Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi, 13 straipsnio 2 dalimi, 14 straipsnio 11 dalimi ir 33 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Patvirtinti Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formas (pridedama).

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Vidaus reikalų ministras