Projektas Nr. TSP-213

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M.  GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. TS-293 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUODAMO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2019 m. rugpjūčio   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 2019 m. liepos 12 d. raštą Nr. S-69 „Dėl nekilnojamojo turto atsisakymo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Išbraukti iš Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo sąrašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“, 1.2, 1.3  ir  1.4 papunkčius.

2. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms  patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo sąrašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės  įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ 1.1 papunktį pagal  šio sprendimo priedą.

3. Papildyti Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms  patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo  sąrašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės  įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ 18.12 papunkčiu pagal šio sprendimo priedą.

4. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių ir Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos  bei Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vadovus pasirašyti perduodamų patalpų perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,        

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                                                               

 

 

Parengė

 

 

Infrastruktūros skyriaus  vedėjas

 

 

 

 

 

Mažvydas Šalkauskas

 

 

 

Projektas suderintas DVS