Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ, PASIEKUSIŲ AUKŠTŲ REZULTATŲ SPORTO SRITYJE, JUOS PARENGUSIŲ TRENERIŲ, MOKYTOJŲ IR SPORTO KOMANDŲ VADOVŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia,

patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės gyventojų, pasiekusių aukštų rezultatų sporto srityje, juos parengusių trenerių, mokytojų ir komandų vadovų skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras