Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ PAVADINIMO PAKEITIMO IR ŠIAULIŲ MIESTO ŠEIMOS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                     Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 ir 16 punktais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsniu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų 2023-04-07 raštą Nr. 3 - 366 „Dėl įstaigos pavadinimo keitimo ir nuostatų patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų pavadinimą į Šiaulių miesto šeimos centro pavadinimą.

2. Patvirtinti Šiaulių miesto šeimos centro nuostatus (pridedama).

3. Įpareigoti Šiaulių miesto šeimos centro direktorių pasirašyti šio sprendimo 2 punktu patvirtintus nuostatus ir įregistruoti juos valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

4. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 7 d. sprendimą Nr. T-235 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 4 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 2 punktu patvirtintų nuostatų  įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras