Projektas

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 23 D. NUTARIMO NR. 1341 „DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“:

1. Pakeisti 1.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2.1. Pastoviosios dalies, kuri nustatoma koeficientais, taikant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintą Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį ir atsižvelgiant į valstybės įmonės kategoriją (pagal priedą). Valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos motyvuotu sprendimu pagal priedą valstybės įmonės vadovui nustatytas mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas vienu iš šių pagrindų:

1.2.1.1. kai valstybės įmonė yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė – iki 75 procentų;

1.2.1.2. kai valstybės įmonė pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą yra laikoma didele įmone – iki 50 procentų.

2. Pakeisti 5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.2. Su kuriais darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, išmokamų kompensacijų suma negali viršyti 2 jų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, apskaičiuotų laikantis Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.“

3. Pakeisti priedą ir antraštinę eilutę išdėstyti taip:

„Įmonių kategorijos

Koeficientai

(Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)“

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras