų žurnalo, galimybę peržiūrėti jame įrašus, paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktus, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), ir informaciją, kaip prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Turi būti pateikti visi saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo duomenys, jei šių duomenų reikia norint prisijungti prie elektroninio statybos darbų žurnalo. Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninio statybos darbų žurnalo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka. Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj minėtų prisijungimo duomenų, teisių ir informacijos gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas;

61.12. kai užbaigiama naujų statinių statyba, – statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) ar pastato techninis-energetinis pasas. Jei buvo pildomas elektroninis statinio techninis pasas (techninės apskaitos kortelė) arba elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis turi būti pateikiamas kaip vienas oficialusis elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu [8.44];

61.13. požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (kai šie statiniai pastatyti);

61.14. statybos proceso dalyvių privalomuosius draudimus patvirtinančių dokumentų kopijos, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės (jei paslaugų teikimo sutartis sudaryta po 2012 m. lapkričio 7 d.), statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės (jei statybos darbai pradėti po 2016 m. gruodžio 31 d., jei statybos darbai pradėti iki 2016 m. gruodžio 31 d., – rangovo civilinės atsakomybės) privalomųjų draudimo liudijimų (polisų), atitinkančių Lietuvos Respublikos teisės aktus, kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos įstatymą [8.3]). Kartu su šių privalomųjų draudimų kopijomis privalomai turi būti pateikiamos jų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;

61.15. žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (jei statinių kadastro duomenų bylose nenurodyti atstumai nuo statinių iki žemės sklypo ribų ir statinių aukštis);

61.16. nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija arba geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto akredituotose laboratorijose arba laboratorijose, turinčiose teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams;

61.17. cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato, apšvietos ir kitų veiksnių matavimų, atliktų atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų, dokumentai, jei šie matavimai numatyti statinio projekte, laboratorinių matavimų programa (ar koreguota laboratorinių matavimų programa,  jei ji koreguota keičiant statinio projektą);

61.18. dvibučio ar daugiabučio namo, gydymo paskirties pastato, mokslo paskirties pastato, viešbučių paskirties pastato garso klasifikavimo protokolas [8.29];

61.19. pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) [8.30];

61.20. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, jei statyba pradėta po 2006 m. sausio 20 d.;

61.21. energetikos įrenginių statiniuose, nurodytuose Reglamento 9 priedo 15 punkte, išbandymo aktai;

61.22. statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams, arba statytojo pažyma dėl atsakomybės už statinio atitiktį šiems reikalavimams, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu, – gali būti pateikiami kaip alternatyvos 61.12 papunktyje ir o Reglamento 10 priedo 2, 3 punkte (išskyrus statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktus) nurodytiems dokumentams; šios alternatyvos galimos, jei statyba pradėta ne vėliau kaip 2011 m. lapkričio 20 d. arba jei įteisinama savavališka statyba, arba statybos rangovas yra bankrutavęs (ar paskelbtas jo bankrotas); kitais atvejais kaip alternatyva gali būti pateikiamas tik statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo [8.3] 4 straipsnyje nurodytiems esminiams statinių reikalavimams;

61.23. statybos užbaigimo dokumentai, kurie buvo surašyti ir / ar išduoti pagal statinio projektą, jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu,  Reglamento 78 punkte nustatyta tvarka (jei jie išduoti ne per IS „Infostatyba“);

61.24. įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada ir pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre jeigu potencialiai pavojingas įrenginys nurodytas Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąraše, patvirtintame pagal kompetenciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro, arba ūkio ministro, arba energetikos ministro įsakymu;

61.25. akredituotos įstaigos atliktos vaikų žaidimų aikštelės patikrinimo (įvertinimo) dokumentas [8.43] (kai statinio projekte numatytos vaikų žaidimų aikštelės);

61.26. jei, siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, buvo pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, dokumentas, įrodantis, kad šioje sutartyje nurodyta inžinerinė savivaldybės infrastruktūra pastatyta (įrengta) ir neatlygintinai perduota sutartyje nurodytam savivaldybės infrastruktūros valdytojui;

61.27. jei, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis iki statinių statybos užbaigimo dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo), – dokumentas (dokumentai), įrodantis (įrodantys) šios įmokos apskaičiavimo ir sumokėjimo faktą.“

7Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai ir tą pačią dieną apie tai per IS „Infostatyba“ informuojamas jo pateikėjas. Tiesiogiai pateiktą prašymą Inspekcijos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja IS „Infostatyba“, nurodydamas prašymo priėmimo datą ir suteikdamas registracijos numerį. Užregistravus prašymą, padalinio įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas patikrina:“.

8Pakeičiu 62.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.1.2. turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) ir statybos darbai buvo atlikti statybą leidžiančio dokumento galiojimo laikotarpiu; žemės sklypo ir / ar statinio paveldėjimo ar įsigijimo atveju statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas buvusio statytojo (-ų) vardu. Statybą leidžiančio dokumento galiojimo terminas statybos užbaigimo procedūros metu gali būti pasibaigęs;“.

9Pakeičiu 62.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

62.2. ar prašymas užpildytas ir kartu su prašymu pateikti dokumentai suformuoti laikantis nustatytų reikalavimų, ar jame nurodyti visi naujai pastatytų pastatų rodikliai;“.

10Papildau 62.762.10 papunkčiais:

62.7. ar dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme nėra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų;

62.8. ar Inspekcijos patikrinimo akte nėra konstatuota, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai;

62.9. ar Nekilnojamojo turto registre arba IS „Infostatyba“ nėra registruota juridinių faktų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą;

62.10. ar statybą leidžiantis dokumentas nėra panaikintas;“.

11Pakeičiu 63.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

63.1. visi Reglamento 62 punkto reikalavimai įvykdyti ir nenustatyta Reglamento 62.762.10 papunkčiuose nurodytų faktinių aplinkybių, dėl kurių negalima vykdyti statybos užbaigimo procedūrų, pažymi prašymą kaip priimtą ir praneša prašymo pateikėjui, kad prašymas priimtas ir bus toliau nagrinėjamas;“.

12Pakeičiu 63.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

63.2. Reglamento 62 punkto reikalavimai nėra įvykdyti ir / ar nustatyta Reglamento 62.7–62.10 papunkčiuose nurodytų faktinių aplinkybių, dėl kurių negalima vykdyti statybos užbaigimo procedūrų, pažymi prašymą kaip atmestą ir IS „Infostatyba“ priemonėmis praneša prašymo pateikėjui, kad prašymas atmestas ir nebus toliau nagrinėjamas (padalinio pareigūnas motyvuotą sprendimą, nurodydamas atmetimo priežastis ir jas pagrįsdamas teisės aktų nuostatomis, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu IS „Infostatyba“). Jei prašymas buvo pateiktas tiesiogiai, jo pateikėjas raštu per 3 darbo dienas informuojamas apie šiame papunktyje priimtus sprendimus (juos pateikiant).“

13Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Priėmęs prašymą, padalinio pareigūnas (komisijos pirmininkas) ne vėliau kaip kitą darbo dieną IS „Infostatyba“ pažymi subjektus, kurie pagal Reglamento 9 priede nustatytą kompetenciją privalo paskirti savo atstovus (įgaliotus asmenis) (toliau subjektų paskirti konkretūs atstovai vadinami komisijos nariais) statybos užbaigimo procedūroms atlikti; per IS „Infostatyba“ šiems subjektams automatiškai išsiunčiamos paraiškos dėl komisijos narių paskyrimo.“

14Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Subjekto darbuotojui, įgaliotam IS „Infostatyba“ paskirti komisijos narius, (toliau – darbuotojas) po paraiškos išsiuntimo suteikiama prieiga prie kartu su prašymu pateiktų dokumentų. Darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos išsiuntimo dienos:

65.1. paskiria komisijos narį (-ius); po šios informacijos pateikimo komisijos nariui (-iams) suteikiama prieiga IS „Infostatyba“ susipažinti su kartu su prašymu pateiktais dokumentais;

65.2. jei nustato, kad paraiška subjektui atsiųsta ne pagal Reglamento 9 priede subjektui priskirtą kompetenciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos paraišką motyvuotai atmeta ir šį sprendimą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu; atitinkamam subjektui pateikta paraiška IS „Infostatyba“ automatiškai pažymima negaliojančia, o procedūros tęsiamos Reglamento 66 punkto nustatyta tvarka. Paraišką atmetus nepagrįstai, atsakomybė už šį sprendimą tenka jį priėmusiam subjektui. 

Šiame punkte nustatyta tvarka darbuotojui nepaskyrus komisijos nario arba nepriėmus sprendimo dėl paraiškos atmetimo, tolesnės statybos užbaigimo procedūros nevykdomos.“

15Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Gavęs informaciją apie visų subjektų kurie vadovaujantis Reglamento 9 priedu, turi dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose, komisijos narius arba paraiškų atmetimą, komisijos pirmininkas sprendžia dėl komisijos darbo pradžios, pažymėdamas IS „Infostatyba“:

66.1. jei komisijos pirmininkui kyla pagrįstų abejonių dėl paraiškos atmetimo pagrįstumo, jis nedelsdamas kreipiasi į atitinkamą subjektą, kuris privalo motyvuotą išvadą pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos. Jei subjektas nurodo, kad paraiška atmesta nepagrįstai, komisijos pirmininkas išsiunčia šiam subjektui naują paraišką skirti komisijos narį (-ius), kuri nagrinėjama Reglamento 65 punkte nustatyta tvarka;

66.2. Reglamento 66.1 papunktyje nustatyta tvarka gavus subjekto atsakymą, kad paraiška atmesta pagrįstai, arba kai visi subjektai po paraiškų išsiuntimo jiems paskyrė komisijos narius per IS „Infostatyba“, komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tos dienos, kurią paskutinis iš subjektų  paskyrė savo komisijos narį (-us) arba subjektas informavo, kad paraiška atmesta pagrįstai, IS „Infostatyba“ pažymi komisijos darbo pradžios datą, kuri turi būti ne vėlesnė kaip po 2 darbo dienų nuo pažymėjimo momento. IS „Infostatyba“ komisijos nariams automatiškai paskiriama užduotis pasirašyti aktą.“

16Pakeičiu 661 punktą ir jį išdėstau taip:

661. Komisijos narių keitimas ir jų pašalinimas:

661.1. paskirtam komisijos nariui dėl objektyvių priežasčių negalint atlikti paskirtų funkcijų, jį paskyręs subjektas (darbuotojas) iki komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos IS „Infostatyba“ gali pakeisti  kitu (-ais) komisijos nariu (-iais);

661.2. naujas komisijos narys (institucija) įtraukiamas, kai komisijai pradėjus darbą, komisijos pirmininkas nustato (ar gauna informacijos), kad į komisijos sudėtį įtraukti ne visi joje privalantys dalyvauti subjektai. Komisijos pirmininkas, nustatęs šį faktą, išsiunčia subjektui paraišką dalyvauti komisijos veikloje ir sustabdo komisijos darbą, iki paskiriamas papildomas komisijos narys. Jį paskyrus, komisijos darbas automatiškai atnaujinamas ir IS „Infostatyba“ nustatomas naujas 10 darbo dienų procedūrų vykdymo terminas;

661.3. komisijos narys (institucija) iš komisijos darbo šalinamas komisijos pirmininkui nustačius (ar gavus informacijos), kad jis įtrauktas į komisiją nepagrįstai. Komisijos pirmininkas, nustatęs šį faktą, nestabdydamas komisijos darbo pažymi IS „Infostatyba“ atitinkamą paraišką kaip negaliojančią;“.

17Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. Komisija savo darbą užbaigia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos darbo pradžios (IS „Infostatyba“ pažymėtos komisijos darbo pradžios datos), išskyrus šiame skyriuje nurodytus atvejus, kai statybos užbaigimo procedūros yra sustabdomos.“

18Pakeičiu 68 punktą ir jį išdėstau taip:

68. Komisijos nariai, susipažinę su Reglamento 61 punkte nurodytais dokumentais:

68.1. atlieka patikrinimą pagal Reglamento 9 priede priskirtą kompetenciją;

68.2. komisijos narys (-iai), veikdamas (-i) pagal Reglamento 9 priede priskirtą kompetenciją, turi teisę reikalauti atlikti būtinus bandymus, matavimus, ardymo darbus, statinio ekspertizę ar atlikti kitus patikrinimui būtinus veiksmus, jei, atlikus vizualų patikrinimą ir įvertinus Reglamento 61 punkte ir Reglamento 10 priede nurodytus dokumentus, iškyla prielaidų, kad statomas statinys neatitinka esminio (-ių) statinio reikalavimo (-ų), nustatyto (-ų) Reglamente (ES) Nr. 305/2011, ar nustato galimus pažeidimus pagal kompetenciją;

68.3. komisijos nariams statybos užbaigimo procedūros metu pagal kompetenciją nustačius pažeidimų, komisijos darbas Reglamento 69 punkte nustatyta tvarka sustabdomas, komisijos narius delegavę subjektai pagal kompetenciją fiksuoja pažeidimus, teikia reikalavimus juos pašalinti, taiko administracinę ar kitą atsakomybę, informuoja kompetentingus asmenis jų veiklą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Jei dėl nustatytų pažeidimų statybos užbaigimo aktas pagal Statybos įstatymo 28 straipsnį neišduodamas, šiame papunktyje numatyti veiksmai atliekami nestabdant komisijos darbo;

68.4. komisijos nariai pagal Reglamento 9 priedą užbaigę patikrinimą, IS „Infostatyba“ pasirašo statybos užbaigimo aktą, sustabdo komisijos veiklą arba atsisako išduoti statybos užbaigimo aktą; atlikdami vieną iš nurodytų veiksmų, komisijos nariai privalo IS „Infostatyba“ paskelbti statybos užbaigimo metu surašytus atlikto patikrinimo aktus su priedais.“

19Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Statybos užbaigimo procedūros sustabdymas:

69.1. komisijos darbas IS „Infostatyba“ priemonėmis automatiškai sustabdomos 6 mėnesių terminui paskutinę komisijos darbo dieną 24 valandą, jei bent vienas komisijos narys per nustatytą komisijos darbo laiką priėmė Reglamento 69.2 papunktyje nurodytą sprendimą sustabdyti statybos užbaigimo procedūrą ar Reglamento 69.2.7 papunktyje nustatytu atveju, jeigu iki komisijos darbo pabaigos dienos subjektas, dalyvaujantis komisijos veikloje, nepriėmė jokio sprendimo;

69.2. komisijos narys, veikdamas jį delegavusio subjekto vardu, IS „Infostatyba“ priemonėmis priima motyvuotą sprendimą (nurodydamas procedūros sustabdymo priežastis ir jas pagrįsdamas teisės aktais ir faktiniais duomenimis, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu IS „Infostatyba“ pagal jos funkcionalumą) sustabdyti statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki paskutinės komisijos darbo dienos šiais atvejais:

69.2.1. komisijos nariui pagal Reglamento 9 priede paskirtą kompetenciją nustatytus nustačius pažeidimų ir / ar trūkumų (įskaitant, kai komisijai pateikti ne visi privalomi dokumentai), išskyrus tuos, dėl kurių aktas neišduodamas;

69.2.2. jei Reglamento 661, 681 punktuose ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais būtina atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus, statinio ekspertizę, gauti išvadą, pakeisti komisijos narį ar atlikti kitus būtinus veiksmus;

69.2.3. jei nusprendžiama inicijuoti statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą (procedūrą sustabdžius, teisės aktų nustatyta tvarka atliekamas statybą leidžiančio dokumento patikrinimas);

69.2.4. dėl nenumatytų objektyvių priežasčių, kai nėra galimybės vykdyti statybos užbaigimo procedūrų (šiuo atveju sprendimą sustabdyti procedūras priima komisijos pirmininkas);

69.2.5. statytojo (-ų) ar jo (-ų) įgalioto atstovo prašymu (šiuo atveju sprendimą sustabdyti procedūras priima komisijos pirmininkas);

69.2.6. jei iki paskutinės komisijos darbo dienos pabaigos nei vienas iš kiekvieno subjekto paskirtų komisijos narių nepriėmė jokio sprendimo, nurodyto Reglamento 68.4 papunktyje;

69.3. sustabdžius statybos užbaigimo procedūras, prašymo pateikėjui IS „Infostatyba“ priemonėmis automatiškai pateikiamas (-i) komisijos nario (-ių), sustabdžiusio (-ių) statybos užbaigimo procedūras, Reglamento 69 punkte nustatyta tvarka priimtas (-i) sprendimas (-ai) (Reglamento 69.2.6 papunktyje nustatytu atveju pateikiama informacija apie automatinį sprendimą sustabdyti komisijos darbą ir subjektą, dėl kurio neveikimo automatinis sprendimas buvo priimtas). Jei prašymas buvo pateiktas tiesiogiai, jo pateikėjui per 3 darbo dienas raštu pateikiami šiame papunktyje nurodyti sprendimai (juos pridedant).“

20Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. Komisijos darbo atnaujinimas:

70.1. sustabdytą komisijos darbą tai pažymėdamas IS „Infostatyba“ per 3 darbo dienas komisijos pirmininkas atnaujina:

70.1.1. gavęs statytojo ar jo atstovo pagrįstą prašymą atnaujinti statybos užbaigimo procedūras, kuris gali būti pateiktas IS „Infostatyba“ priemonėmis arba tiesiogiai (prašymas teikiamas taikant Reglamento 11 punkto nuostatas) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo statybos užbaigimo procedūros sustabdymo dienos. Šiame prašyme turi būti pateikiama informacija ir dokumentai, įrodantys komisijos darbo sustabdymo pagrindų panaikinimą. Prašymo pateikėjui prašymą pateikus tiesiogiai, jį į IS „Infostatyba“ nedelsdamas įkelia komisijos pirmininkas (statytojo prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą papildomų dokumentų skiltyje);

70.1.2. savo iniciatyva Reglamento 69.2.6 papunktyje nustatytu atveju;

70.1.3. gavęs informacijos, kad panaikinti statybos užbaigimo procedūros sustabdymo pagrindai;

70.1.4. suėjus komisijos darbo sustabdymo terminui;

70.2. visiems komisijos nariams informacija apie statybos užbaigimo procedūrų atnaujinimą ir terminus IS „Infostatyba“ priemonėmis pateikiama automatiniu būdu (suformuojamas naujas statybos užbaigimo aktas, išskyrus, kai statybos užbaigimo procedūros buvo sustabdytos Reglamento 661.1, 661.3 papunkčiuose nustatyta tvarka). Atnaujintos statybos užbaigimo procedūros užbaigiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų atnaujinimo dienos, priimant Reglamento 68.4 papunktyje nustatytus sprendimus, išskyrus, kai komisijos darbas sustabdomas pakartotinai.“

21Papildau 701 punktu:

701. Statytojo ar jo atstovo komisijai pateikti dokumentai ir komisijos narių IS „Infostatyba“ paskelbti dokumentai (informacija) ir atlikti veiksmai saugomi IS „Infostatyba“. Teikiant naują prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą dėl tų pačių statybos darbų pateikimo atveju, ankstesnių statybos užbaigimo procedūrų duomenys IS „Infostatyba“ yra prieinami komisijos nariams.

22Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Statybos užbaigimo procedūros IS „Infostatyba“ priemonėmis automatiniu būdu baigiamos atsisakant išduoti statybos užbaigimo aktą paskutinę komisijos darbo dieną 24 val., jei bent vienas komisijos narys per nustatytą komisijos darbo laiką priėmė sprendimą (ir jį pasirašė kvalifikuotu elektroniniu parašu) akto neišduoti. Jei bent vienas komisijos narys priėmė sprendimą neišduoti statybos užbaigimo akto, nepriklausomai nuo kitų komisijos narių sprendimų, aktas neišduodamas, kitokie komisijos narių sprendimai netenka galios. Komisijos narys, veikdamas jį delegavusio subjekto vardu, IS „Infostatyba“ priemonėmis priima sprendimą neišduoti statybos užbaigimo akto (komisijos narys motyvuotą sprendimą, nurodydamas neišdavimo priežastis ir jas pagrįsdamas teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis) ne vėliau kaip iki paskutinės komisijos darbo dienos:

71.1. Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies nurodytais atvejais;

71.2. jei statytojas (-ai) ar jo (-ų) įgaliotas asmuo pateikia prašymą nutraukti statybos užbaigimo procedūras (šiuo atveju sprendimą nutraukti procedūras priima komisijos pirmininkas;

71.3. komisijai atsisakius išduoti statybos užbaigimo aktą, prašymo pateikėjui IS „Infostatyba“ priemonėmis automatiniu būdu pateikiamas (-i) komisijos nario (-ių), atsisakiusio (-ių) išduoti statybos užbaigimo procedūras Reglamento 71 punkte nustatyta tvarka priimtas (-i) sprendimas (-ai). Kai statybos užbaigimo aktas neišduodamas, tačiau vienas ar daugiau komisijos narių iki paskutinės komisijos darbo dienos Reglamento 69 punkte nustatyta tvarka priėmė sprendimą sustabdyti statybos užbaigimo procedūras arba aktą išduoti, šie galios netekę sprendimai kartu su priimtu (-ais) sprendimu (-ais) neišduoti statybos užbaigimo akto IS „Infostatyba“ priemonėmis automatiniu būdu pateikiami prašymo pateikėjui susipažinti. Jei prašymas buvo pateiktas tiesiogiai, apie šiame punkte priimtus sprendimus (juos pridedant) jo pateikėjas informuojamas raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.“

23Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72.  Komisijai ar jos nariams statytojas (-ai) ar jo (-jų) įgaliotas atstovas pateikia Reglamento 10 priede nurodytus dokumentus (bendruoju atveju), teikia reikalingus paaiškinimus. Paaiškinimus komisijos nariams pagal iškilusį poreikį (komisijos narių nurodytu būdu) taip pat turi teikti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovas ar šių savininkų įgaliotinis, ar daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. Šie asmenys pagal objektyvų poreikį gali būti kviečiami dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose. Kilus neaiškumų, komisijos nariai gali prašyti kompetentingų asmenų (ekspertų, mokslininkų) išvadų.“

24Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Komisijos nariai statybos užbaigimo procedūras gali atlikti kartu arba atskirai. Komisijos nariai komunikuoja IS „Infostatyba“ priemonėmis. Komisijos pirmininkas komisijos darbo metu padeda spręsti komisijos nariams kylančius klausimus ir problemas, susijusias su procedūros vykdymu.“

25Pripažįstu netekusiu galios 74 punktą.

26Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Iki komisijos paskutinės darbo dienos pabaigos aktą pasirašęs, procedūrų vykdymą sustabdęs ar nepritaręs jo akto išdavimui komisijos narys gali pagal IS „Infostatyba“ funkcionalumą pakeisti savo sprendimą ir priimti kitus Reglamento 68.4 papunktyje nurodytus sprendimus. Keičiamas komisijos nario sprendimas netenka galios, kai komisijos narys pažymi apie jo pakeitimą IS „Infostatyba“. Jei keičiamas sprendimas neišduoti akto į sprendimą aktą pasirašyti, jį priimantis komisijos narys privalo nurodyti tokio sprendimo pakeitimo motyvus IS „Infostatyba“ ir jį pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jei pakeičiamas komisijos nario sprendimas aktą pasirašyti į sprendimą akto neišduoti, šis komisijos narys atlieka Reglamento 71 punkte nurodytus veiksmus, komisijos narių pasirašytas aktas automatiškai pažymimas kaip negaliojantis. Aktas laikomas pasirašytu jei iki komisijos darbo pabaigos dienos jį pasirašė visi komisijos nariai.

27Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. Pasirašytas aktas laikomas galiojančiu, kai jis pasirašytas visų komisijos narių, automatiškai užregistruojamas IS „Infostatyba“. Aktas (el. dokumentas) prašymo pateikėjui pateikiamas automatiškai per IS „Infostatyba“. Jei prašymas pateiktas tiesiogiai, jo pateikėjas per 3 darbo dienas raštu informuojamas apie išduotą aktą (jį pridedant).“

28Pripažįstu netekusiu galios 81 punktą.

29Papildau 93.1693.18 papunkčiais:

93.16. pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, jei statyba pradėta po 2006 m. sausio 20 d.;

93.17. jei, siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, buvo pasirašyta savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis, dokumentas, įrodantis kad šioje sutartyje nurodyta inžinerinė savivaldybės infrastruktūra pastatyta (įrengta) ir neatlygintinai perduota sutartyje nurodytam savivaldybės infrastruktūros valdytojui;

93.18. jei, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka mokama dalimis iki statinių statybos užbaigimo dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros, – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo), – dokumentas (dokumentai), įrodantis (įrodantys) šios įmokos apskaičiavimo ir sumokėjimo faktą.“

30Papildau 94.10 ir 94.11 papunkčiais:

94.10. ar statytojas pateikė dokumentą, įrodantį, kad savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje (jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, ji buvo pasirašyta) nurodyta inžinerinė savivaldybės infrastruktūra pastatyta (įrengta) ir neatlygintinai perduota sutartyje nurodytam savivaldybės infrastruktūros valdytojui;

94.11. ar statytojas pateikė dokumentą (dokumentus), įrodantį (įrodančius) savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo ir sumokėjimo faktą, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nustatyta, kad ši įmoka mokama dalimis iki statinių statybos užbaigimo dienos (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros, – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo).“

31Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

103. Žiemos metu, nesant galimybės užbaigti sklypo sutvarkymo darbus, statybos užbaigimo procedūros gali būti atliekamos ir aktas pasirašomas neužbaigus šių darbų, tačiau aktas gali būti pasirašytas tik komisijai pateikus dokumentą, patvirtinantį statytojo įsipareigojimą per ne ilgesnį kaip 6 mėnesių terminą užbaigti sklypo sutvarkymo darbus. Pasibaigus šiam terminui, Inspekcija patikrina, ar įvykdytas įsipareigojimas, ir jei jis neįvykdytas, surašo statytojui Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 11 straipsnio 6 dalyje nurodytą privalomąjį nurodymą per jame nustatytą terminą įvykdyti įsipareigojimą. Jeigu privalomasis nurodymas neįvykdytas, įvykdytas iš dalies, įvykdytas netinkamai, suėjus privalomojo nurodymo įvykdymo terminui, Inspekcija perduoda privalomąjį nurodymą priverstinai vykdyti antstoliui, išskyrus atvejus, nurodytus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme [8.4].

32Pakeičiu 3 priedą:

32.1Pripažįstu netekusiu galios 1.5 papunktį.

33Pakeičiu 9 priedą:

33.1Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.  Komisijos pirmininkas organizuoja statybos užbaigimo procedūras, šio Reglamento nustatyta tvarka išsiunčia paraiškas komisijoje turintiems dalyvauti subjektams, tikrina tikrina, ar pateikti visi privalomi pateikti dokumentai, priima sprendimus dėl statybos užbaigimo procedūros sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo, akto pasirašymo, komisijos darbo metu padeda spręsti komisijos nariams kylančius klausimus ir problemas, susijusias su procedūros vykdymu, koordinuoja komisijos narių komunikaciją, nustatyta tvarka priima kitus su statybos užbaigimo procedūrų atlikimu susijusius sprendimus. Statybos užbaigimo procedūrose nedalyvaujant komisijos nariui – padalinio įgaliotam atstovui, komisijos pirmininkas tikrina statinio atitiktį pagal šio atstovo nustatytą kompetenciją. Komisijos nariai Reglamento nustatyta tvarka priima sprendimus dėl statybos užbaigimo komisijos procedūrų sustabdymo, nutraukimo, turi teisę reikalauti atlikti būtinus bandymus, matavimus, ardymo darbus, statinio ekspertizę ar kitus veiksmus, o nustatę pažeidimų pagal kompetenciją organizuoja jų šalinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

33.2Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.  ar surašyti statinio inžinerinių sistemų ir sklypo inžinerinių tinklų išbandymo aktai, kurie patvirtina, kad statinio inžinerinės sistemos veikia;“.

33.3Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4.  ar nepažeisti esminiai statinio projekto sprendiniai (laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys, statinio vieta sklype);“.

33.4Papildau 2.91 papunkčiu:

2.91. ar pateiktas statinio ekspertizės aktas STR 1.05.01:2017 [5.39] nustatytais atvejais, kai jis, kaip alternatyva kitiems privalomiems dokumentams, pateikiamas statybos užbaigimo komisijai;“.

33.5Pakeičiu 2.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.10.  ar pateiktos pažymos apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba dokumentai apie jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu;“.

33.6Pripažįstu netekusiu galios 2.11 papunktį.

33.7Papildau 2.14–2.25 papunkčiais:

2.14.  jei išdavus statybą leidžiantį dokumentą  statinio projektas buvo keičiamas, ar išleidus naują statinio projekto ar jo dokumentų laidą nepažeisti teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti reglamentai;

2.15. ar dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų;

2.16. ar atlikus statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą nenustatyta, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas neteisėtai;

2.17. ar viešajame registre nėra registruota juridinių faktų dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo sustabdymo arba draudimo vykdyti statybą;

2.18. ar statybą leidžiantis dokumentas nėra panaikintas;

2.19. ar Inspekcija nėra gavusi skundų dėl užbaigiamų statybos darbų ar statybą leidžiančio dokumento teisėtumo; jei yra gavusi, ar juos išnagrinėjus nenustatyta pažeidimų;

2.20. ar užbaigus pastato statybą, apžiūrėjus patalpas (gyvenamosios paskirties ir poilsio paskirties pastatų atveju apžiūrėjus ne mažiau kaip 25 proc. atskirais turtiniais vienetais suformuotų patalpų kiekviename pastato aukšte) nustatyta, kad statybos darbai pagal statinio projektą yra baigti (išskyrus Reglamente nustatytas išimtis, kai tam tikri statybos darbai gali būti baigti vėliau ar baigiami etapais);

2.21. ar pašalinti Inspekcijos nustatyti pažeidimai, nustatyti anksčiau atliktų Inspekcijos planinių ar neplaninių patikrinimų metu (jei buvo nustatyta);

2.22. ar butų, patalpų savininkų ar valdytojų nurodyti statybos darbų trūkumai pašalinti (jei trūkumų buvo nurodyta);

2.23. ar atlikus vizualų patikrinimą ir įvertinus Reglamento 61 punkte ir Reglamento 10 priede nustatyta tvarka pateiktus dokumentus, nėra prielaidų, kad statomas statinys neatitinka esminių statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 305/2011;

2.24. jeigu statinio projekte, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas, numatyta atskirų statinių ar jų dalių statybą užbaigti ne vienu metu ir prašoma statinį ar jo dalį užbaigti dalimis, ar statinys ar jo dalys gali būti naudojami pagal statinio projekte numatytą paskirtį; ar statinys, kitos statinio dalys, būtinos pastatui naudoti pagal paskirtį, yra užbaigtos;

2.25. ar nėra kitų, Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių statybos užbaigimo aktas negali būti išduodamas.“

33.8Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas nedalyvauja šių statinių statybos užbaigimo procedūrose tikrinant:“.

33.9Papildau 41 punktu:

41 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas pagal kompetenciją tikrina:

4.1.1 ar baigti statybos darbai, turintys įtakos statinio atitikčiai esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui;

4.2.1 ar pateiktų dokumentų pakanka statinio atitikčiai esminiam statinio gaisrinės saugos reikalavimui įvertinti;

4.3.1 ar įrengti statinio projekte numatyti gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo prie statinio ir išorės gaisrų gesinimo priemonių keliai;

4.4.1 ar įrengtos statinio projekte numatytos išorės gaisrų gesinimo priemonės (gaisriniai hidrantai, gaisriniai rezervuarai, kiti vandens telkiniai);

4.5.1 ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio atsparumo ugniai laipsnis;

4.6.1 ar įgyvendinti statinio projekte numatyti priešgaisriniai atstumai tarp statinių;

4.7.1 ar įgyvendinta statinio projekte numatyta statinio gaisro apkrovos kategorija;

4.8.1 ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio konstrukcijų ir statybos produktų atsparumas ugniai;

4.9.1 ar įgyvendintas statinio projekte numatytas statinio gaisrinio (-ių) skyriaus (-ių) plotas   (-ai);

4.10.1 ar statinys suskirstytas priešgaisrinėmis užtvaromis, kaip numatyta statinio projekte;

4.11.1 ar įrengti angų užpildai priešgaisrinėse užtvarose, kaip numatyta statinio projekte;

4.12.1 ar įgyvendintos statinio projekte numatytos pastatų (patalpų) ir išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų;

4.13.1 ar įgyvendinti statinio projekte numatyti žmonių evakavimo(si) techniniai sprendiniai (evakavimo(si) kelių skaičius, plotis, ilgis);

4.14.1 ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema;

4.15.1 ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta žmonių perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistema;

4.16.1 ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta stacionarioji gaisrų gesinimo sistema;

4.17.1 ar įrengtos ir veikia statinio projekte numatytos dūmų šalinimo sistemos ir įrenginiai;

4.18.1 ar įrengta ir veikia statinio projekte numatyta vidaus gaisrinio vandentiekio sistema;

4.19.1 ar įrengta statinio projekte numatyta apsaugos nuo žaibo sistema;

4.20.1 ar konstrukcijos padengtos priešgaisrinėmis dangomis, kaip numatyta statinio projekte;

4.21.1 ar įgyvendintos statinio projekte numatytos statybos produktų, naudojamų vidinėms ir lauko sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės;

4.22.1 ar įgyvendintos statinio projekte numatytos gaisro gesinimo ir gelbėjimo darbams skirtos priemonės (vidiniai ir išoriniai išėjimai ant stogo, ugniagesių liftai);

4.23.1 ar objektas aprūpintas informaciniais ženklais (evakavimo(si) krypties, pastatų, patalpų ir įrenginių kategorijų pagal sprogimo ir gaisro pavojų, kt.);

4.24.1 ar objektas aprūpintas pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;

4.25.1 ar nustatytos projekto, statinio ir kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių dokumentų neatitiktys.“

33.10Pakeičiu 8 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Jei statinio projekte darbo vietų įrengimas ir potencialiai pavojingų įrenginių įrengimas ar pertvarkymas nenumatytas arba darbo vietos iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios neįrengtos, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas komisijos darbe nedalyvauja.“

33.11Papildau 13 punktu:

13. Aplinkos apsaugos agentūra tikrina ar statinys atitinka statinio projekto sprendinius, kai statinio projekte numatyta vykdyti ūkinė veikla, kuri patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo sritį. Tikrinama (vienas iš):

13.1. kai planuojamai ūkinei veiklai atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, – ar statinys atitinka statinio projekte atrankos išvadoje nurodytą veiklos mastą, fizines ir technines charakteristikas, suprojektuotas atrankos išvadoje nustatytas reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir kompensavimo priemones; 

13.2. kai planuojamai ūkinei veiklai atliktas poveikio aplinkai vertinimas, – ar statinys atitinka statinio projekto sprendime nurodytą veiklos mastą, fizines ir technines charakteristikas, ar įgyvendintos sprendime nustatytos sąlygos ir suprojektuotos projekto sprendime nustatytos reikšmingos neigiamo poveikio aplinkai mažinimo ir kompensavimo priemonės.“

34Pakeičiu 10 priedą:

34.1Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Reglamento 61 punkte nurodyti dokumentai turi būti suformuoti kaip elektroniniai dokumentai (jų nuorašai [8.50]) ar šių dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikti statybos užbaigimo komisijai laikmenoje arba nuotoliniu būdu suteikus jai prieigą, statybos užbaigimo komisijai pateikiamų dokumentų formavimo, teikimo ir saugojimo tvarkos aprašo 2.1-2.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai irgi gali būti suformuoti kaip elektroniniai dokumentai (jų nuorašai [8.50]) ar šių dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikti statybos užbaigimo komisijai laikmenoje arba nuotoliniu būdu suteikus jai prieigą, o nuo 2024 m. lapkričio 1 d. Reglamento 61 punkte ir 10 priedo 2.1–2.4 papunkčiuose nurodyti visi dokumentai turės būti formuojami kaip elektroniniai dokumentai (jų nuorašai [8.50]) ar šių dokumentų skaitmeninės kopijos ir pateikiami statybos užbaigimo komisijai laikmenoje arba nuotoliniu būdu suteikus jai prieigą.“

34.2Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai:

2.1. popierinis statybos darbų žurnalas, nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), taip pat papildomi statybos darbų žurnalai (kai jie buvo pildomi). Įrengiant dujotiekius ir jų įvadus, vietoj statybos darbų žurnalo gali būti pateikiamas dujotiekio statybos techninis pasas;

2.2. panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijos (Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija);

2.3. statybą leidžiantį dokumentą išduodančios institucijos išduoto statinio projektą tikrinusių (privalėjusių tikrinti) subjektų sąrašo kopija (kai ši informacija nėra paskelbta IS „Infostatyba“);

2.4. atitinkamiems tyrimams akredituotų įstaigų bandymų dokumentų, įrodančių plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos (dažų, tinko, vatos ir kt.) storio ir sudėties atitiktį techninėms specifikacijoms (atitikties sertifikatams, atitikties deklaracijoms ir kt.);“.

34.3Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Jeigu statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus nusprendžia formuoti kaip elektroninius dokumentus (jų nuorašus [8.50]), statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis privalo suformuoti ar užtikrinti, kad formuojant juos būtų naudojamos dokumentų formavimo priemonės, užtikrinančios kiekvieno formuojančio ir pasirašančio asmens identifikavimą ir autentifikavimą, šių dokumentų vientisumą, autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą.“

34.4Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Jeigu statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus nusprendžia formuoti kaip elektroninius dokumentus (jų nuorašus [8.50]), šie dokumentai (jų nuorašai [8.50]) turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.“

34.5Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus privalo suformuoti (ar užtikrinti, kad būtų suformuoti) iki statybos užbaigimo procedūros užbaigimo dienos.“

34.6Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Statytojas (užsakovas) ar kitas statybos dalyvis Reglamento 61 punkte ir 10 priede nurodytus dokumentus privalo saugoti kartu su statybos užbaigimo aktu iki statinio perleidimo arba išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro dienos, atsako už šiuos dokumentus, užtikrina, kad būtų laikomasi nustatytų šių dokumentų saugojimo reikalavimų.“

34.7Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Jeigu perleidžiamas nebaigtas statyti ar rekonstruoti statinys (jo dalis), Reglamento 61  punkte ir 10 priede nurodyti dokumentai turi būti suformuojami ir perduodami statinio (jo dalies) įgijėjui iki statinio perleidimo įforminimo momento.“

 

 

 

Aplinkos ministras