Projektas Nr. TSP-124

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 METŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO

 

2019 m. gegužės      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono ar suteiktą naudotis, tarifus (procentais nuo žemės sklypų vidutinės rinkos vertės, apskaičiuotos pagal žemės verčių žemėlapius):

1.1. žemės ūkio paskirties žemės sklypams –  2;

1.2. gyvenamųjų teritorijų žemės sklypams – 1,5;

1.3. komercinės žemės sklypams  –  1,5;

1.4. pramonės ir sandėliavimo žemės sklypams – 1,5;

1.5. naudingųjų iškasenų teritorijų žemės sklypams – 1,6;

1.6. žemės sklypams, nenurodytiems 1.1 ir 1.5 papunkčiuose – 2;

1.7. žemės sklypams, kurių nuomininkai (naudotojai) 2019 m. liepos 1 d. turi mokesčio nepriemoką (didesnę nei 2 eurai) – 3;

1.8. žemės sklypams, kurių naudotojai (juridiniai asmenys) nėra sudarę žemės sklypų nuomos sutarčių ir neturi leidimo laikinai naudotis žeme – 4; 

1.9. žemės sklypams, kurie yra nenaudojami ir apleisti – 4.

2. Asmenims, kuriems valstybinė žemė išnuomota aukciono būdu, žemės nuomos mokesčio dydis yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui arba valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytam nuomos mokesčio dydžiui (jeigu mokesčio dydis nenurodytas, taikomi mokesčio tarifai, nurodyti sprendimo 1 punkte).

3. Už laiku nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą valstybinės žemės nuomos mokestį nustatyti 0,03 procento  delspinigių dydį už kiekvieną pavėluotą dieną.

4. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio:

4.1. fizinius asmenis, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai, kai išnuomoto ne aukciono būdu ar suteikto naudotis žemės sklypo plotas Kupiškio ir Subačiaus miestuose yra iki 0,25 ha, kaimo vietovėse – iki 1,20 ha. Lengvatą taikyti deklaravusiems gyvenamąją vietą Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje asmenims, jeigu jiems nepritaikyta atitinkama žemės mokesčio lengvata;

4.2. 1991 m. sausio 11–13 dienų įvykiuose nukentėjusius rajono gyventojus ir kartu su jais gyvenančius šeimos narius;

4.3. asmenis, kurių mokėtinas žemės nuomos mokestis už visus nuomojamus (naudojamus) žemės sklypus neviršija 2 eurų.

5. Neapmokestinti valstybinės žemės nuomos mokesčiu:

5.1. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojamos žemės;

5.2.  valstybės ir savivaldybės viešųjų įstaigų naudojamos žemės;

5.3. bažnyčių ir kitų religinių bendruomenių ir bendrijų naudojamos žemės prie joms priklausančių statinių;

5.4. mokymo ir mokslo įstaigų naudojamos žemės;

5.5. visuomenės poreikiams naudojamų sporto aikštynų, stadionų, poilsio ir kultūros objektų užimamos žemės;

5.6. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojamos žemės;

5.7. neįgaliųjų draugijų pagrindinei veiklai naudojamos žemės;

5.8. į Kultūros vertybių registrą įrašytų istorinių, architektūrinių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijų žemės kaimo vietovėse;

5.9. valstybinio geležinkelio linijų, jų statinių, specialios paskirties įrenginių, valstybinių automobilių kelių ir valstybės įmonių kelių tiesimo bei priežiūros statinių, šių įmonių transporto aptarnavimo statinių naudojamos žemės;

5.10. miesto ir gyvenviečių vandenvietėms, vandens bokštams, nuotekų valymo įrenginiams ir nuotekų siurblinėms eksploatuoti naudojamos žemės;

5.11. daugiabučių  namų savininkų bendrijų naudojamos žemės ir daugiabučių namų užimtos žemės;

5.12. valstybinės žemės, nuomojamos pagal panaudos sutartis;

5.13. teritorijų, kuriose saugomas valstybinis kuro rezervas.

6. Už šio sprendimo 5 punkte išvardintą žemę, naudojamą kitoms, nei nurodyta, reikmėms, mokestį mokėti šio sprendimo 1 punkte nustatyta tvarka.

7. Netaikyti žemės nuomos mokesčio lengvatų asmenims, turintiems šio mokesčio nepriemoką, viršijančią 2 (du) eurus 2019 m. liepos 1 d., taip pat asmenims, kurių nuomojami žemės sklypai yra nenaudojami ir apleisti.

8. Paskelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje, Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

Reda Totorienė

 

 

 

Dokumentas suderintas DVS